Verklaring van gebruikte afkortingen

Verklaring van gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - Verklaring van gebruikte afkortingen

Afkorting

Betekenis

3D

drie decentralisaties in het sociaal domein: jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet

afl.

aflossing

a.g.v.

als gevolg van

AMW

algemeen maatschappelijk werk

A&O

(Stichting) Arbeidsmarkt en Opleidings(fonds)

APV

Algemene plaatselijke verordening

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

basisadministratie adressen en gebouwen

B&B

bed and breakfast

B&W

burgemeester en wethouders

BBP

bruto binnenlands product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BIG

baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

buitengewoon opsporingsambtenaar

BOR

beeldkwaliteitsplan openbare ruimte

BRP

basisregistratie personen

BRP-traject

basisrioleringsplan traject

BSO

buitenschoolse opvang

BTW

belasting over de toegevoegde waarde

BUIG

bundeling van uitkeringen aan gemeenten

B.V.

besloten vennootschap

BWT

bouw- en woningtoezicht

ca.

circa

CAR-Uwo

collectieve arbeidsvoorwaardenregeling-uitwerkingsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIF

Communication & Infrastructure Fund

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CO2

koolstofdioxide

COA

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers

CTRD

cleantech regio development

CVAH

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

DBC

diagnose behandel combinatie

d.m.v.

door middel van

DNB

De Nederlandsche Bank

DSO

digitaal stelsel omgevingswet

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DVO

dienstverleningsovereenkomst

ED

ervaringsdeskundigen

EMU

Europese Monetaire Unie

ENSIA

eenduidige normatiek single information audit

ESW

Eper stoom- en wasserij

etc.

etcetera

EVA

brandweercluster Epe Voorst Apeldoorn

excl.

exclusief

EZC

Epe zaterdag club

FG

functionaris voor de gegevensbescherming

Wet Fido

financiering decentrale overheden (wet)

FMI

functie mengingsindex

fte

fulltime-equivalent

GDI

generieke digitale infrastructuur

GGD

gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGI

gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur

(s)GGZ

(gespecialiseerde) geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

GRP

gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Halt

het alternatief

HRM

human resource management

i.h.k.v.

in het kader van

IHP

integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen

IKB

individueel keuzebudget

IKC

integraal kindcentrum

incl.

inclusief

i-NUP

implementatie nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid

i.p.v.

in plaats van

ICT

informatie- en communicatie technologie

IT

informatietechnologie

IOAW

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

i.v.m.

in verband met

J-LVB

jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

JOGG

jongeren op gezond gewicht

KCC

klant contact centrum

KNHS

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

LED

light-emitting diode

LOG

landbouwontwikkelingsgebied

MBO

middelbaar beroepsonderwijs

m.b.t.

met betrekking tot

MDT

multi disciplinair team

MER

milieueffectrapportage

MFC

multifunctioneel centrum

MIP

meerjareninvesteringsplan

MJB

meerjarenbegroting

mln.

miljoen

MOD

maatschappelijk ondernemen diner

MOP

meerjarenonderhoudsplan

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie

NOG

Noordoost Gelderland

NT2

Nederlands als tweede taal

n.t.b.

nader te bepalen

N.V.

naamloze vennootschap

n.v.t.

niet van toepassing

o.a.

onder andere

o.b.v.

op basis van

OAB

onderwijs achterstandenbeleid

O.R.

ondernemingsraad

OOV

openbare orde en veiligheid

OVIJ

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

OZB

onroerende-zaakbelasting

OZO

ouderenzorg

perm. bew.

permanente bewoning

P&O

personeel en organisatie

PGB

persoonsgebonden budget

PIA

privacy impact analyse

PIOFHA-JC

personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, huisvesting, automatisering, juridische zaken en communicatie

p.m.

pro memorie

PMD

plastic, metaal en drankenkartons.

PPS

publiek-private samenwerking

PROO

primair openbaar onderwijs

PSZ

peuterspeelzaal

PWA

Prins Willem Alexander

RDW

Dienst Wegverkeer

RE(K)S

regionale energietransitie (en klimaat) strategie

RIEC

Regionaal Informatie en Expertise Centrum

RGV

voorheen: Recreatie Gemeenschap Veluwe, nu: Leisurelands

RISC

Risicosturing en controle

RSG

Rijks Scholengemeenschap N.O.-Veluwe

RUD

regionale uitvoeringsdienst

SBAO

speciaal basisonderwijs

SIEM

security information and event management

SMW-er

school maatschappelijk werker

SOC

security operation center

STIVAM

Stichting Verbrandingsinstallatie afval Wijster

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SVLO

Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

SWO/E

Stichting welzijn ouderen Epe

Syswov

systeem woningvoorraad

t.a.v.

ten aanzien van

t.b.v.

ten behoeve van

TC

tennisclub

t.l.v.

ten laste van

t/m

tot en met

t.o.v.

ten opzichte van

t.z.t.

te zijner tijd

VFP

Vaassen Flexible Packaging B.V.

VIR

verwijsindex risicojongeren

VMI

Veluwse Machine Industrie

VNB

Veluwse Nuts Bedrijven

VNOG

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

VO

voortgezet onderwijs

voorz.

voorziening

Vpb

vennootschapsbelasting

vv

voetbalvereniging

v.w.b.

voor wat betreft

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WACC

weight average cost of capital  (gewogen gemiddelde kostenvoet)

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wet Fido

Wet financiering decentrale overheid

WGA

werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Wet Hof

Wet houdbare overheidsfinanciën

WIJ

Wet investeren in jongeren

WOZ

waardering onroerende zaken

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WiFi

wireless fidelity

WLZ

Wet langdurige zorg

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

WNT

Wet normering topinkomens

Wsnp

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen

WSW

Wet sociale werkvoorziening

Wvg

Wet voorzieningen gehandicapten

WW

Werkeloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand, sinds 1 januari 2015 heet deze wet Participatiewet