Aanbieding

Aan de gemeenteraad van Epe

Terug naar navigatie - Aan de gemeenteraad van Epe

 

Onderwerp: Programmabegroting 2019-2022                                        Epe, 25 september 2018

 

Geachte leden van de raad,

 

In deze nieuwe bestuursperiode is dit de eerste begroting die wij u aanbieden. Het coalitieakkoord met het daarvan afgeleide collegeprogramma vormt een belangrijke basis. De daaruit voortvloeiende activiteiten hebben we herkenbaar opgenomen in de programma’s van deze begroting. Uit deze begroting spreekt een positief financieel beeld. Voor structurele investeringen/uitgaven is een bedrag beschikbaar van gemiddeld € 800.000 en voor incidentele uitgaven een bedrag van € 6,4 miljoen. We kunnen met de beschikbare financiële ruimte flinke stappen maken in de uitvoering van het coalitieakkoord met als motto “Een voortvarende start!”. Het is een begroting die financieel evenwichtig is, solide en sluitend. De woonlasten blijven ruimschoots onder het landelijk gemiddelde.

 

Met onze voorstellen geven we nieuwe toekomstgerichte impulsen aan de ingezette lijn uit de vorige bestuursperiode. Het thema “vernieuwen en veranderen” blijft actueel. Daarbij in het oog springende grote onderwerpen en trajecten zijn het ondersteunen van energietransitie, het implementeren van de Omgevingswet, het realiseren van transformatie bij zorg en ondersteuning en het door ontwikkelen van inwonerparticipatie. Natuurlijk horen daar ook activiteiten bij gericht op een voor bestuur en organisatie toekomstgerichte werkwijze.

 

We zetten in op een verdere kwaliteitsverbetering van voorzieningen door middelen te ramen voor onder meer toekomstbestendige onderwijshuisvesting, accommodaties in de dorpen (o.a. sport en welzijn). Daarnaast middelen om vernieuwing en verandering te kunnen realiseren in zorg en ondersteuning, duurzaamheid en energietransitie. Ook ondersteuning aan verenigingen en organisaties krijgt aandacht zoals bij het organiseren van evenementen en een stimuleringsregeling voor jeugdlidmaatschap van verenigingen.

Bij diverse voorstellen hebben we aangegeven na twee jaar de effecten te bezien om daarna het vervolg te bepalen. Op deze manier kunnen we inspelen op actuele ontwikkelingen en bezien wat wel en wat niet goed werkt.

 

We presenteren u een begroting die inspeelt op de komende uitdagingen en voortvarende stappen zet in de uitwerking van het coalitieakkoord. Met de samenleving en uw raad willen we daar vorm aan geven.

 

Burgemeester en wethouders van Epe,
de burgemeester,                                      de secretaris,

Ir. H. van der Hoeve MPA                      mw. C. Kats