Pijler: Sociaal

Kenmerken Sociaal Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Sociaal Beleid

Het lokaal sociaal beleid richt zich op het versterken van de sociale kwaliteit van de samenleving en het zelforganiserend vermogen van mensen. Er is sprake van een goede sociale kwaliteit wanneer inwoners zelfredzaam zijn, zij sociaaleconomische zekerheid hebben, de sociale cohesie sterk is en mensen 'erbij horen'. Sociaal beleid richt zich op alle inwoners van de gemeente Epe, met specifieke aandacht voor hen die dat nodig hebben. Jeugd krijgt daarbij extra aandacht.

Om inwoners te ondersteunen en te stimuleren mee te blijven doen is een basisvoorzieningenaanbod nodig dat is afgestemd op onze bevolkingssamenstelling en voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Van de inwoners wordt een actieve bijdrage verwacht in de samenleving/buurt.

Goed sociaal beleid vraagt samenwerking met inwoners, maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties en bedrijven. De gemeentelijke (regie)rol bestaat uit richting/sturing (doelen en resultaten) te geven en te coördineren (afstemming); de uitwerking en uitvoering wordt in grote mate over gelaten aan inwoners, maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties en bedrijven.

Burgerinitiatieven, innovaties, experimenten, een actieve houding en ontwikkelkracht zijn nodig om invulling te geven aan het sociaal beleid. Dat impliceert ruimte bieden (ondernemerschap), zowel aan inwoners als ondernemers.

Het versterken van het zelforganiserend vermogen van inwoners en hun omgeving is de centrale lijn in het beleid. Het overgrote deel van de inwoners (85%) is in staat het eigen leven goed te organiseren.

 

Het sociaal beleid is in drie hoofdlijnen samen te vatten:

 1. Leefbaar
  Mensen zijn in staat het eigen leven goed te organiseren met behulp van eigen talenten en netwerken. Dagelijkse problemen lossen zij zelf of samen met hun naasten op. De sociale infrastructuur ondersteunt die zelfstandigheid. Kern hier is het faciliteren van mensen.

 2. Ondersteuning
  Mensen slagen er soms tijdelijk niet in het eigen leven goed op de rit te houden. Deze groep heeft extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld mensen die in een sociaal isolement verkeren, werkloos raken of problemen met de opvoeding van hun kinderen ervaren. De problemen die zij ervaren kunnen ze niet meer zelf of samen met hun naasten oplossen. Voor hen is 'ondersteuning' beschikbaar met een ambulant en tijdelijk karakter.

 3. Zorg
  Een kleine groep mensen heeft structureel hulp en ondersteuning nodig. Hun problemen zijn langdurig en/of complex van aard. Bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met een psychiatrische stoornis, mensen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, langdurig werklozen en multiprobleemgezinnen. Deze mensen doen vaak een beroep op voorzieningen die door verschillende partners geleverd worden, waardoor afstemming belangrijk is: 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan.

In de Sociale Agenda 2015-2021 is bovenstaande verder uitgewerkt.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 1: Vitale dorpen en buurtschappen

 

Adequate maatschappelijke voorzieningen

De inzet van vrijwilligers en verenigingen vraagt een goede ondersteuning en goede faciliteiten. Van belang zijn goede accommodaties op diverse terreinen zoals sport, welzijn en cultuur. Dichtbij mensen en verenigingen. Ook voor onderwijshuisvesting is dit van toepassing. Het streven is om in ieder dorp een schoolvoorziening te houden.

Prestatieafspraken:

  1. Er is inzicht in en een plan voor spreiding van onderwijs over de dorpen en de financiering van onderwijshuisvesting voor de toekomst.
  2. Voor het uitvoeren van activiteiten door vrijwilligers en verenigingen is een adequaat gemeentelijk ondersteunings-aanbod.
  3. Er is een integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp met aandacht voor multifunctioneel gebruik en financiering.
  4. Er is een stimuleringsregeling voor jeugd van 5 tot 18 jaar voor een financiële bijdrage in het lidmaatschap van een vereniging.

 

Zorg en ondersteuning dichtbij

Voor mensen die zorgvragen hebben, van jong tot oud, dient goed bereikbare hulp en dienstverlening aanwezig te zijn. De inzet is om, vanuit eigen regie en verantwoordelijkheid van mensen, dit dichtbij hen te organiseren en om maatwerk te bieden. Betrokkenheid van familie, buurt, vrijwilligers en mantelzorgers is onmisbaar en zij verdienen indien nodig ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Er zijn nadere afspraken gemaakt met maatschappelijke partners over het bieden van efficiënte en doelmatige zorg op maat mede in verhouding tot algemene voorzieningen.
  2. Continuering van ondersteuning van mantelzorgers.
  3. Er is een versterkte inzet op het voorkomen van zorg- en financieel gerelateerde problemen bij inwoners.
  4. Er is een samenhangende aanpak gericht op de integratie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.

 

Goed leefklimaat

Van bewoners wordt een actieve bijdrage verwacht in de leefbaarheid voor de eigen directe woon- en leefomgeving. Inwoners werken samen aan een betere buurt. Gebiedsgericht werken draagt hieraan bij en krijgt een verdere ontwikkeling. Veiligheid en overlast vormen belangrijke aandachtspunten. De inzet hierbij ligt met name op actieve preventie gericht op het voorkomen van onveilige situaties.

Prestatieafspraken:

  1. Gebiedsgericht werken is volledig geïmplementeerd  in de samenleving en binnen de gemeentelijke organisatie.
  2. Er is een versterkte inzet op preventieve maatregelen voor tegengaan van overlast en onveiligheid in dorpscentra en wijken.
  3. Toezicht en handhaving is verder versterkt door onder meer een effectieve samenwerking van partijen en samenleving in dorpscentra en wijken.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 1 | Opgroeien in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen onderwijs en jeugd in brede zin. Het laatste betreft welzijnsaspecten zoals peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie, jeugd- en jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg.

De voorzieningen gericht op de jeugd maken ook deel uit van het basisaanbod aan voorzieningen waar in programma 2 “Actief in Epe” aandacht aan wordt gegeven. Er bestaat een relatie met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning) en 4 “Leefbaar en veilig” (integrale veiligheid: thema “Jeugd en veiligheid”).

 

Relevante nota's (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota's (kerndocumenten)
 • Beleidsplan jeugd 2015-2018
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (2014-2018)
 • Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2016
 • Beleidsvisie Onderwijshuisvesting (2011)
 • Actiekader Onderwijs (2017)
 • Regionaal Veiligheidsplan 2016-2019
 • Sociale Agenda 2015-2021
 • Huisvesting en integratie statushouders (2016)

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte beleidsindicatoren

Verwijzingen Halt

 

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

2014

2015

2016 2017

 68,5

52,3 48,2

102

In 2017 kregen van de 2.446 inwoners van 12 t/m 17 jaar, 25 een verwijzing naar Halt. In 2016 waren dat er 12  voor dezelfde leeftijdsgroep.

 

% Kinderen in armoede

 

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2012

2013

2014

2015

2,76%

3,58%

3,76%

3,85%

Eind 2015 zijn er in de gemeente 6.238 kinderen t/m 17 jaar. Van hen leven 240 in een bijstandsgezin. Vanuit het Verweij-Jonker instituut zijn er geen recentere cijfers beschikbaar.

  

Voortijdige schoolverlaters

 

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2013 2014 2015 2016
2,0% 1,6% 1,2% 1,5%

De cijfers van DUO/Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2016" staat voor schooljaar "2016/2".

 

Absoluut verzuim

 

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.

2014

2015

2016

2017

 7,11

3,72

3,30

4,42

In 2017 waren er 21 leerplichtige leerplichtigen niet ingeschreven op een school.

 

Relatief verzuim

 

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

2014

2015

2016

2017

 34,55

22,51

22,71

22,71

In 2017 waren van leerplichtige leerlingen 145 ongeoorloofd afwezig.

 

 

Jongeren met jeugdhulp

 

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

 

2015

2016

2017

 

8,1%

9,0%

8,9%

In de tweede helft van 2017 kregen in de gemeente van de ruim 6.000 jongeren in de leeftijd tot 18 jaar, 585  jeugdhulp.

 

Jongeren met jeugdbescherming

 

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

 

2015

2016

2017

 

 1,0%

1,2%

1,2%

In de tweede helft van 2017 kregen van de ruim 6.000 jongeren in de gemeente in de leeftijd tot 18 jaar, 60 jeugdbescherming.

 

Jongeren met jeugdreclassering

 

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasserings-maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

 

2015

2016

2017

 

 0,4%

0,4%

0,2%

In de tweede helft van 2017 kregen in de gemeente van de bijna 4.000 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 22 jaar, 10  jeugdreclassering.

 

Jongeren met een delict voor de rechter

 

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2012

2013

2014

2015

2,02%

1,96%

1,35%

1,21%

In 2015 waren er in de gemeente 3.799 inwoners in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar. Van hen kwamen er 46 voor de rechter. Vanuit het Verweij-Jonker instituut zijn er geen recentere cijfers beschikbaar.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Onderwijs

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten:

Uitvoering in 2019:

1. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Jeugd Agenda.

1. Afstemming bereiken over o.a. implementatie  actiekader onderwijs, verbinding met (jeugd) zorg en buurtsportcoaches/cultuurmakelaar, gebiedsregisseurs.

2. Uitgevoerd Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2018-2021.

2a. Uitvoeren uitvoeringsprogramma Onderwijsachterstandenbeleid 2019.

2b. Opstellen nieuw beleidsplan Onderwijsachterstandbeleid.

3. Uitwerken Actiekader Onderwijs.

3a. Uitvoeren actiekader.

3b. Uitwerken plan toekomstbestendige huisvesting van de Van der Reijdenschool in combinatie met andere (school)voorzieningen.

3c.  Afronden besluitvorming plannen renovatie RSG N.O-Veluwe en de Krugerstee.

3d.  Start realisatie van renovatieplannen RSG N.O-Veluwe en basisschool de Krugerstee in Vaassen.  

Collegeprogramma 2019-2022:

 

4. Een samen met schoolbesturen en besturen van voorschoolse en welzijnsinstellingen opgesteld plan voor toekomstbestendig onderwijs in de dorpen en de financiering daarvan.

4a. Opstellen plan met partners voor toekomstbestendig onderwijs in de dorpen.

4b. Besluiten over plan. 

Toelichting:

1. De (meerjarige) Lokaal Educatieve Jeugd Agenda is samen met het onderwijs en organisaties rond jeugd opgesteld.

2. Het Rijk maakt naar verwachting eind 2018 de voorwaarden en budgetten bekend. Dat rijksbeleid vormt de basis voor lokaal beleid.

3. Het Actiekader Onderwijs (2016) is opgesteld in samenwerking met partners uit het domein onderwijs en jeugd.

4. De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen uit het coalitieakkoord”. De plannen afstemmen met het op te stellen integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport (= activiteit in programma 2).

 

Jeugdzorg

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten o.a. over het CJG.

2. Uitvoeren jeugdgezondheidszorg.

2.  Subsidie-/uitvoeringsafspraken maken over de jeugdgezondheidszorg.

3. Realiseren van de transformatie jeugdzorg.

3. Uitvoeren van de jaarlijkse transformatieagenda.

Toelichting:

3. Het vast te stellen integrale beleidsplan Sociaal Domein omvat de (preventieve) taken vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en onderwerpen als (passend) onderwijs en sociale veiligheid. Dit plan geeft richting aan de uitvoering van dit onderwerp. Deze activiteit staat in programma 3. Het accent ligt voor 2019 en 2020 op diverse projecten en activiteiten gericht op preventie en transformatie, waarna op basis van de effecten een afweging plaatsvindt over het vervolg.

 

Welzijnswerk jeugd en jongeren

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligers organisaties over de doelstellingen en activiteiten o.a. jeugdwerk.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten

Bedragen * € 1.000     

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten bestaand beleid

10.994

11.474

11.586

11.901

12.120

12.357

Lasten nieuw beleid

-

-

478

706

429

429

Lasten totaal

10.994

11.474

12.064

12.607

12.549

12.786

Baten bestaand beleid

276

365

314

314

314

314

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

-

-

Baten totaal

276

365

314

314

314

314

Saldo

-10.718

-11.109

-11.750

-12.293

-12.235

-12.472

 

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Begrotingsjaar

Lasten

2019

2020

2021

2022

Meerjarenramingen:

1. Jongeren op gezond gewicht

20

-

-

-

2. Bijdrage in exploitatie van de Van der Reijdenschool

40

40

-

-

3. Peuterspeelzaalwerk

17

-

-

-

4. Formatie voor informatievoorziening 3 D's
     Dekking binnen de bestaande structurele middelen 3D

33
-33

33
-33

33
-33

33
-33

5. Onderwijs aan nieuwkomerskinderen (NT2 klas)

55

55

-

-

6. Aanvulling project 'Steunouder'

17

17

-

-

7. Regionaal toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdzorg

22

22

-

-

8. Inzet Team Ervaringsdeskundigen (ED) jeugdzorg

-

15

-

-

9. Verbinding samenwerking huisartsen-CJG

95

95

-

-

10. Voortzetten uitbreiding schoolmaatschappelijk werk

33

33

-

-

 

Meerjareninvesteringsplan:                                                                                                 

Investerings-bedrag:

       

1. Uitbreiding Chr. basisschool Het Mosterdzaadje Gortel

166

12

12

12

12

2.  Onderwijs - toekomstbestendige huisvesting: renovatie Krugerstee

2.036

-

80

80

80

3. Onderwijs - toekomstbestendige huisvesting: renovatie RSG

4.785

167

337

337

337

 

 Totale lasten

478

706

429

429

 

Programma 2 | Actief in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen welzijn (o.a. sociaal cultureel werk incl. ouderen- en minderhedenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk), sport en cultuur (o.a. bibliotheek, kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening). Daarnaast valt ook het onderwerp accommodaties op de voornoemde terreinen onder dit programma.

De onderwerpen welzijn, sport en cultuur vormen de kern voor het te realiseren basisaanbod aan voorzieningen zoals opgenomen in het lokaal sociaal beleid. De voorzieningen gericht op jeugd (0-18 jaar) vallen binnen programma 1 “Opgroeien in Epe”.

Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken (inzet van voorzieningen, aandacht voor ontmoeting, tegengaan overlast en criminaliteit, kwaliteit van de woonomgeving). Er bestaat een relatie hierbij met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning), 4 “Leefbaar en veilig” (veilige leefomgeving) en 6 “Epe op orde” (openbare ruimte).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte beleidsindicatoren

% Niet-wekelijkse sporters

Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

 

 

2012

2016

 

 

43,3%

47,6%

In 2016 waren er in de gemeente 26.085 inwoners van 19 jaar en ouder. Van hen sportten er ruim 12.000 niet wekelijks.

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 1. Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners.
 2. Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Welzijn

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligers organisaties waaronder Koppel-Swoe over de doelstellingen en activiteiten.

2. Actualiseren van het subsidiebeleid.

2. Uitvoeren participatietraject gericht op actualiseren van subsidiebeleid.

3. Afronden project Accommodaties II.

3. Uitvoeren plan voor Wijkvereniging Oosterhof/complex Zichtstede.

 Collegeprogramma 2018-2022:

 

4. Er is een adequaat ondersteuningsaanbod gerealiseerd voor vrijwilligers en verenigingen in de uitvoering van hun activiteiten.

4. Onderzoek naar benodigd ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en verenigingen.

5. Een opgesteld integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport.

5. Opstellen toekomstgericht plan voor accommodaties.

6. Er is gestart met de uitwerking van het plan.

6. Start na besluitvorming over het plan.

Toelichting:

2. De besluitvorming over het geactualiseerde subsidiebeleid staat gepland voor 2020.

4. Er bestaat een relatie met het te actualiseren subsidiebeleid en de activiteit in programma 9 betreffende de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en verenigingen in het organiseren van evenementen.

4-6. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 2 en 3 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen” uit het coalitieakkoord.

 

Sport en cultuur

Portefeuillehouder:
R.A.J. Scholten / B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Uitvoeren beleid kunst en cultuur.

2. Uitvoeren activiteiten conform het Uitvoeringsplan “De kracht van cultuur”.

3. Bevorderen sportparticipatie.

3. Uitvoeren projecten/activiteiten conform het Uitvoeringsplan Sport- en Beweegplan Epe 2020.

4. Onderzoek naar de staat van onderhoud van alle sportvelden.

4. Uitvoeren onderzoek.

5. Inzet van functies buurtsportcoaches en cultuurmakelaar.

5a.  Uitvoeren jaarplan buurtsportcoaches.

5b.  Uitvoeren jaarplan cultuurmakelaar.

Collegeprogramma 2018-2022:  

6. Er is een stimuleringsregeling opgesteld voor jeugd van 5 tot 18 jaar voor het verlenen van een financiële bijdrage in het lidmaatschap van een vereniging.

6. Opstellen van en besluitvorming over opzet stimuleringsregeling incl. uitvoeringsplan.

7. De stimuleringsregeling is geïmplementeerd.

7. Implementeren van de stimuleringsregeling.

Toelichting

2. In het uitvoeringsplan wordt het specifieke aandachtspunt in het coalitieakkoord meegenomen om in aanvulling op de uitwerking van het toeristisch profiel "Epe 100% wildgarantie" te streven naar versterking met voorzieningen op het terrein van kunst en cultuurhistorie.

4. De komende jaren komen de renovatiewerkzaamheden aan natuur- en kunstgrasvelden aan de orde. Dit onderzoek brengt de impact daarvan in beeld.

5. Het betreft activiteiten op het gebied van jeugd, jongeren en ouderen (buurtsportcoach) en op het gebied van kunst en cultuur (cultuurmakelaar). Zie ook programma 1 bij het onderdeel “welzijnswerk jeugd en jongeren”.

6. De regeling heeft het karakter van tijdelijke impulsregeling en heeft daarom in eerste instantie een looptijd van 2 jaar. Op basis van de effecten van deze regeling vindt een afweging plaats over het vervolg.

6-7. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten

Bedragen * € 1.000     

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten bestaand beleid

4.964

3.948

3.803

3.794

3.794

3.794

Lasten nieuw beleid

-

-

635

547

127

118

Lasten totaal

4.964

3.948

4.438

4.341

3.921

3.912

Baten bestaand beleid

519

516

503

503

503

503

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

-

-

Baten totaal

519

516

503

503

503

503

Saldo

 -4.445

 -3.432

-3.935

-3.838

-3.418

-3.409

 

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid

 

Bedragen * € 1.000

Begrotingsjaar

Lasten

2019

2020

 2021

2022

Meerjarenramingen: 

1. Subsidie PWA Hal

28

-

-

-

2. Sport & Dorpscentrum Vaassen - subsidie voor groot onderhoud

50

-

-

-

3. Cultuurhistorisch museum Hagedoorns Plaatse

25

-

-

-

4. Instandhouding Carillon

3

3

3

3

5. Opstellen integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport

30

-

-

-

6. Aanvulling voorzieningen groot onderhoud sportaccommodaties

37

115

115

115

7. Lokale omroep (Radio 794)

-

9

9

-

8. Stimuleringsregeling jeugd

412

420

-

-

9. Subsidiebeleid evalueren, aanpassen en uitvoeren

50

p.m.

p.m.

p.m.

 

Totale lasten

635

547

127

118

 

Programma 3 | Zorg en opvang

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen gezondheids-, verslavings- en ouderenzorg. Tevens valt hieronder het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking en het bieden van maatschappelijke opvang (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het algemeen maatschappelijk werk en integratie/inburgering van nieuwkomers.

Het programma richt zich met name op groepen inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn als gevolg van verschillende soorten van achterstand (lokaal sociaal beleid). Kernbegrippen zijn daarbij bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Er bestaat een relatie met de programma’s 2 “Actief in Epe” (welzijnsvoorzieningen), 4 “Leefbaar en veilig” (leefbaarheid) en 10 “Weer aan het werk” (bevordering arbeidsparticipatie).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte beleidsindicatoren

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners.

 

Een maatwerkarrangement  is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo

 

 

2016

2017

 

 

34

32

Dit betreft de volgende typen maatwerkarrangementen: hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en diensten, ondersteuning thuis, verblijf en opvang.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Maatschappelijke Zorg

Portefeuillehouder: 
C.M. de Waard-Oudesluis / B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Uitvoeren gemeentelijk gezondheidsbeleid.

1a. Afronden besluitvorming nieuwe nota gezondheidsbeleid.

1b. Uitvoeren jaarplan.

2. Realiseren van de transformatie WMO.

 2. Uitvoeren jaarlijkse transformatie-agenda.

3. Ondersteunen initiatieven sociale agenda.

3. Uitvoeren van de Transformatieregeling.

4. Instandhouden vervoersysteem basismobiliteit (PlusOV)

4.  Monitoren vervoersysteem basismobiliteit.

5. Realiseren subsidieprogramma.

5. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten, o.a. over het algemeen maatschappelijk werk.

6. Opstellen integraal beleidskader sociaal domein.

6. Opstellen en besluiten over integraal beleidskader.

 7. Onderzoek naar een integrale inzet van de diverse bestaande vormen voor maatschappelijk werk.

7. Uitvoeren onderzoek.

Collegeprogramma 2018-2022:  

8. Er vindt een integrale inkoop plaats van Individuele maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen om doorgaande zorglijnen te kunnen realiseren.

8. Evalueren en monitoren van het inkooptraject voor de maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

9. Er zijn nieuwe algemene voorzieningen gerealiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners.

9. Opzetten van twee pilots Buurtpunt (gericht op dagbesteding) en een pilot Welzijn op Recept (gericht op mensen met psycho-sociale klachten).

10. Instandhouden van een divers aanbod van (preventieve) activiteiten betreffende vrijwillige hulp- en dienstverlening.

10. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

11. Instandhouden van een laagdrempelig steunpunt voor mantelzorgers.

11. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

12. Onderzoek naar een wenselijk ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers.

12. Uitvoeren onderzoek.

13. De toegang naar zorg en ondersteuning is verbeterd door een intensievere samenwerking van betrokken partijen.

13. Samen met betrokken partijen een plan opstellen en starten met implementeren.

14. Er zijn meer op preventie ingerichte voorzieningen waar inwoners dichtbij terecht kunnen voor informatie, advies, ondersteuning.

14. Met partners een gecombineerde uitvoering van Buurtpunten en Wijksteunpunten opzetten.

15. Een geactualiseerde aanpak gericht op de integratie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.

15. Actualiseren van het plan huisvesting en integratie statushouders/nieuwkomers.

Toelichting:

1. Het betreft onder andere activiteiten  gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, gezonde (school)omgeving en wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg door GGD NOG.

2. Transformatie-agenda is een uitwerking van de Sociale Agenda en beleidsplannen Jeugd, Wmo en Participatiewet. Onder deze transformatieagenda vallen ook de volgende onderwerpen: beschermd wonen, maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en kindermishandeling. Het accent ligt voor 2019 en 2020 op diverse projecten en activiteiten gericht op preventie en transformatie, waarna op basis van de effecten een afweging plaatsvindt over het vervolg.

3. Deze regeling is erop gericht om lokale initiatieven gericht op transformatie binnen de drie decentralisaties te kunnen laten opstarten.

4. Basismobiliteit betreft maatwerkvervoer (Wmo-, Jeugdwet- en leerlingenvervoer) in de regio omvattende de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Hattem, Heerde, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen). Dit nieuwe vervoersysteem is gestart ingaande 1-1-2017.

6. In het integrale beleidsplan Sociaal Domein worden de (preventieve) taken samengebracht vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en onderwerpen als (passend) onderwijs en sociale veiligheid. Dit vanuit de insteek om te komen tot een integrale aanpak.

8. De integrale inkoop is gestart eind 2016 voor de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Per 1-1-2019 is de inkoop geïmplementeerd.

9. Er zijn reeds pilots voor algemene voorzieningen opgezet (o.a. was- en strijkservice en scootmobielpool).

15. Na twee jaar de effecten bezien. Op basis daarvan en het nieuwe rijksbeleid vindt de afweging voor het vervolg plaats.

8-15. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 5, 6, 7 en 8 behorend bij het speerpunt “Zorg en ondersteuning dichtbij” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten

Bedragen * € 1.000     

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten bestaand beleid

9.187

10.055

9.749

10.192

10.688

11.106

Lasten nieuw beleid

-

-

409

344

63

58

Lasten totaal

9.187

10.055

10.158

10.536

10.751

11.164

Baten bestaand beleid

692

821

264

264

264

264

Baten nieuw beleid

-

-

15

-

-

-

Baten totaal

692

821

279

264

264

264

Saldo

 -8.495

 -9.234

-9.879

-10.272

-10.487

-10.900

 

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Begrotingsjaar

Lasten 

2018

2019

2020

2021

Meerjarenramingen:

1. Extra algemeen maatschappelijk werk (dekking uit rijksbijdrage)

15

-

-

-

2. Het Geheugensteunpunt

6

6

-

-

3. Pilot 'datagestuurd werken in het sociaal domein'

30

10

-

-

4. Integratie en participatie van statushouders / nieuwkomers en hun kinderen

65

60

55

50

5. Jonge mantelzorgers

30

30

-

-

6. Regionale uitvoering: regionale coördinatie verwijsindex en coördinatie Wmo beleid regionaal

8

8

8

8

7. Rijksvaccinatieprogramma (RVP) (decembercirculaire)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8. Was- en strijkservice

60

40

-

-

9. Projecten transformatie sociaal domein

167

162

-

-

10. Procesverantwoordelijke afdeling Samenleving (dekking uit reserve toekomstbestendige organisatie/huisvesting)

28

28

-

-

 

Totale lasten

409

344

63

58

 

Baten  

Meerjarenramingen:

1. Extra algemeen maatschappelijk werk (rijksbijdrage).

15

-

-

-

 

Totale baten

15

-

-

-

 

Programma 4 | Leefbaar en veilig

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen brandweer, politie, criminaliteit en overlast, crisisbeheersing/ rampenbestrijding, leefbare en veilige leefomgeving. Het programma geeft invulling aan de brede begrippen van leefbaar en veiligheid. Het onderwerp integrale veiligheid valt ook onder dit programma. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 2 “Actief in Epe”, 3 “Zorg en Opvang” en 6 “Epe op orde”. Verder is er een relatie met programma 8 “Toezicht en handhaving”. Binnen dit programma vindt de uitvoering plaats van de diverse leefbaarheids- en veiligheidsaspecten.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Regionaal Veiligheidsplan 2016-2019
 • Regionaal Crisisplan 2017-2020
 • Notitie Werkwijze Gebiedsgericht werken (2016)
 • Beleidsplan Jeugd 2015-2018
 • Beleidsplan Wmo 2015-2018
 • Sociale Agenda 2015-2021

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte beleidsindicatoren

Winkeldiefstal

 

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2014

2015

2016

2017

1,2

1,4

0,9

0,9

In 2017 zijn er 30 winkeldiefstallen geregistreerd in de gemeente  op de 32.537 inwoners.

 

Geweldsmisdrijven

 

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2014

2015

2016

2017

3,4

3,3

2,8

4

In 2017 zijn er 130 geweldsmisdrijven geregistreerd in de gemeente op de 32.537 inwoners.

 

Diefstal uit woningen

 

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

2014

2015

2016

2017

3,1

4,0

3,1

2,5

In 2017 zijn er 80 diefstallen uit woningen geregistreerd in de gemeente op de 32.537 inwoners.

 

Vernieling en beschadiging

 

Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.

2014

2015

2016

2017

5,9

4,5

4,8

4,5

In 2017 zijn er 145 vernielingen en beschadigingen geregistreerd in de gemeente op de 32.537 inwoners.

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 1. Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving.
 2. Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken.
 3. Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Veiligheid

Portefeuillehouder: 
H. van der Hoeve

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Bevorderen kwaliteit basis brandweerzorg.

1. Uitvoeren conform afspraken VNOG.

2. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid.

2a. Uitvoeren actiepunten 2019 uit het Integraal Veiligheidsplan Noord-Veluwe 2016-2019.

2b. Evalueren bestaand Integraal Veiligheidsplan..

2c. Opstellen Integraal Veiligheidsplan Noord Veluwe 2020-2023.

3. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.

3. Uitvoeren jaarlijkse oefeningen/trainingen gemeentelijke organisatie.

Collegeprogramma 2018-2022  

4. Er is een lokaal plan van aanpak voor ondermijning opgesteld.

4. Opstellen plan van aanpak ondermijning.

5. Er zijn ondermijningsbeelden opgesteld.

5. Opstellen rapportage met ondermijningsbeelden.

Toelichting:

2.   Betreft o.a. de (meer) planmatige aanpak van jeugdgroepen.

4.   Het plan van aanpak ondermijning District Noord- Oost Gelderland is de basis voor een lokaal plan aanpak.

5.   Uit activiteit 4 volgt het opstellen van ondermijningsbeelden (het bundelen van signalen van criminele aanwezigheid en activiteiten in een bepaald gebied).

4-5. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 10 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” uit het coalitieakkoord.

 

Leefbaarheid

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Implementeren werkwijze gebiedsgericht werken.

1. Uitwerken uitvoeringsplan Gebiedsgericht Werken.

Collegeprogramma 2018-2022:  

2. Er zijn gebiedsopgaven geformuleerd voor alle zeven gebieden binnen de gemeente.

2a. Afronden opstellen gebiedsopgaven.  

2b. Start van uitwerking gebiedsopgaven.

3. De werkwijze van de gemeentelijke organisatie is afgestemd op het gebiedsgericht werken.

3. (Door)ontwikkelen van de competenties en vaardigheden van medewerkers.

4. Veiligheid vormt een vast onderwerp in de gebiedsopgaven voor ieder gebied.

4. Onderwerp veiligheid in de gebiedsopgaven opnemen.

5. Bij de gebiedsopgaven vindt een integrale aanpak plaats vanuit de deelnemende partijen samen met de inwoners .

5. Inpassen integrale aanpak in de uitwerking van de gebiedsopgaven.

6. Toezicht en handhaving vanuit de gemeente neemt deel aan de integrale werkwijze binnen gebiedsgericht werken.

6. Inpassen deelname van toezicht en handhaving in de integrale werkwijze.

Toelichting:

1. In 2016 is de werkwijze door het college vastgesteld. In het uitvoeringsplan worden verschillende inspanningen benoemd.

2. In de visie op het gebiedsgericht werken is de werkwijze beschreven.

2-6. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 9, 10 en 11 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten

Bedragen * € 1.000     

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten bestaand beleid

1.808

2.358

2.000

2.062

2.125

2.125

Lasten nieuw beleid

-

-

43

43

38

38

Lasten totaal

1.808

2.358

2.043

2.105

2.163

2.163

Baten bestaand beleid

3

4

4

4

4

4

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

-

-

Baten totaal

3

4

4

4

4

4

Saldo

 -1.805

 -2.354

-2.039

-2.101

-2.159

-2.159

 

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid

 Bedragen * € 1.000

Begrotingsjaar

Lasten

2019

2020

2021

2022

Meerjarenramingen:

1. Veiligheid en handhaving - aanpak ondermijning

38

38

38

38

2. Werkbudget regionale programmamanager

5

5

-

-

 

Totale lasten

43

43

38

38