Bestuurlijke en Financiële overwegingen

Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief

Terug naar navigatie - Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief

Het positieve financiële beeld dat in het voorjaar geschetst is in de financiële verkenningen bij het Coalitieakkoord 2018-2022, wordt bevestigd in voorliggende begroting. Naast structurele ruimte in de meerjarenbegroting is er sprake van een forse eenmalige ruimte.

De structurele ruimte wordt veroorzaakt door een sterke groei in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze groei maakt dat er sprake is van een forse structurele ruimte in de gemeentelijke budgetprognose. Een deel van deze ruimte blijft in de meerjarenbegroting afgezonderd door middel van een buffer voor de opvang van risico’s.

 

De eenmalige ruimte is het resultaat van de jaarlijkse actualisatie van de reserves en voorzieningen en toepassing van de uitgangspunten voor een nieuwe (concept) nota reserves en voorzieningen. De eenmalige ruimte ontstaat door:

 • Surplus algemene reserve en bespaarde rente (€ 1.233.000)
 • Vrijval door normering van risico/egalisatie reserves (€ 3.361.000)
 • Actualisatie risico’s bouwgrondexploitatie  (€ 1.694.000)
 • Actualisatie overige/algemene reserves (€ 158.000)

 

De eenmalige ruimte (inzet/vrijval van reserves) tot een totaal bedrag van afgerond € 6,4 miljoen wordt ingezet voor:

 • Vorming van een reserve huisvesting onderwijs (€ 1.950.000)
 • Extra impuls voor preventie en transformatie in het sociaal domein (€ 890.000)
 • Stimuleringsregeling jeugd (€ 832.000)
 • Invoering omgevingswet (€ 550.000)
 • Handhaving vakantieparken (€ 350.000)
 • Vorming van een reserve renovatie kunst- en natuurgrasvelden (€ 300.000)
 • Uitvoering wet generieke digitale infrastructuur (€ 227.000)
 • Diverse eenmalige uitgaven/projecten tot een totaal bedrag van € 1.345.000
  (archiefbewaarplaats, asbestsanering gemeentehuis, onderwijs aan nieuwkomerskinderen, nieuw subsidie beleid, visie energie transitie, ondersteuning evenementen, uitvoering raadsagenda, diverse eenmalige organisatie uitgaven).

 

Door inzet van de reserve participatie wordt geïnvesteerd op projecten en initiatieven die gericht zijn op het terug dringen van de dreigende tekorten bij de sociale werkvoorziening (€ 600.000).

 

De forse inzet van reserves heeft tot gevolg dat de interne gemeentelijke financieringsmiddelen zullen afnemen. Naar verwachting zal dit niet leiden tot het aantrekken van een nieuwe langlopende geldlening. De ontwikkeling van de financieringspositie wordt bewaakt door middel van een opgestelde financieringsplanning. Op basis van de huidige inzichten, rust er in 2019 geen “hypotheekschuld” meer op het gemeentelijk bezit.

 

De (structurele) ruimte in de meerjarenbegroting wordt ingezet om:

 • op alle beleidsterreinen flinke stappen te maken in de realisatie van het Collegeprogramma
 • te investeren in het behoud van het  voorzieningenniveau
 • te investeren en innoveren in het sociaal domein
 • de kwaliteit van de organisatie en gemeentelijke dienstverlening te behouden
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • het financieel weersstandsvermogen op peil te houden.

 

Dit leidt tot de volgende structurele besteding van de middelen in de meerjarenbegroting:

 • Kapitaallasten van investeringen voor:

- Energie transitie/klimaat (stimuleringsleningen): € 2.000.000
- Duurzaamheidsmaatregelen gemeentehuis: € 720.000
- Centrum Vaassen: € 1.255.000
- Fietsknelpunten/snelle fietsroute Apeldoorn-Epe: € 1.500.000
- Herinrichting gedeelte Oude Wisselseweg: € 525.000
- Overige investeringen € 753.000

 • Groot onderhoud (sport)accommodaties: € 115.000
 • Integratie/participatie statushouders/nieuwkomers: € 65.000
 • Veiligheid, handhaving en aanpak van ondermijning: € 80.000
 • Energie/klimaat: € 197.000
 • Organisatie uitgaven en wettelijke verplichtingen: € 170.000.

 

Bij de opstelling van de begroting is invulling gegeven aan de door de raad vastgestelde nota risicomanagement; de risico’s zijn benoemd en gekwantificeerd. Evenals bij vorige begrotingen zijn hiervoor incidentele en structurele middelen geraamd.

De structurele stijging van de woonlasten is beperkt en we blijven ruimschoots onder het landelijke gemiddelde.

 

Voor ons ligt een begroting met een goede balans tussen beleidsintensiveringen en investeringen op diverse terreinen, inzet van reserves, afdekking van risico’s en lage gemeentelijke lastendruk.

Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022

Het coalitieakkoord “Sociaal, duurzaam en verbindend!” bevat de ambities, de speerpunten van beleid en de prestatieafspraken voor de bestuursperiode 2018-2022.

Bij de uitwerking van het coalitieakkoord zijn een aantal leidende hoofdprocessen te onderscheiden, te weten: het realiseren van het collegeprogramma, de transformatie in het sociale domein en het ruimtelijk domein via de omgevingswet en het programma voor organisatieontwikkeling die de twee voorgaande processen mede ondersteunt.

In de uitwerking van deze hoofdprocessen raken diverse activiteiten elkaar, is er overlap, beïnvloeding of afhankelijkheid. Voor een effectieve uitwerking van het coalitieakkoord wordt samenhang en afstemming aangebracht in de uitvoering van al de activiteiten uit de hoofdprocessen.

De inzet is om vanuit een toekomstgerichte blik oplossingen te zoeken en kansen te benutten. Aandacht ook voor aspecten als duurzaamheid, efficiency en effectiviteit op een sobere doch kwalitatief verantwoorde wijze.