Bijlagen

Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid (budgetprognose)

Budgetprognose

Terug naar navigatie - Budgetprognose

Onderwerp

Financiële consequenties t.o.v. basis 2019
+ is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro)

2019

2020

2021

2022

 

Saldo begroting

1.293.143

1.293.143

1.293.143

1.293.143

Betreft het saldo van de begroting 2019, op basis van bestaand beleid en autonome ontwikkelingen.
Onderstaand wordt per programma aangegeven hoe het saldo zich vanaf 2019 ontwikkelt vanuit bestaand beleid en autonome wijzigingen.

 

 

 

 

 

Programma 1  Opgroeien in Epe

-

-315.000

-534.000

-771.000

Betreft met name de toename van het uitgavenbudget voor jeugdzorg door de toename van de rijksmiddelen (algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein).

 

 

 

 

 

Programma 2  Actief in Epe

-5.000

3.836

3.836

3.836

Betreft de compensatie voor hogere brandstofkosten aan De Koekoek op basis van de door de door de gemeente destijds afgegeven garantie en de vrijval van het budget voor de bijdrage aan de lokale omroep.

 

 

 

 

 

Programma 3  Zorg en opvang

-

-443.000

-939.000

-1.357.000

Betreft met name de toename van het uitgavenbudget voor de Wmo door de toename van de rijksmiddelen (algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein).

 

 

 

 

 

Programma 4  Leefbaar en veilig

-

-62.000

-125.000

-125.000

Betreft de ontwikkeling van de bijdrage aan de veiligheidsregio als gevolg van het nieuwe financiële verdeelmodel.

 

 

 

 

 

Programma 5  Ruimte en wonen

-

-

-

-

Betreft de ontwikkeling van de opbrengst bouwleges en de daaraan gerelateerde toevoeging aan de reserve egalisatie bouwleges.

 

 

 

 

 

Programma 6  Epe op orde

7.500

-63.514

-70.587

-77.471

Betreft naast de verhoging van uitgaven i.v.m. areaaluitbreiding, het wegvallen (gepland) van de dekking uit eenmalige middelen van de structurele uitgaven voor extra onderhoud van wegen in het buitengebied, een stelpost in verband met het vervallen van contractmanagement bij de uitbesteding van taken openbare ruimte en een uitgavenraming i.v.m. kap en herplant van essen a.g.v. essentaksterfte.

 

 

 

 

 

Programma 7  Duurzaamheid

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

 Betreft het structureel verwerken van de mutaties in de reserve duurzaamheidsinitiatieven in de reguliere exploitatie.

 

 

 

 

 

Programma 10  Weer aan het werk

141.500

438.500

571.500

690.500

Betreft de afname van het uitgavenbudget voor participatie door de afname van de rijksmiddelen, het verlagen van de bijdrage uit de algemene middelen m.b.t. de BUIG en het vervallen van de extra uitgaven voor schulden- en armoedebestrijding vanaf 2021.

 

 

 

 

 

Programma 11  Bestuur en organisatie

-251.000

-583.500

-1.017.000

-1.569.000

Betreft m.n.de ontwikkeling van de uitgaven als gevolg van prijs- en loonstijging, kosten voormalige bestuurders, rente- en afschrijvingslasten, de onttrekking aan de reserve afkoop aandelen VNB, de opbouw van een stelpost om de toerekening van apparaatskosten ten laste van grondbedrijf en investeringswerken te beperken, een aanvulling van de reserve organisatieontwikkeling/ langdurige ziekte en het laten vervallen van de stelposten voor onderuitputting en de behoedzaamheidsreserve..

 

 

 

 

 

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

43.300

1.292.500

1.997.500

3.161.500

Betreft met name de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, inclusief de integratie-uitkeringen sociaal domein (2015), de tijdelijk lagere rentekosten voor externe financiering, de verwachte ontwikkeling van de opbrengst van de OZB en de structurele buffer (vanaf 2021) in verband met de risico's m.b.t. de herverdeling van de integratie-uitkering sociaal domein en de aanpassing van de normeringssystematiek algemene uitkering.

 

 

 

 

 

Programma Overhead

11.100

71.000

107.000

107.000

Betreft een gefaseerde verlaging van de formatie bij enkele afdelingen; vrijvalende middelen zijn/worden ingezet ter dekking van hogere huisvestingslasten.

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 | Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting

Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting

Autorisatie: R = Raad, C = College, D = Directie, M = afdelingsmanager

Onderwerp

Fin. consequenties t.o.v. budgetprognose 2019
+ is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro)

Autori-
satie

2019

2020

2021

2022

 

Programma 1  Opgroeien in Epe

 

Jongeren op Gezond Gewicht

-20.000 

 

 

 

Dekking: reserve Sociaal Domein

20.000 

 

 

 

 

 Een door het Rijk geïnitieerd programma wat zich richt op overgewichtpreventie voor jeugd. Landelijk doen 103 gemeenten mee. In 75 JOGG gemeenten is een stijging te zien van jeugd met een gezond gewicht (rapportage JOGG mei 2016). Bij de uitvoering van het lokale JOGG-programma is interne capaciteit, een JOGG coördinator en een activiteiten-budget nodig. De JOGG activiteiten sluiten nauw aan bij de activiteiten van de buurtsportcoach.

         
 

Bijdrage in exploitatie Van der Reijdenschool

-40.000

-40.000

 

 

M

Het gebouw van de Van der Reijdenschool is gebouwd voor 200 leerlingen. Met het huidige aantal van 54 leerlingen en de daarop gebaseerde rijksbijdrage aan de school kan het bestuur de materiele exploitatie niet meer sluitend krijgen. Er is een jaarlijks tekort van ca. € 40.000 op de exploitatie die het bestuur met het aanspreken van de reserves niet langer vol kan houden. Het komende jaar wordt, als onderdeel van het actiekader onderwijs, nader onderzoek gedaan naar toekomstbestendige onderwijs-huisvesting voor de Van der Reijdenschool. De gemeente heeft ten aanzien van onderwijshuisvesting een wettelijke verplichting (renovatie/nieuwbouw). Als overbrugging naar deze structurele, toekomstbestendige oplossing voor drie jaar wordt een subsidie beschikbaar gesteld als bijdrage in de exploitatie (2018-2020). Bij deze oplossing geldt wel dat schoolbesturen geen beroep doen op de doorbetalingsregeling.

 

 

 

 

 

 

Peuterspeelzaalwerk

-17.000

 

 

 

M

In Epe wordt al jarenlang peuterspeelzaalwerk aangeboden.De bekostiging van peuterspeelzaalwerk voor doelgroepkinderen gaat via onderwijsachterstandenbeleid, voor niet-doelgroepkinderen voor een deel uit de middelen die ontvangen worden uit het wetsvoorstel 'harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk'. Het kabinet is voornemens de decentralisatie uitkering 'versterking peuterspeelzalenwerk' (= onderdeel van de algemene uitkering) te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. Dit is een bezuiniging van € 89.000 op jaarbasis. Aan de andere kant heeft het rijk via de algemene uitkering extra middelen beschikbaar gesteld om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Vanaf 2016 is € 18.000 beschikbaar, in 2017 € 36.000. Het bedrag loopt jaarlijks op met € 18.000 tot een bedrag van € 90.000 in 2020. Het budget voor voorschoolse voorzieningen voor peuters wordt verhoogd overeenkomstig de middelen uit de algemene uitkering. Voor handhaving van het bestaande voorzieningenniveau is er een compensatie voor het tijdelijke negatieve verschil voor de jaren 2018 en 2019.

 

 

 

 

 

 

Structurele formatie voor informatievoorziening 3D's

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

M

Dekking: vrijvallende ruimte personele 3D middelen

33.000

33.000

33.000

33.000

 

Bij de uitvoering van de taken voortkomend uit de decentralisaties is gemeentelijk uitgangspunt deze uit te voeren binnen de daarvoor beschikbaar gestelde rijksbudgetten. Zowel landelijk als lokaal zien we budget overschrijdingen op jeugd en onderschrijdingen op Wmo. Het vraagt een goede informatievoorziening: monitoren van de financiën, interpreteren van de cijfers wat moet leiden tot signalen richting budgethouder voor budgetbewaking en contractmanager van tijdige en juiste factureren van zorgaanbieders. Daarnaast ook om de landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening naar de lokale uitvoering te vertalen. Voor een goede invulling daarvan is extra formatie (24 uur) nodig om de uitvoering binnen de budgettaire kaders te houden.

 

 

 

 

 

 

Programma 2 Actief in Epe

 

Subsidie PWA Hal

-28.000

 

 

 

M

Het bestuur van de PWA Hal heeft te kennen gegeven een hoger jaarlijks subsidiebedrag te moeten ontvangen voor de instandhouding van de Prins Willem Alexander Sporthal in Epe. Het bedrag is nodig om de komende jaren voldoende middelen te reserveren voor het groot onderhoud van de sporthal. Nader onderzoek naar de toekomstige financiering is nodig. Daarbij ook aandacht voor samenwerking in beheer van accommodaties in het algemeen om te komen tot kostenbesparingen. Derhalve voor twee jaar een verhoging van de subsidie voor groot onderhoud (2018-2019).

 

 

 

 

 

 

Sport & Dorpscentrum Vaassen: subsidie groot onderhoud

-50.000

 

 

 

M

Dekking: reserve eenmalige middelen

50.000

 

 

 

 

Het bestuur van Sport & Dorpscentrum Vaassen heeft aangegeven dat zij met onvoorziene extra kosten geconfronteerd worden. Het betreft het wegvallen van de compensatie van de OZB door een gewijzigde eigenaarsverhouding en een benodigde hogere storting in de voorziening groot onderhoud.
De OZB-compensatie is al eerder verzocht en eenmalig gehonoreerd. Nu zijn structurele middelen beschikbaar.
Met betrekking tot de hogere storting in de voorziening groot onderhoud zijn meerdere oplossingsrichtingen denkbaar.
Samen met het bestuur moet de komende periode onderzocht worden hoe voldoende gestort kan worden in de reservering voor groot onderhoud. Hierin worden zowel de fusievoordelen en de energiebesparende maatregelen als het onderzoek naar het (gemeentelijk) beheer van de sportaccommodatie/zalen in 2018 meegenomen. Derhalve voor twee jaar een verhoging van de subsidie voor groot onderhoud (2018-2019).

 

 

 

 

 

 

Cultuurhistorisch museum Hagedoorns Plaatse gemeente Epe

-25.000

 

 

 

M

Het museum Hagedoorns Plaatse ontvangt een meerjaren-subsidie (tot 2025) van € 18.388 voor de exploitatie. Om door te kunnen ontwikkelen op het gebied van vernieuwing van de collectie, (interactieve) activiteiten, (lokale) samenwerking, digitalisering, versterken van publieksbereik en vergroten van de maatschappelijke functie heeft het museum versterking nodig in de vorm van een professionele kracht/coordinator (raming € 25.000). Hiervoor tijdelijk een extra subsidie te verlenen voor de subsidieperiode 2018-2019. In 2019 vindt evaluatie plaats naar de effecten en volgt een standpuntbepaling over het vervolg.

 

 

 

 

 

 

Programma 3  Zorg en Opvang

 

 Extra algemeen maatschappelijk werk

-15.000

 

 

 

M

 Dekking: rijksbijdrage

 15.000

 

 

 

 

In 2015, 2016 en 2017 heeft Vérian € 25.000 extra ontvangen voor het maatschappelijk werk ter bestrijding van wachtlijsten. Per 2018 zijn er geen extra middelen meer. Indien er niet wederom een extra subsidie komt, ontstaan opnieuw wachtlijsten. Wachtlijsten zorgen ervoor dat de preventieve voorliggende voorziening AMW niet langer laagdrempelig en tijdig beschikbaar is voor inwoners. Hierdoor kunnen problemen onnodig verergeren. De extra kosten kunnen evenals eerder jaren betaald worden door gedeeltelijke inzet van de rijksbijdrage "Gezond in de Stad". In 2018-2021 ontvangt de gemeente wederom ruim € 24.000,- voor het aanpakken van gezondheids-achterstanden. Via de transformatie is de inzet om het aanbod van de organisaties in de toekomst beter te laten aansluiten.

 

 

 

 

 

 

Programma 5  Ruimte en wonen

 

Implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) transitiefase (2018-2019)

-220.000

 

 

 

M

Dekking: reserve eenmalige middelen

 220.000

 

 

 

 

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De wet bundelt de wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving. Uitgangspunt van de wet is dat alle digitale informatie straks op één plek te vinden is in het nieuwe Omgevingsloket. Daar kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden zowel op een kaart als in tekst zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt het (verplichte) Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket.

 

 

 

 

 

 

Omgevingsagenda 2.0 (regio Stedendriehoek/vitale centra economische visie)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

M

De Omgevingsagenda is de gezamenlijke uitvoeringsagenda van de provincie, de Regio Stedendriehoek en de Strategische Board. Deze agenda kan een bijdrage leveren aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen (o.a. ruimte, economie, wonen, duurzaamheid) en biedt kansen om projecten met cofinanciering (50%) versneld en vollediger van de grond te krijgen. Dit betekent concreet dat er vanuit de agenda bijdragen kunnen komen voor de herinrichting van het centrum van Vaassen, voor de dorpskern Emst en het nog resterende deel van de herinrichting van het centrum van de kern Epe. Met de geraamde budgetten voor cofinanciering voor deze Omgevingsagenda kan de gemeente Epe een stevige positie innemen in het nog op te stellen regionale afsprakenkader, op basis waarvan de provincie Gelderland cofinanciert. Dat traject start in het najaar van 2016. Hiervoor zijn in 2017 en 2018 eenmalige middelen geraamd.

 

 

 

 

 

 

Programma 6  Epe op orde

 

Bomenbeleidsplan

-25.000

p.m.

p.m.

p.m.

M

Dekking: reserve eenmalige middelen

25.000

 

 

 

 

Het Bomenbeleidsplan is opgesteld in 2010 en in 2015 geëvalueerd. Het plan dient geactualiseerd te worden, maar de nog in te voeren Omgevingswet is bepalend voor de vormgeving van het beleidsplan. De beleidskeuzes voor het behoud en vervanging van bomen vragen om financiële ruimte, bijv. het kunnen vervangen van laanbeplantingen en het duurzaam behouden van monumentale bomen. Voor 2019 is budget nodig voor de planvorming, vanaf 2020 een bedrag voor de uitvoering van het beleid.

 

 

 

 

 

 

Beheersplan bosbedrijf

-31.000

 

 

 

M

Dekking: reserve bosbedrijf (95050)

31.000

 

 

 

 

Het huidige beheersplan is verlopen. FSC-certificering vereist een geactualiseerd plan. FSC gaat er mee accoord dat het huidige plan tot 1 januari 2020 geldig blijft. Een extern bureau gaat dit plan opstellen. De kosten daarvan worden gedekt door de hogere opbrengst van het bosbedrijf (opbrengst boven de structurele begroting van € 110.000) te storten in de reserve bosbedrijf (95050).

 

 

 

 

 

 

Beheer Hertenkamp, locatie Dellenweg Epe

-5.780

-5.780

-5.780

-5.780

M

Op het beheer van het "Hertenkamp" ligt een taakstelling/ bezuiniging van het Hertenkamp. In deze taakstelling wordt verondersteld dat een particuliere beheerder van de Hertenkamp op termijn de kosten zelf kon terug verdienen door het verkooppunt aan de Dellenweg te exploiteren. Recent is de gemeente door de rechter (arrest 10 juli 2018) in het gelijk gesteld m.b.t. de rechten van de huidige exploitant. De gemeente hoeft geen schade te vergoeden. Omdat de kosten van het beheer en onderhoud inmiddels op een hoger niveau liggen, kan de nog openstaande resterende taakstelling (€ 5.780) niet gerealiseerd worden.

 

 

 

 

 

 

Berekenen BAG gebruiksoppervlakte conform nieuwe wettelijke eisen (2018-2019)

-67.000

-30.000

 

 

 M

Conform de wet BAG is het verplicht de gebruiksoppervlakte van panden te bepalen. Deze oppervlakte is in 2009-2010 bij de opbouw van de BAG bepaald door de inhoud van het pand uit de WOZ administratie, te vertalen naar een oppervlakte in de BAG registratie. De wet BAG wordt nu op dit punt gewijzigd en stelt strengere eisen aan het bepalen van de gebruiksoppervlakte. Dat vraagt dat de gebruiksoppervlakte voor alle panden (woningen en niet-woningen) opnieuw moet worden bepaald. Dit gebeurt zoveel mogelijk door het modelmatig, dus geautomatiseerd, bepalen van de gebruiksoppervlakte en waar nodig via dossier onderzoek. Daarnaast heeft de Waarderingskamer (toezichthouder wet WOZ) op 8 september 2016 besloten de BAG gebruiksopper-vlakte met ingang van 2022 verplicht te stellen voor de waardering van woningen en niet-woningen. Tribuut maakt hiervan gebruik en heeft voor dezelfde panden (WOZ-objecten) aanvullende informatie nodig uit het dossier. Gemeente Epe en Tibuut werken nauw samen zodat ieder dossier precies een keer nodig is om alle noodzakelijke informatie te verzamelen. Hiervoor is het nodig om in 2018 te starten (2018: € 37.000, 2019: € 67.000, 2020: € 30.000).

 

 

 

 

 

 

Programma 9  Bedrijvigheid

 

Ontwikkeling Apeldoorns Kanaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

R

Provinciale Staten hebben in 2010 een visie en een gebiedsagenda opgesteld voor de ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal. De kern van de plannen betreft de bevaarbaarheid (op termijn) van het hele kanaal. De afgelopen jaren is uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal in de gemeente Hattem en Heerde. Inmiddels is de provincie afgestapt van de bevaarbaarheid en ligt de focus nu de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal. Bij de uitwerking van ons toeristisch profiel kan dit verder vorm krijgen. De eventueel daaraan verbonden kosten zijn nog niet inzichtelijk.

 

 

 

 

 

 

Overhead

 

"Sterk Werk": overdracht naar archiefbewaarplaats

-80.000

 

 

 

M

Dekking uit eenmalige middelen

 80.000

 

 

 

 

Voor de verplichte transitie naar digitale archivering is in 2017 een kwaliteitsplan opgesteld. Om hieraan uitvoering te kunnen geven zijn financiële middelen nodig. Voor de overdracht van dossiers naar de archiefbewaarplaats zijn voor de komende jaren aanvullende investeringen noodzakelijk. In 2019 worden hiervoor eenmalig middelen geraamd. Ingaande 2020 kunnen de extra investeringen bekostigd worden uit de personeelsreductie op de betreffende afdeling.

 

 

 

 

 

 

Vervanging digitale systeem financiële administratie

-80.000

 

 

 

M

Dekking uit reserve ict (90007)

 80.000

 

 

 

 

Het huidige digitale systeem voor de financiele administratie is 10 jaar oud en voldoet niet meer aan de thans geldende eisen. Voor een toekomstgerichte vervanging is nader onderzoek nodig naar een nieuw systeem, een aanbestedingstraject en kosten voor implementatie en opleiding. Voor de kosten van deze vervanging en implementatie is budget nodig.

 

 

 

 

 

 

Wet Generieke Digitale Infrastructuur (WGDI) / Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

-120.000

-58.500

-48.500

-16.750

M

Dekking uit eenmalige middelen

120.000

58.500

48.500

 

 

De generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. Om de digitalisering van de dienstverlening van de overheid te harmoniseren en deze van waarborgen te voorzien op het gebied van toegankelijkheid, veiligheid, betrouwbaarheid en privacybescherming, is er op rijksniveau voor gekozen deze een wettelijke basis te geven met de Wet Generieke Digitale Infrastructuur. Daarnaast geldt de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Het doel van de GGI is het creëren een veilige, samenhangende digitale infrastructuur, aangesloten op de landelijke GDI, waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en makkelijker wordt. Implementatie van deze wetgeving vraagt extra financiële middelen. Hiervan is € 16.750 structureel.

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 | Toelichting nieuw beleid

Nieuw beleid 2019-2022

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2019-2022

Autorisatie: R = Raad, C = College, D = Directie, M = afdelingsmanager

Onderwerp

Fin. consequenties t.o.v. budgetprognose 2019
+ is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro)

Autori-
satie

2019

2020

2021

2022

 

Programma 1  Opgroeien in Epe

 

Actiekader Onderwijs: instellen reserve voor uitvoering projecten

-450.000

-500.000

-500.000

-500.000

C

Dekking uit eenmalige middelen

450.000

500.000

500.000

500.000

 

De stuurgroep duurzame kindvoorzieningen is momenteel bezig met een verdere concretisering van plannen voor de toekomstige onderwijsvoorzieningen in de gemeente Epe. Dit gecombineerd met de voorschoolse,naschoolse voorzieningen, welzijn, gebiedsgericht werken. Voor de gemeente betreft het projecten van renovatie en/of nieuwbouw van schoolgebouwen.
Vooruitlopend op de concrete plannen alvast starten met de vorming van een reserve in de komende 4 jaar. Deze middelen tevens inzetten om aanvullende expertise/personeel in te kunnen zetten. De plannen rond toekomstbestendige onderwijshuisvesting koppelen/afstemmen met het op te stellen integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport.

 

 

 

 

 

 

 Onderwijs aan nieuwkomerskinderen NT2 klas

-55.000

-55.000

-

-

M

Dekking uit eenmalige middelen

55.000

55.000

-

 -

 

De NT2 schakelklas is specifiek gericht op nieuwkomerskinderen: kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog helemaal niet spreken of begrijpen. Gezien de grote taalachterstand van deze kinderen en de grote inspanning die het de scholen kost om deze kinderen op de juiste manier te begeleiden (qua taal,maar ook o.a. op sociaal-emotioneel gebied) is het zeer wenselijk om de twee jaar geleden gestarte voltijds NT2 schakelklas voor 2 jaar voort te zetten. De ervaringen zijn zeer positief. De kosten die worden gemaakt zijn o.a. voor inzet docent en klassenassistent, aanschaf materialen, huur, en vervoerskosten. De rijksbijdrage die de school voor deze taak ontvangt is niet toereikend. Na 2 jaar wordt bekeken of er nog voldoende kinderen zijn om een NT2 klas in stand te houden.

 

 

 

 

 

 

Aanvulling project 'Steunouder'

-17.000

-17.000

-

-

M

Dekking uit reserve sociaal domein

17.000

17.000

-

 -

 

Koppel-SWOE voert al 3 jaar met subsidie het project Steunouder uit. Het project Steunouder ondersteunt met vrijwilligers gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De reden hiervoor kan verschillen: van problematiek bij de kinderen tot problematiek bij meerdere gezinsleden en/of verschillende vlakken. Dit project is geëvalueerd en is succesvol gebleken. Naast de subsidie van de gemeente heeft Koppel-SWOE voor 3 jaar geld uit fondsen gekregen. om het project goed te kunnen uitvoeren. Het project heeft een preventief karakter, kan vormen van jeugdhulp in de toekomst voorkomen en draagt bij aan kostenbeheersing.
Na twee jaar (2020) de effecten bezien en vervolg afwegen in relatie tot de uitwerking van de transformatieagenda in het sociale domein.

 

 

 

 

 

 

Regionaal toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdzorg

-22.000

-22.000

-

-

M

Dekking uit reserve sociaal domein

22.000

22.000

-

-

 

Het gemeenschappelijke doel van de gemeenten in de regio is dat aan cliënten de zorg en ondersteuning geboden wordt die nodig is. De feitelijk geleverde zorg moet overeenkomen met de wenselijke zorg (kwaliteit) en met de ingezette zorg mag geen sprake zijn van oneigenlijk gebruik of misbruik van de Wmo en Jeugdwet. Met de inzet van een regionaal toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid proberen we fraude te voorkomen en te bestrijden en kwaliteit van zorg te borgen voor onze inwoners. De regiogemeenten willen daarom preventieve maatregelen treffen om fraude en het leveren van kwalitatief slechte zorg zoveel mogelijk uit te sluiten. Voor de gemeente Epe betreft dit een bedrag van € 22.000.
Op basis van de resultaten het vervolg bepalen na 2 jaar (2020).

 

 

 

 

 

 

Inzet Team Ervaringsdeskundigen (ED) jeugdzorg

-

-15.000

-

-

M

Dekking uit reserve sociaal domein

-

15.000

-

-

 

Het Team ED richt zich op ondersteuning van jongeren die na een verblijf in een residentiële jeugdhulpinstelling om het risico van terugval in oud gedrag tegen te gaan en zonodig een keuze voor verdere hulpverlening. Team ED, werkend met vrijwilligers, is geen verlengstuk van de hulpverlening. Zij zoeken samen met de jongere een weg op een manier die bij hun past. De coördinator en senior ED zijn betaalde krachten. In 2017 en 2018 is het project gefinancierd door provincie en de regio. De regiogemeenten hebben de wens om dit project voor te zetten dat inspeelt op preventie en kostenbeheer-sing. Voor 2019 is er nog financiering vanuit een subsidiebudget van de regio plaatsvinden. De gemeentelijke bijdrage wordt tweeledig bepaald: de helft van de totale bijdrage op basis van inwoneraantal en de andere helft op basis van gebruik/inzet van TeamED in de betreffende gemeente (Epe gaat uit van 3 trajecten). Na twee jaar (2020) de effecten bezien en het vervolg afwegen in relatie tot de uitwerking van de transformatieagenda in het sociaal domein.

 

 

 

 

 

 

Verbinding samenwerking huisartsen-CJG

-95.000

-95.000

-

-

M

Dekking uit reserve sociaal domein

95.000

95.000

-

-

 

De toegang tot jeugdhulp (individuele voorzieningen) kan via het CJG of een (huis-)arts. Om de samenwerking tussen de huisartsen en het CJG te intensiveren is voor de jaren 2017 en 2018 met gemeentelijke subsidie een GZ-psycholoog vanuit het CJG aangesteld. Dit om de een doorverwijzing naar zwaardere zorg te voorkomen. Het eerste aandachtsgebied was Vaassen/Emst. Deze periode heeft uitgewezen dat de inzet van een GZ-psycholoog een belangrijke bijdrage in het verminderen van de jeugdzorgkosten levert. Naast het financiële effect zijn er ook kwalitatieve effecten zichtbaar: meer passende (lokale) hulp, vinger aan de pols bij wachtlijsten voor zorgaanbieders.
Om de verbinding met de huisartsen in Epe/Oene te intensiveren is aanvullend budget nodig. Na twee jaar (2020) de effecten bezien en het vervolg afwegen in relatie tot de uitwerking van de transformatieagenda voor het sociaal domein.

 

 

 

 

 

 

Voortzetten uitbreiding schoolmaatschappelijk werk

-33.000

-33.000

-

-

M

Dekking uit reserve sociaal domein

33.000

33.000

-

-

 

Een schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) heeft een preventieve, signalerende en ondersteunende functie m.b.t. de algehele ontwikkeling van het kind en zorgt ervoor dat ouders en professionals hierin begeleid worden. Kinderen én hun ouders zijn hierdoor eerder in beeld, waardoor preventieve hulp en/of ondersteuning zo vroeg mogelijk ingezet kan worden voor het kind maar zo nodig ook voor het gezin. Hiermee worden hogere jeugdzorgkosten in de toekomst vermeden.
In 2016-2018 is € 33.000 extra beschikbaar gesteld voor het SMW. voor bestrijden van wachtlijsten. De verwachting is dat het aantal trajecten niet afneemt en het extra budget nodig blijft. Voor twee jaar een budget beschikbaar stellen en in die periode een een onderzoek starten naar een integrale inzet van maatschappelijk werk, waarvoor nu diverse vormen bestaan.

 

 

 

 

 

 

Programma 2 Actief in Epe

 

Instandhouding Carillon

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

M

Bij de totstandkoming en de opening van het huidige gemeentehuis werd door de Industrieraad, de ondernemersvereniging, de banken en de landbouwcoöperaties van Epe een carillon geschonken. Met toestemming van de schenkers werd het carillon eind 1997 van de gevel van het gemeentehuis verplaatst naar de toren van de Grote Kerk. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud (€ 1.800) van het carillon, maar kan hier door teruglopende kerkinkomsten niet meer aan voldoen. Ook kan zij niet voldoen aan de kosten voor renovatie door het schrijven van passende melodieën (€ 1.100), extra bespelingen door een beiaardier (€ 6.400) en het betrekken van het basisonderwijs (€ 500). Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke fondsenwerving door de stichting. Voor instandhouding van het carillon jaarlijks € 2.900 beschikbaar te stellen.

 

 

 

 

 

 

Opstellen integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport

-30.000

-

-

-

M

Dekking uit middelen (reserve) voor toekomstbestendige huisvesting (actiekader) onderwijs

30.000

-

-

-

 

Accommodaties vormen een belangrijke faciliteit voor maatschappelijke activiteiten door inwoners, organisaties en verenigingen. Beheer, onderhoud en exploitatie vragen veel aandacht. Voor een toekomstbestendig aanbod van accommodaties is het wenselijk daarin inzicht te krijgen en keuzes per dorp te maken. Aandachtspunten hierin zijn onder meer: wat is minimaal noodzakelijk; hoe loopt de financiering, samenwerking, efficiency, multifunctioneel gebruik. Een integraal toekomstgericht plan geeft richting aan de ontwikkeling en de financiering. Het plan koppelen aan/afstemmen met het op te stellen plan rond toekomstbestendige onderwijshuisvesting (incl. de aanvullende expertise/personeel). Mogelijk komen schoolgebouwen beschikbaar of zijn er mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik.

 

 

 

 

 

 

 Aanvulling voorzieningen groot onderhoud sportaccommodaties PWA, Sport- en Dorpscentrum Vaassen, Hezebrink

-37.000

-115.000

-115.000

-115.000

C

In het coalitieakkoord wordt ingezet op toekomstbestendige accommodaties, onder andere op gebied van sport. Op basis van actualisatie van het meerjarenonderhoudsprogramma blijkt dat Sport- en Dorpscentrum de Koekoek, de PWA en de Hezebrink structureel onvoldoende kunnen reserveren in de voorziening groot onderhoud. Hierdoor kan op termijn noodzakelijk onderhoud niet uitgevoerd worden. In de begrotingsbehandeling van 2018-2021 hebben zowel de Koekoek (€ 50.000) als de PWA (€ 28.000) al een aanvulling gekregen om op de reserve groot onderhoud. Het gaat hierbij echter om een structureel tekort van € 228.000 voor de drie accommodaties. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een eigen bijdrage en mogelijke voordelen die naar voren komen uit het efficiencyonderzoek wat uitgevoerd gaat worden. Omdat het een gedeelde verantwoordelijkheid betreft wordt jaarlijks een bijdrage/reservering opgenomen van € 115.000. Onderwerp afstemmen op het op te stellen integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport.

 

 

 

 

 

 

Renovatie kunst- en natuurgras velden (reserve)

-300.000

-

-

-

C

Dekking uit eenmalige middelen

300.000

-

-

-

 

De voetbalfederatie heeft een signaal afgegeven dat er vanaf 2019 budget nodig is om de natuurgrasvelden bij de sportverenigingen te renoveren. De komende jaren komen renovatiewerkzaamheden aan natuurgrasvelden en kunstgrasvelden bij diverse verenigingen aan de orde. Wat dit precies inhoudt en wat de gemeentelijke bijdrage zal zijn is op dit moment nog onduidelijk. Dat moet nader onderzoek uitwijzen. Op basis van een ruwe schatting is de komende tien jaar € 900.000 nodig. In het op te stellen integrale plan voor accommodaties in de dorpen komen ook sportaccommodaties aan de orde. Vooruitlopend daarop nu eenmalige storting van € 300.000 in reserve renovatie velden.

 

 

 

 

 

 

Lokale omroep (Radio 794)

-

-8.836

-8.836

-

M

Met het amendement (2016-23647) bij de begroting 2017-2010 is besloten de rijksbijdrage in het gemeentefonds in 2017 en 2018 één op één door te zetten naar de lokale omroep. In het kader van de lopende subsidieperiode wordt ook in 2019 dit bedrag één op één doorgezet. De volgende subsidieperiode loopt van 2020-2021. Hiervoor is een budget geraamd om de gehele rijksbijdrage door te zetten, mits deze ook dan nog in het gemeentefonds gestort wordt. De beoogde nieuwe financiering is nog niet rond. Met deze bedragen kan uitvoering gegeven worden aan het amendement.

 

 

 

 

 

 

Stimuleringsregeling jeugd

-375.000

-375.000

-

-

C

Voorbereiding regeling

-30.000

-15.000

-

-

M

Uitvoering regeling

-7.000

-30.000

-

-

M

Dekking uit eenmalige middelen

412.000

420.000

-

-

 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een stimuleringsregeling voor jeugd van 5 tot 18 jaar komt voor een financiële bijdrage in het lidmaatschap van een vereniging met als doel de vereniging te versterken en de jeugd te ontwikkelen/ontplooien. De eerste raming (voorjaar 2018) laat zien dat 4583 personen in aanmerking komen voor deze regeling, wat neerkomt op een maximale jaarlijkse investering in het eerste jaar van € 458.300. In de eerste jaren zal een grote impuls worden gegeven aan deze regeling door in te zetten op alle jeugd. Op basis van de monitoring en de evaluatie in 2020 wordt bekeken hoe de regeling vervolgd wordt. Uitgegaan wordt van een deelname percentage van 80% van de doelgroep.
De (beleids)voorbereiding voor de regeling vraagt extra (externe) capaciteit. Aandacht daarbij voor onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de regeling, (jaarlijkse) monitoring, communicatie over de regeling en het feitelijk uitrollen. Onderzocht wordt de mogelijke inzet van technologie om de regeling op een eenvoudige wijze uit te rollen. Ervaringen kunnen gebruikt worden om ook andere regelingen, zoals de meedoen regeling en kindpakket, in de toekomst te vereenvoudigen. Daadwerkelijke uitgave van de budgetten vindt plaats op een nader op te stellen businesscase.

 

 

 

 

 

 

Subsidiebeleid evalueren, aanpassen en uitvoeren

-50.000

p.m.

p.m.

p.m.

C

 Dekking uit eenmalige middelen

 50.000

-

-

-

 

Er bestaat een wens in de raad om het bestaande subsidiebeleid te evalueren. De raad heeft op 22 februari 2018 een motie aangenomen om het college een plan van aanpak te laten opstellen voor de evaluatie van de beleidsregels en de toekenning van subsidies. Voor de evaluatie en een uitgebreid participatietraject met betrokken vrijwilligers en verenigingen is externe capaciteit nodig. Na de uitkomsten van de evaluatie volgen voorstellen voor een vernieuwd subsidiebeleid.

 

 

 

 

 

 

Programma 3  Zorg en Opvang

 

 Het Geheugensteunpunt

-6.000

-6.000

-

-

M

 Dekking uit reserve sociaal domein

 6.000

6.000

-

-

 

Het Geheugensteunpunt is de eerste voorziening voor de mens met de diagnose dementie (of een vermoeden van dementie) en zijn/haar mantelzorger. Zij krijgen algemene informatie én kunnen de eerste individuele ondersteuning krijgen van de coördinator geheugen-steunpunt, casemanager dementie, wijkverpleegkundige of professionele mantelzorgondersteuner. Dit met als doel dat zij langer in de eigen woonomgeving onderdeel blijven uitmaken van de samenleving. De vraag naar informatie, advies en deelname aan de ondersteuningsgroepen stijgt. Met het huidige budget kan het geheugensteunpunt de hulp en ondersteuningsvraag als gevolg van de toegenomen vraag niet volledig beantwoorden. Deze voorziening heeft een preventief karakter. Na twee jaar (2020) de effecten bezien en het vervolg afwegen in relatie tot de uitwerking van de transformatieagenda voor het sociaal domein.

 

 

 

 

 

 

 Pilot 'data gestuurd werken in het sociaal domein'

-30.000

-10.000

-

-

M

 Dekking uit reserve sociaal domein en beschikbare middelen voor het regiesysteem

30.000

10.000

-

-

 

De transformatiegedachte is gericht om met de beschikbare middelen meer in te zetten op voorliggende, algemene voorzieningen i.p.v. individuele, maatwerkvoorzieningen (kostenbeheersing). Het helpt hierbij om goed inzicht te hebben in de vraag naar zorg en ondersteuning en hierop tijdig in te spelen met een passend aanbod. Met de pilot data gestuurd werken in het sociaal domein wordt inzichtelijk welke toekomstige vraag naar zorg en ondersteuning er zal zijn, zodat we ons toekomstige aanbod aan voorliggende voorzieningen daarop kunnen inrichten. Daarvoor dient een tool aangeschaft te worden die dat inzichtelijk maakt. Uiteindelijk is het doel om data gestuurd werken organisatiebreed in te zetten. Het betreft de aanschaf van de tool en in te zetten personele capaciteit voor het vullen van de tool en de verwerkte gegevens eruit te halen en vervolgens te interpreteren. De pilot na 2 jaar (2020) evalueren en het vervolg bepalen.

 

 

 

 

 

 

 Integratie en participatie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen

-65.000

-60.000

-55.00

-50.000

C

 Vanaf 2016 is voor dit onderwerp een plan van aanpak in uitvoering en voor een deel met rijksmiddelen. Het plan is gericht het instandhouden en verder ontwikkelen van een divers aanbod van (preventieve) activiteiten voor integratie en gericht op participatie waarbij economische en sociale zelfredzaamheid einddoel is.
Het rijk is gestopt met de laatste decentralisatie uitkering (mei 2018). Voor de voortzetting van het (versoberde) plan zijn structurele gemeentelijke middelen nodig, naast de overige budgetten die ingezet worden zoals bij participatie (programma 10). De effecten van het nieuwe rijksbeleid worden meegenomen in de plannen. Na 2 jaar (2020) vindt er een tussenevaluatie plaats en evt. actualisatie van plannen.

 

 

 

 

 

 

 Jonge mantelzorgers

-30.000

-30.000

-

-

 M

 Dekking uit reserve sociaal domein

30.000

 30.000

-

-

 

Jonge mantelzorgers groeien op met zorgen voor/over een langdurig ziek gezinslid. Om te zorgen dat ze hier zelf geen nadelige gevolgen van ondervinden, is het belangrijk om jonge mantelzorgers te kennen en te kijken wat er nodig is om gezond op te groeien. Het steunpunt Mantelzorg houdt zich bezig met het ondersteunen van mantelzorgers maar heeft onvoldoende tijd voor de doelgroep jonge mantelzorgers. In deze pilot wil het steunpunt Mantelzorg in samenwerking met o.a. CJG, scholen, verenigingen, huisartsen en zorgaanbieders jonge mantelzorgers in beeld krijgen. Daar zal in 2019 mee gestart worden om vervolgens in de rest van 2019 en 2020 activiteiten voor deze doelgroep te organiseren. Voor bovenstaande is een uitbreiding van het budget voor het steunpunt Mantelzorg nodig tbv van personele inzet en voor een activiteitenbudget. Project voor 2 jaar ondersteunen.

 

 

 

 

 

 

Regionale uitvoering: regionale coördinatie verwijsindex en coördinatie Wmo beleid regionaal

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

M

 Beide onderwerpen, de verwijsindex en regionale coördinatie WMO, zorgen voor een effectievere zorginzet. en kostenbeheersing.
De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een wettelijk verplicht  landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken door registratie van persoonsgegevens (geen inhoud) van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Hulpverleners dan sneller samen overleggen over de beste aanpak er sprake is van een onveilige situatie rondom een kind. Het melden aan de VIR is een recht, niet een plicht. De samenwerkende gemeenten willen het gebruik van de VIR extra stimuleren. Deze extra personele inzet betekent voor Epe € 4.000 per jaar extra (structureel).
De regionale coördinatie WMO is nodig na het afsluiten van een contract voor gezamenlijke inkoop van zorg per 2019. Er komt één regionaal team komt die naast jeugd ook gericht is op de ondersteuning van de regionale samenwerking voor WMO/MO/BW (onder meer gericht op: wachtlijsten, verminderen van administratieve lasten en input voor toegangsbijeenkomsten). Voor Epe betekent deze extra benodigde capaciteit € 4.000 per jaar (structureel).

 

 

 

 

 

 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

C

Alle kinderen in Nederland krijgen inentingen aangeboden tegen een aantal besmettelijke ziekten, via het RVP. Per 1 januari 2019 gaat de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het RVP naar de gemeenten. Dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Het RVP had eerst een wettelijke basis in de vervallen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat betekende onder andere dat de uitvoerende organisaties rechtstreeks van het rijk de kosten voor het RVP betaald kregen. Vanaf 1 januari 2019 gaan de bedragen van het rijk naar de gemeenten. De bedragen daarvoor worden bekend via de decembercirculaire. De bedragen die de gemeenten ontvangen zijn kostendekkend voor de uitvoering van het het RVP voor kinderen van 0-19 jaar. In de gemeente Epe voeren Vérian (voor kinderen van 0-4 jaar) en GGD NOG (voor jeugd van 4-19 jaar) het RVP uit. Beide organisaties zijn onderdeel van CJG Epe.

 

 

 

 

 

 

Was- en strijkservice

-60.000

-40.000

-

-

M

Dekking uit de reserve participatie

60.000

40.000

-

-

 

In oktober 2015 is de was- en strijkservice als algemene voorziening in Epe gestart draagt bij aan de transformatie van de Wmo en de participatiewet en daarmee van meerwaarde om voort te zetten.
Mensen die voorheen huishoudelijke hulp, en dan specifiek het onderdeel wassen en strijken, via een individuele maatwerk-voorziening ontvingen, worden verwezen naar de was- en strijkservice. Mensen vanuit re-integratie en participatie werken bij de was- en strijkservice om werkritme/ervaring op te doen en waar mogelijk uit te stromen naar betaald werk of een opleiding.
De was- en strijkservice is een samenwerking tussen Koppel/Swoe, ESW en De Passerel. Na 3 jaar zou het project zonder gemeentelijke subsidie draaien. Dat lukt niet aangezien er weinig inwoners met een Wmo-indicatie van deze voorziening gebruik maken. De was- en strijkservice richt zich nu ook op de wasverzorging voor particulieren, verpleeghuizen, B&B's en bedrijfskleding. Dit willen ze verder uitbreiden om over 2 jaar wel zonder subsidie te kunnen draaien. De was- en strijkservice heeft gemiddeld een besparing opgeleverd van € 160.000 per jaar aan maatwerk huishoudelijke hulp. Als de was- en strijkservice opgeheven wordt, dan heeft dat consequenties voor de gebruikers, de medewerkers en brengt dit ook extra kosten met zich mee. Daarom honoreren voor 2 jaar waarna de partijen zonder subsidie kunnen werken. Deze pilot heeft een preventief karakter en draagt bij aan kostenbeheersing.

 

 

 

 

 

 

Projecten transformatie sociaal domein

-167.000

-162.000

-

-

C

Dekking uit reserve sociaal domein

167.000

162.000

-

-

 

Sinds 2015 krijgt de gemeente een (gekort) budget voor de Wmo en Jeugdzorg. De trend is zowel de kosten voor Jeugdzorg als de Wmo stijgen terwijl het budget hetzelfde blijft, danwel afneemt (rijksgelden). Daarom is grip hebben op de zorgkosten nodig, door onder meer:

  1. transformatie:  van specialistische maatwerkvoorzieningen naar algemeen toegankelijke voorzieningen die wat kosten betreft beter zijn te beheersen.
  2. preventie: behoeften aan zorg en ondersteuning zo vroeg mogelijk signaleren en oplossingen inzetten die licht en dichtbij zijn.

Nodig is een sterke basis van inwoners en algemene voorzieningen. Dat vraagt om te investeren in die basis en in gebiedsgericht werken.
De getransformeerde werkwijze vraagt een andere denk- en werkwijze van inwoners, van onszelf binnen de gemeente en van de professionals/bestuurders van organisaties voor zorg en welzijn. Werkenderwijs moeten we experimenteren en leren om zo tot een nieuwe situatie te komen. Dat kost capaciteit en geld. Er is nu een transformatiebudget van € 200.000. Dat budget is te klein om zo’n grote verandering te ondersteunen. Daarom wordt voor 2019 en 2020 nog eens € 167.000 resp. € 162.000 opgenomen voor de transformatie.

 

 

 

 

 

 

Procesverantwoordelijke afdeling Samenleving

-27.500

-27.500

-

-

M

Dekking uit reserve toekomstbestendige organisatie/huisvesting

27.500

27.500

-

-

 

In het sociale domein spelen vele ontwikkelingen, zoals de transformatie, waar veel activiteiten plaatsvinden. Dat vraagt een integrale benadering van de teams binnen de afdeling samenleving. Dit samen met de span of control van de leiding van de twee teams vraagt de uitvoering van deze taken een noodzakelijke aanvulling van een procesverantwoordelijke. Dit om de risico's bij de beleids-uitvoering en -ontwikkeling te verkleinen en de werkdruk te verlagen. Voor 2018 is binnen de vacaturemiddelen 2018 van de afdeling Samenleving dekking gevonden. Voor 2 jaar honoreren en de vervolg financiering van deze functie betrekken bij de invulling van  de middelen voor implementatie processturing.

 

 

 

 

 

 

Programma 4  Leefbaar en Veilig

 

Veiligheid en handhaving – ondermijning

-37.500

-37.500

-37.500

-37.500

M

Werkbudget regionale programmamanager

-5.000

-5.000

-

-

 M

Binnen het domein van Openbare Orde en Veiligheid en Vergunning-verlening is er sprake van toenemende werkzaamheden. Hiervoor is een aantal oorzaken zoals het consequenter inzetten van het bestuurlijk instrumentarium i,h.k.v. Bibob en Opiumwet, toepassen van inwonersparticipatie, een toenemende complexiteit van de aanvragen en een groter bestuurlijk afbreukrisico. Daarnaast vraagt de aanpak van ondermijning de komende jaren meer tijd en aandacht zowel regionaal als lokaal. Om deze ontwikkelingen op te vangen is uitbreiding van formatie met een medewerker APV/bijzondere wetten gewenst. De beleidsmatige aspecten van vergunningverlening wordt daarmee versterkt en de OOV taak ontlast, dit t.b.v. aanpak ondermijning.
Naast de lokale inzet voor ondermijning vraagt de aanpak op het niveau District Noordoost Gelderland om een gezamenlijk werkbudget t.b.v. inzet regionale programmamanager. Kosten hiervoor worden geraamd op € 5.000 (vooralsnog gedurende twee jaar).

 

 

 

 

 

 

Programma 5  Ruimte en wonen

 

Omgevingswet

 

 

 

 

 

- personele capaciteit

-350.000

-100.000

-

-

 M

- opleiding

-50.000

-

-

-

 M

- onderzoek

 -50.000

-

-

-

 M

- opstellen omgevingsplan (ingaande 2021)

-

-

-50.000

-50.000

 M

Dekking uit eenmalige middelen

450.000

100.000

-

-

 

De Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking en heeft gevolgen voor de gehele organisatie. Gelet hierop wordt het 'Programma Omgevingswet' ingericht om de implementatie van de wet vorm te geven. Het gaat dan zowel om de inhoud van de regelgeving (die fors wijzigt), als de ondersteuning daarvoor, zoals het digitale stelsel (dat compleet anders wordt), werkwijzen en processen (die moeten worden aangepast en dienstverlening en participatie (gericht op houding, gedrag en communicatie).
Met de implementatie van de Omgevingswet is capaciteit nodig om het Programma te kunnen uitvoeren. Ook zijn aanvullende budgetten nodig voor: opleiding en onderzoek, waarbij in het laatste geval geldt dat alle beleid geïnventariseerd en geactualiseerd moet worden, als basis voor de op te stellen Omgevingsvisie.  Vanaf 2021 moeten alle bestemmingsplannen/verordeningen (indien mogelijk) omgezet worden naar één omgevingsplan. Ook dit is een forse operatie wat beslag legt op capaciteit. In de meerjarenbegroting 2020-2024 wordt hierop verder ingegaan en worden de bedragen meer gespecificeerd.                                                                                                           

         
 

Uitbreiding bedrijventerreinen Eekterveld IV

-25.000

-25.000

-

-

M

Dekking uit eenmalige middelen

-

25.000

-

-

 

Er is behoefte aan uitbreiding van het bedrijventerreinen Eekterveld in Vaassen. Dit blijkt uit een behoefte- en Ladderonderzoek dat recent is uitgevoerd. Omdat de planning van bedrijventerreinen regionaal wordt bepaald is goedkeuring van de regio en provincie nodig. Deze goedkeuring wordt naar verwachting najaar 2018 verleend. Voordat het terrein daadwerkelijk wordt uitgebreid is budget nodig voor het maken van schetstontwerpen, het uitvoeren van (milieutechnische) onderzoeken en het opstellen van een bestemmingsplan.

         
 

Uitbreiding en verbouwing Ossenstal

-15.000

p.m.

p.m.

p.m.

M

Restaurant De Ossenstal wenst een uitbreiding van het restaurant d.m.v. een serre en een verbouwing van de keuken en berging (raming kosten: € 500.000). Alvorens hier een standpunt over in te nemen is het wenselijk eerst te onderzoeken wat de consequenties van deze investering evenals de mogelijkheid om het pand af te stoten. Voor dat onderzoek is een werkbudget nodig. Deze actie ligt in lijn met het reeds lopende onderzoek naar het strategisch gemeentelijk vastgoed-bezit waaruit een voorstel komt welk vastgoed in gemeentelijk bezit blijft en welk afgestoten kan worden.

         
 

Strategische aankoop grond ten behoeve van compensatie ruimtelijke ontwikkelingen

p.m.

-

-

-

C

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet voorzien worden in voldoende parkeerruimte op eigen terrein. Vooral bij centrumontwikkelingen blijkt dit lastig realiseerbaar en is ondergronds parkeren niet altijd mogelijk en/of niet voldoende. Gelet hierop is het wenselijk gronden ter beschikking te hebben, die daarvoor ruimte bieden en ingezet kunnen worden bij ruimtelijke ontwikkelingen die de vitaliteit van het centrum versterken. De financiering vindt plaats doordat de aankoop nu wordt geactiveerd. Na verloop van tijd kan de opbrengst ingezet worden ter dekking van de kosten van de aankoop. Hierbij wordt gedacht aan een periode van maximaal 10 jaar.

         
 

Verbouw kantoorruimte Tribuut: verhoging huurinkomsten

20.000

20.000

20.000

20.000

M

Tribuut heeft gevraagd of gemeente Epe wil meewerken aan verbouw van het deel wat zij van gemeente huren. Het betreft het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. De kosten hiervan worden verrekend met de huur. De huurovereenkomst zal worden verlengd met 10 jaar en verhoogd met 20.000 per jaar.
De geraamde investeringskosten ad. € 200.000 zijn geraamd in het investeringsplan.

         
 

Programma 6  Epe op orde

 

Legionellapreventie gemeentelijke vastgoed

-30.000

-

-

-

M

Als gebouweigenaar is de gemeente o.a. verantwoordelijk voor een deugdelijke drinkwaterinstallatie (drinkwaterbesluit), hieronder valt ook de legionellapreventie. In januari 2018 heeft er een quickscan plaatsgevonden in 32 eigendomspanden. Uit deze scan zijn een aantal afwijkingen en aanbevelingen gedaan i.v.m. aanwezig risico van legionella besmetting. Budget is nodig voor het uitvoeren van een beperkte risicoanalyse, het opstellen van een beheersplan voor 12 eigendomspanden en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden van geconstateerde afwijkingen in 30 eigendomspanden. De overige 2 eigendomspanden zijn al in 2018 uitgevoerd i.v.m. de urgente situatie.

 

 

 

 

 

 

Asbestinventarisatie gemeentelijk vastgoed

-

-50.000

-

-

M

De rijksoverheid wil per 2024 asbestdaken verbieden. Momenteel is het niet bekend of de gemeentelijke vastgoedobjecten met het bouwjaar voor 1994 asbesthoudende materialen bevatten. Om dat inzichtelijk te krijgen is het nodig een visuele inspectie/inventarisatie te doen van ca. 40 objecten op aanwezigheid van asbest. Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie kan beoordeeld worden wat de vervolgstappen kunnen en moeten zijn, bijv. verwijderen of een asbestbeheersplan.

 

 

 

 

 

 

Aanpassingen aula begraafplaats Norelbos

-50.000

-

-

-

C

Dekking uit begraafrechten

 50.000

-

-

-

 

De aula van de begraafplaats Norelbos is gedateerd en vraagt enkele aanpassingen en groot onderhoud. Daarvoor is aanvullend budget nodig. Het betreft de toiletvoorzieningen en de aula zelf. Door deze werkzaamheden uit te voeren krijgt de aula een beter voorzieningenniveau.

 

 

 

 

 

 

Programma 7 Duurzaamheid

 

Klimaatadaptatie

-25.000

-25.000

-

-

C

Klimaatverandering met meer regen, droogte en hogere temperaturen grijpt in op diverse onderdelen van onze leefomgeving en vraagt maatregelen voor waterberging, openbaar groen en bomen. In het coalitieakkoord is opgenomen de benodigde maatregelen inzichtelijk te maken. Daarvoor is onderzoek nodig en een plan/beleid op basis waarvan het vervolg bepaald kan worden. Voor de eerste fase (onderzoek/plan) is een werkbudget nodig.

 

 

 

 

 

 

Energietransitie:

 

 

 

 

 

- Gemeentelijk warmteplan Visie Energietransitie (incl. MER)

-

-60.000

-

-

C

- Visie Energietransitie (incl. MER)

-90.000

-

-

-

C

 Dekking uit eenmalige middelen

90.000

-

-

-

 

 - Werkbudget voor facilitering inwoners-, bedrijfs- en maatschappelijke initiatieven

-60.000

-60.000

-

-

C

 Dekking uit reserve duurzaamheisinitiatieven

34.000

34.000

-

-

 

- Invoeren "groene" leges

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

C

 Dekking: lagere storting in reserve bouwleges

50.000

50.000

50.000

50.000

 

- Stimuleringslening; jaarlijks bedrag € 500.000

-15.000

-30.000

-45.000

-60.000

C

- Personele capaciteit; uitbreiding 1,5 fte

-127.500

-127.500

-127.500

-127.500

M

- RE(K)S, Regionale energietransitie (en Klimaat) Strategie

-15.000

-5.000

-15.000

-5.000

-

-5.000

-

-5.000

C

C

De energietransitie is een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. Het Rijk heeft die transitie als speerpunt voor de komende periode uitgezet met een centrale rol voor de regio. Op korte termijn wordt er in de Cleantech Regio gewerkt aan een Realisatieprogramma om de doelstelling 25% CO2 reductie in 2023 te halen en in 2030 50% CO2 reductie te halen. De gemeente heeft een belangrijke regierol in de realisatie van deze doelen in de gemeente.
Om in te spelen op deze ontwikkeling is extra budget nodig voor visieontwikkeling op energietransitie (incl. warmteplan) met uitvoeringsprogramma's zowel lokaal als regionaal. Het vraagt ook budget voor extra formatie om dit te ondersteunen, maar ook voor ondersteuning van en dialoog met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen en de uitvoering van de bestaande lokale stimuleringslening. Daarnaast is er een werkbudget nodig voor het faciliteren van maatschappelijke initiatieven en een extra budget voor het vervolg van de stimuleringslening (bestaand beleid).
Via de visie op energietransitie en de landelijke en regionale ontwikkelingen vindt later de besluitvorming plaats over de uitvoering en de te nemen maatregelen.

 

 

 

 

 

 

Programma 8 Toezicht en handhaving

 

Toezicht en Handhaving Vitale Vakantieparken

-175.000

-175.000

-

-

C

Dekking uit eenmalige middelen

175.000

175.000

-

-

 

Toerisme is een belangrijke pijler voor de lokale economie. Een kwalitatief goed toeristisch aanbod is van wezenlijk belang. Daarvoor participeert Epe ook in het Veluwe-op-1-programma met andere Veluwse gemeenten en de provincie. Het is erop gericht op een kwaliteitsimpuls van het toeristisch product. Eén van de onderwerpen in dat programma betreft "Vitale Vakantieparken". Om hierin invulling aan te geven is gekozen voor een projectmatige aanpak voor de komende twee jaar waarvoor extra inzet van personeel nodig is. 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid en handhaving - personele capaciteit

-37.500

-37.500

-37.500

-37.500

M

De BOA's constateren tijdens hun werkzaamheden veel zaken die adequaat door hen bestuursrechtelijk moeten worden afgehandeld. De ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat dit om kennis en kunde vraagt die boven het profiel van de BOA's uitgaat en indien ze deze taak wel uitvoeren dit ten koste gaat van de handhavings-capaciteit op straat. Dit is geen gewenste ontwikkeling. Daarom is het wenselijk extra capaciteit bestuursrechtelijke handhaver in te zetten. Het draagt bij aan versterking van handhaving en toezicht. Vanzelfsprekend worden naast handhaving ook andere middelen ingezet, zoals: communicatie en informatieverstrekking.

 

 

 

 

 

 

Programma 9  Bedrijvigheid

 

Ondersteuningsaanbod evenementen

 

 

 

 

 

- Onderzoek (incidenteel)

-50.000

-

-

-

C

Dekking uit eenmalige middelen

50.000

-

-

-

 

- Budget voor maatregelen (structureel)

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

C

In het coalitieakkoord is opgenomen een gemeentelijk ondersteuningsaanbod te realiseren voor organisatoren van evenementen. Dat kan bijv. via financiële middelen, gezamenlijke aanschaf materialen, afvalscheiding, borden, hekken voor afzetting. De eerste stap is een voorstel voorbereiden, in overleg met verenigingen en organisaties over het gewenste aanbod en de rol van de gemeente daarin. Daarvoor is een werkbudget nodig. Om nu al stappen daarin te kunnen zetten is een structureel budget wenselijk voor een beperkt aantal maatregelen (bijv. afvalscheiding, borden) die een eerste basis vormen.

 

 

 

 

 

 

Programma 10 Weer aan het werk

 

Project '2getthere'

-30.000

-30.000

-60.000

-60.000

C

Budget beschikbaar binnen structurele middelen participatie

30.000

30.000

60.000

60.000

 

2getthere is een coaching project met veel aandacht voor ervaringsdeskundigheid en diversiteit, voor en door jongeren en jongerencoaches. 2getthere biedt professionele hulp en inzicht aan jongeren die vastgelopen zijn (voortijdig schoolverlaters en jongeren uit kaartenbakken). Zij worden weer op een traject (opleiding of werk) gezet. Zelfredzaamheid en eigen kracht is hierbij belangrijk. Dit is een project van gemeenten uit de Regio Stedendriehoek gaan deelnemen. In Zutphen is het een groot succes. Het project heeft een preventief karakter en draagt bij aan kostenbeheersing. Na twee jaar (2020) de effecten bezien en het vervolg afwegen.

 

 

 

 

 

 

FactorWerk

-17.000

-17.000

-17.000

-17.000

C

Dekking uit structurele middelen Participatie

17.000

17.000

17.000

17.000

 

FactorWerk vormt als netwerkorganisatie binnen de arbeidsmarktregio’s Stedendriehoek en Noord Veluwe de schakel tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers die extra banen creëren op basis van de afspraken uit het Sociaal Akkoord. Meerwaarde van FactorWerk is het werken aan eenduidige regionale afspraken en werkwijzen voor werkgevers waardoor het makkelijker wordt arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een arbeids-beperking. In 2015 is een stimuleringsbudget vanuit het rijk ontvangen dat eind 2018 stopt. Er wordt een beroep gedaan op de deelnemende gemeenten voor structurele financiering vanaf 2019 en verder (€ 0,50 per inwoner per jaar). Dit is nodig om de verplichte baanafspraken vanuit het Sociaal Akkoord te realiseren.
Er loopt nog een subsidieaanvraag (Matching op Werk) bij het Rijk voor financiering. Het is nog onzeker of deze aanvraag gehonoreerd zal worden en zo ja, of de gevraagde bijdrage hierdoor verandert.

 

 

 

 

 

 

Uitvoering pilots binnen het domein participatie

-300.000

-300.000

-

-

C

Dekking uit reserve participatie

300.000

300.000

-

-

 

Om een goede invulling te geven aan de uitvoering van de Participatiewet met de beschikbare middelen zijn er aanvullende maatregelen nodig door te investeren in nieuwe projecten/pilots. Deze zijn erop gericht om de instroom van mensen voor een uitkering te beperken en (dreigende) tekorten bij Lucrato/sociale werkvoorziening voor te zijn. Gekozen wordt voor een bredere aanpak om de tekorten aan te pakken. Dit door proactief te kijken waar tekorten door ontstaan (zijn) en op welke wijze deze voorkomen of zelfs verkleind kunnen worden. Hierbij wordt nog nader bepaald op welke wijze en middels welke projecten hier invulling aan gegeven kan worden.
Aanvullende expertise zal ingezet worden om dit grondig en succesvol te laten verlopen. De geraamde bedragen zijn stelposten die nader onderbouwd/ingevuld moeten worden.

 

 

 

 

 

 

Programma 11  Bestuur en organisatie

 

Beleidsontwikkeling Dienstverlening

-

-82.000

-

-

M

In het coalitieakkoord is als prestatieafspraak opgenomen het realiseren van een modern KKC met daarbij het opleveren van vastgestelde servicenormen. De huidige visie op dienstverlening is van 2010 en is gelet op alle ontwikkelingen in de samenleving, wetgeving en digitale mogelijkheden toe aan herijking. Het opstellen van servicenormen wordt na de herijking van de visie uitgevoerd. De herijkte visie en de servicenormen zijn vervolgens input voor een plan van aanpak KCC 2.0. Voor het goed uit kunnen voeren van deze activiteiten is extra formatie nodig voor de ontwikkeling van dit beleid.

 

 

 

 

 

 

Uitvoering raadsagenda

-30.000

-20.000

-

-

R

Dekking uit eenmalige middelen

30.000

10.000

-

-

 

De gemeenteraad heeft voor deze bestuursperiode gekozen voor een raadsagenda. Er worden thema's gekozen waarop de raad richtinggevende uitspraken doet voordat het college deze uitwerkt. Leidraad voor de te kiezen thema's is de heidag notitie "Inwonersbetrokkenheid en gemeentebestuur". De themakeuze wordt uitgewerkt en kan jaarlijks worden bijgesteld. Naast de noodzakelijke inhoudelijke ambtelijke ondersteuning per thema is er voor de wijze waarop de raad inwoners bij de thema's wil betrekken werkbudget noodzakelijk. Na twee jaar (2020) bezien hoe de uitvoering is verlopen en of het vervolg aanvullend budget vraagt.

 

 

 

 

 

 

Algemene dekkingsmiddelen

 

Afschaffen hondenbelasting: wegvallen baten vanaf 2022

-

-

-

-73.000

 

Afschaffen hondenbelasting: wegvallen uitvoeringskosten

-

-

-

26.000

 

In de vorige bestuursperiode heeft het college besloten om op basis van onderzoek de hondenbelasting in principe af te schaffen. Het definitieve besluit is aan de nieuwe coalitie overgelaten. In het coalitieakkoord voor de nieuwe bestuursperiode is het eerdere besluit onderschreven.
De kosten voor heffing en inning van de hondenbelasting (perceptiekosten) bedragen ruim 40% van de opbrengst. Dat is erg hoog in vergelijking met het gemiddelde bij de overige belastingen (4%). Met de opbrengst worden uitgaven t.b.v. hondenbezitters gedekt. Die nemen daardoor minder verantwoordelijkheid voor het opruimen van hondenpoep - ze betalen er immers voor. Per 2022 valt de dan resterende reserve hondenbelasting eveneens vrij. Dit betreft incidentele middelen van ca. € 90.000.

 

 

 

 

 

 

Onderzoek nieuw systeem toeristenbelasting

-10.000

-

-

-

M

In het coalitieakkoord is opgenomen een onderzoek uit voeren naar een robuuster en eenvoudiger systeem van toeristenbelasting. Vanuit de recreatiesector is de vraag gekomen om in overleg te zoeken naar verbeteringen. Voor het uitvoeren van het onderzoek wordt een stelpost opgenomen.

 

 

 

 

 

 

Extra stroomvoorziening markt Epe

2.000

2.000

2.000

2.000

M

De markt in Epe heeft een goed aanbod door relatief veel kooplieden. De capaciteit van de stroomvoorziening is op dit moment volledig in gebruik. Inmiddels wordt deels al gebruik gemaakt van verlengkabels. Dit is onwenselijk voor het beeld en veiligheid.
Regelmatig komen verzoeken binnen van nieuwe verkopers. Daarnaast is gestart met het opzetten van een markt voor streekproducten als aanvulling op het huidige aanbod. Uitbreiding van de stroomvoorziening is dan ook zeer wenselijk / noodzakelijk.
Tegenover de geschatte investering van ongeveer 25.000 euro staat extra inkomsten (precario) voor potentieel 50m verkoopkramen.
De investering ad € 25.000 is geraamd in het meerjareninvesteringplan. De lasten worden gedekt door hogere opbrengsten.

 

 

 

 

 

 

Overhead

 

Asbestsanering oude deel gemeentehuis

-170.000

-

-

-

C

Dekking uit eenmalige middelen

170.000

-

-

-

 

In het masterplan voor de renovatie van het gemeentehuis worden ook werkzaamheden aan het dak uitgevoerd. Daarbij blijkt ook sprake van asbest te zijn. Voor de noodzakelijke maatregelen m.b.t asbestsanering is een aanvullend budget nodig.

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling kennis, houding en gedrag van medewerkers in het kader van Gebiedsgericht Werken

-25.000

-25.000

-

-

M

Binnen het project Gebiedsgericht Werken zijn er twee pijlers: een andere (gebiedsgerichte) werkwijze implementeren en het uitvoeren van concrete activiteiten. Bij de eerste pijler staat de ontwikkeling van medewerkers centraal. Om deze (toekomstgerichte) werkwijze binnen de organisatie verder te implementeren is scholing nodig via trainingen en cursussen voor medewerkers. Hierbij ligt een nauwe relatie met de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, het versterken van de burgerparticpatie en het komen tot een procesgerichte organisatie.    

 

 

 

 

 

 

Inwonerparticipatie en actieve communicatie samenleving

-70.000

-70.000

-

-

M

Het  toepassen van inwonersparticipatie en actieve communiciatie naar de samenleving vraagt een verdere doorontwikkeling om dat op een hoger niveau te brengen. In het coalitieakkoord zijn over dit onderwerp twee prestatieafspraken opgenomen. Deze onderwerpen spelen ook bij de implementatie van de Omgevingswet, gebiedsgericht werken en de ingezette organisatieontwikkeling. In het verlengde van deze onderwerpen speelt ook de actualisering van de gemeentelijke visie op communicatie.
Om de kwaliteitstap te maken is tijdelijk een extra werkbudget nodig voor onder meer capaciteit, trainingen, instrumenten om de doorontwikkeling te kunnen faciliteren en te borgen in de organisatie.

 

 

 

 

 

 

HRM instrumentarium

-40.000

-40.000

-

-

M

Dekking uit eenmalige middelen

40.000

40.000

-

-

 

Op dit moment is een programma voor organisatieontwikkeling in uitvoering die toekomstgericht is. Eén van de pijlers daarin is om medewerkers te faciliteren in de nieuwe manier van werken. Hiervoor is een ontwikkeling in HR instrumentarium nodig, zoals voor werving en selectie, talentontwikkeling, strategische personeelsontwikkeling, mobiliteit en vitaliteit. Met een extra werkbudget wordt de basis qua HR instrumentarium op orde gebracht voor het ondersteunen van onze medewerkers in functioneren en ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

Opleidingen organisatie

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

M

In het programma voor organisatieontwikkeling zijn de ontwikkeling van medewerkers en werkwijzes twee belangrijke pijlers.
Om deze ontwikkelingen te kunnen faciliteren is een toereikend opleidingsbudget een randvoorwaarde. Het opleidingsbudget van onze organisatie is gemiddeld begroot op 0,8 % van de loonsom (+/-87.000).  In gemeenten van gelijke grootte wordt gemiddeld 1,8% van loonsom besteedt (benchmark A&O fonds).  In 2016 en 2017 is het geraamde budget met een gemiddeld bedrag van 60.000 per jaar overschreden (tot 1,4%).
Het is wenselijk om voldoende opleidingsbudget te hebben om medewerkers te faciliteren de gewenste gemeentelijke werkwijze te realiseren en te behouden en/of te versterken. Specifieke opleidingskosten zijn geraamd bij de diverse beleidsontwikkelingen (gebiedsgericht werken, omgevingswet e.d.). Vooralsnog kan volstaan worden met een verhoging van het algemene opleidingsbudget met  € 30.000,-

 

 

 

 

 

 

Regeling Generatiepact

-89.000

-85.500

-28.500

-

C

Dekking uit eenmalige middelen

89.000

85.500

28.500

-

 

Het generatiepact is een regeling waar medewerkers richting pensioenleeftijd een bepaald percentage minder gaan werken, een percentage salariscompensatie ontvangen voor de ingeleverde uren en de pensioenopbouw voor een percentage wordt behouden. Om continue verbetering van de organisatie te waarborgen en deze vitaal te houden moeten we anticiperen op de gevolgen van vergrijzing en ontgroening. Dit kan o.a. door te investeren in specifieke aandacht voor de leeftijdsopbouw, instroom en uitstroom van de organisatie.
Het aanbod in deze regeling bestaat uit twee arrangementen met een instapleeftijd van 62 jaar. Deze opzet draagt de mogelijkheid in zich voor continuering na de periode van 2 jaar.
Op basis van informatie uit de evaluatie na twee jaar vindt een beoordeling plaats op welke wijze de regeling gecontinueerd kan worden en welke bijraming van eenmalige middelen dan nog noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

 

Implementatie processturing door procesverantwoordelijke, proceseigenaar en procesteam

-90.000

-90.000

-35.000

-35.000

M

Dekking uit eenmalige middelen

90.000

-

-

-

 

Procesgericht werken is een nieuwe manier van werken gericht op continu verbeteren en een optimaal resultaat voor de klant. Het is een belangrijk basisonderdeel van de organisatieontwikkeling. Door procesgericht te werken kan ook tegemoet worden gekomen aan de toenemende eisen vanuit interne controle, privacy en informatisering  (kwaliteitsverbetering, wettelijke plicht). De inzet is op onder meer op goed ingerichte en beschreven werkprocessen, beschikbare  managementinformatie, continue verbetering van processen. De procesverantwoordelijken binnen de organisatie hebben de taak om dit op het gewenste niveau te brengen en te houden. Na een eerste impuls om helemaal over te gaan naar deze nieuwe manier van werken vraagt dit van de procesverantwoordelijken ook in structurele zin tijd en aandacht (extra capaciteit). Na twee jaar (2020) vindt er een evaluatiemoment plaats.

 

 

 

 

 

 

Capaciteit uitvoering AVG

-50.000

-50.000

-20.000

-20.000

M

Met het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, zijn de regels omtrent bescherming van persoonsgegevens aangescherpt en de rechten van burgers uitgebreid. Zo moeten er privacy  impact analyses (=PIA) worden gemaakt waarbij begonnen wordt met de meest risicovolle processen. Dit moet bij alle processen worden gedaan en deze moeten actueel blijven gehouden. Dit vraagt tijdelijke extra capaciteit organisatiebreed om aan deze wettelijke taken vorm te geven. Het bevorderen en borgen van privacybewustzijn is een on-going proces. Privacy is nooit af. Om AVG-proof te worden en te blijven is structureel extra capaciteit nodig. Er is behoefte aan een deskundige binnen de organisatie op het gebied van privacy-vraagstukken die verantwoordelijk is voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering binnen de organisatie.

 

 

 

 

 

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

-92.800

-9.000

-

-

M

Dekking uit eenmalige middelen

92.800

9.000

-

-

 

Per 1 januari 2020 treedt de WNRA in werking. Vanaf die datum is het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) van toepassing op arbeidsrelaties bij de overheid. In 2019 moeten allerlei voorbereidingen plaatsvinden om op 1 januari 2020 klaar te zijn voor het BW. Om deze wet te implementeren is tijdelijk een extra werkbudget nodig voor onder meer capaciteit, cursussen, interne communicatie en aanpassing administratieve processen.

 

 

 

 

 

 

Uitwerking ICT visie; ICT infrastructuur in regie
Aansluiten op GGI veilig, Siem/SOC services, aanvullende security services, enterprise services

 

 

 

 

 

- Incidentele kosten GGI veilig

-5.000

-12.500

-12.500

-

M

- Structurele kosten GGI veilig

-17.500

-42.500

-47.500

-52.500

M

- Kosten externe hosting ICT infrastructuur telkens voor 1 jaar afgenomen (alternatief op 3 jaar)

-

-51.061

-51.061

-51.061

M

- Uitbesteden Technisch beheer en vormgeven regievoeren

-

-

-

p.m.

 

Dekking uit reserve ict

5.000

12.500

12.500

-

 

Dekking uit verlaging structurele storting reserve ict

17.500

76.061

81.061

86.081

 

Verlaging beheerskosten

-

17.500

17.500

17.500

 

Om de ambities op het gebied van de digitale dienstverlening, van het gebruik van data bij wijkgericht werken, van preventie en opstellen van beleid en het digitaal samenwerken in de keten waar te kunnen maken, is een flexibele, schaalbare en kwalitatief hoogwaardige, veilige en continu beschikbare ict infrastructuur nodig. Dit is te realiseren door de komende jaren onze ict infrastructuur in regie te geven bij een (cloud) leverancier die de continuïteit en kwaliteit van onze ict omgeving waarborgt. Met het uitbesteden van de ict infrastructuur en het beheer daarvan zullen de uitgaven verschuiven van investeren en beheren en onderhouden (al dan niet met eigen personeel) naar het afnemen van dienstverlening. De financiering vindt plaats binnen de geldende kostenstructuur van de ict reserve.

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4 | Investeringsplan 2019 - 2022

Investeringsplan 2019 - 2022

Terug naar navigatie - Investeringsplan 2019 - 2022

Autorisatie: R = Raad, C = College, D = Directie, M = afdelingsmanager

Onderwerp

Basis investeringsbedrag

Autori-
satie

2019

2020

2021

2022

 

Programma 1  Opgroeien in Epe

Uitbreiding Mosterdzaadje (2018); extra investeringskosten bij begroting 2019-2022

In 2018 is er een krediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad t.b.v. uitbreiding CBS Het Mosterdzaadje.Dit krediet blijkt bij aanbesteding niet voldoende. Er is een aanvullend krediet benodigd voor de uitbreiding van € 137.500. De stijging van het krediet is als volgt te verklaren: 1: door stijging van het aantal leerlingen uitbreiding nodig van toiletvoorzieningen. 2: door de stijging van het aantal leerlingen is er meer bergruimte nodig. 3: door hoogconjunctuur aanzienlijke stijging van bouwmaterialen e.d.

166.375

-

-

-

M

Toekomstbestendige huisvesting: renovatie Krugerstee

Voor de renovatie van de Krugerstee is een quick scan uitgevoerd. Er is een viertal uitwerkingsvarianten, variërend van € 1.844.000 tot € 2.756.000. Het gebouw de Krugerstee dateert uit begin jaren zeventig. Het gebouw voldoet niet meer aan de moderne eisen van het geven van goed onderwijs. Onderzocht gaat worden of het samen met de PSZ (Kwetternest) en de BSO een Integraal Kindcentrum kan vormen (Kwetternest is eigendom van de gemeente en verkeert in slechte staat). Onderzocht gaat worden of dit kan in MFC Potgieter of nieuwbouw aan de Mozaiekschool. In het mip wordt vooralsnog uitgegaan van een investeringsbedrag van € 2 miljoen. € 900.000 hiervan kan gedekt worden uit de reeds geraamde middelen in het kader van het IHP (MIP-overloop).

916.200

1.119.801

-

-

 C

 Toekomstbestendige huisvesting: renovatie RSG

Ten behoeve van een toekomst bestendige huisvesting is de geraamde bruto investering € 6.180.000. Het gevraagde netto investeringsbedrag bedraagt € 5.066.000 (€ 620.000 meubilair is voor eigen rekening en € 494.000 komt ten laste van het groot onderhouds fonds van de school). Het oude gedeelte van de RSG dateert uit begin jaren tachtig. Het is gedateerd en voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Aan uitvoering van modern onderwijs kan geen gevolg worden gegeven. Renovatie heeft als doel om tot levensduurverlenging te komen van 25 jaar.
In de begroting wordt een investeringsbijdrage opgenomen van € 4.700.000 (incl. btw), dekking vindt plaats ten laste van de eenmalige middelen.

De kapitaallasten worden (via de reserve eenmalige middelen) gedekt uit de reserve kapitaallasten.

2.392.300

2.392.300

-

-

C

 

Programma 5  Ruimte en wonen

Structuurvisie centra - herinrichting centrum Vaassen

Op dit moment loopt de planvorming voor de herinrichting van het centrum van Vaassen. De uitvoering daarvan vindt plaats in verschillende fases. Fase 1 start in 2018 en behelst de oostzijde van het centrum, te weten het Marktplein, deel Dorpsstraat en de Jan Mulderstraat. Daarvoor zijn financiële middelen beschikbaar in de MJB. Met behulp van een provinciale subsidie via de Omgevingsagenda is het mogelijk de herinrichtingsmaatregelen uit te voeren voor fase 1. Fase 2 behelst het westelijk deel van het centrum, inclusief het Ireneveld. Dit is in 2020 voorzien, omdat eerst de herontwikkellocaties moeten zijn afgerond. Om fase 2 uit te kunnen voeren zijn op basis van de huidige ramingen extra financiële middelen nodig.

De kapitaallasten worden (via de reserve eenmalige middelen) gedekt uit de reserve kapitaallasten.

600.000

-

-

-

C

Herinrichting centrum Vaassen; extra investeringskosten bij begroting 2019-2022

De kostenopzet voor realisatie van deze plannen is geactualiseerd. Extra investering is nodig voor kosten van indexatie, bodemsanering/archeologie en niet geraamde herinrichtingen voor Ireneveld, Ter Heerdtspad en gedeelte Torenstraat.

-

-

1.255.000

-

C

Verbouw kantoorruimte Tribuut

Tribuut heeft gevraagd of gemeente Epe wil meewerken aan verbouw van het deel wat zij van gemeente huren. De kosten hiervan worden verrekend met de huur. De huurovereenkomst zal worden verlengd met 10 jaar en verhoogd met 20.000 per jaar.

200.000

-

-

-

C

 

Programma 6  Epe op orde

Vervanging bruggen

In 2017 is een nieuw bruggenbeleidsplan (2018-2022) door de raad vastgesteld. De in de begroting opgenomen middelen voor 2020 zijn voor de vervanging van 1 reguliere brug en 3 houten bruggen in de gemeente.

De kapitaallasten worden (via de reserve vervanging bruggen) gedekt uit de reserve kapitaallasten.

-

377.677

-

-

M

Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid Zuuk en omgeving
Fase 2: flankerende verkeersmaatregelen (2019)

Fase 1: Gemeentelijke bijdrage reconstructie rotonde N309/De Meent, inclusief de aanleg van een rechtstreekse ontsluiting van de N309 op de Ledderweg. Hiervoor is € 685.000 opgenomen in het overzicht 'overloop-investeringen'.
Fase 2: Flankerende verkeersmaatregelen rondom Zuuk: uitvoering afhankelijk van subsidies en aanbestedingsvoordelen.

p.m.

-

-

-

 C

Vervanging Openbare Verlichting

Op basis van het in 2017 door de raad vastgestelde beleidsplan openbare verlichting (2017-2026) zal over een periode van 20 jaar de openbare verlichting in de gemeente worden vervangen. De in de begroting opgenomen middelen zijn - na vaststelling van het plan door de raad - hiervoor beschikbaar.

De kapitaallasten worden (via de reserve vervanging openbare verlichting) gedekt uit de reserve kapitaallasten.

393.416

393.416

393.416

393.416

M

Vervanging Zout strooi installatie

Zoutstrooien is een wettelijke taak. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Om adequaat te kunnen strooien, stellen wij zelf de strooimachines en vulautomaten beschikbaar. Deze machines en vulautomaten hebben een levensduur van 12 jaar en dienen in het jaar 2021 vervangen te worden. De inzet van personeel en materieel is relatief eenvoudig uit te besteden, dit geldt niet voor de specifieke onderdelen.

-

-

235.570

-

M

Herinrichting gedeelte Oude Wisselseweg, vanaf Klimtuin tot Klaverkamp te Epe

De storm van 18 januari jl. heeft naast de kap van de bomenlaan tot een forse schade geleid aan de infrastructuur op het gedeelte van de Oude Wisselseweg, tussen de Klimtuin en Klaverkamp, te Epe. De proceskosten, om te komen tot een nieuw inrichtingsplan, zijn in 2018 met de 1e voortgangsrapportage meegenomen. Voor de aanleg van het nieuwe inrichtingsplan is voor 2020 een uitvoeringskrediet nodig.

-

525.000

-

-

C

Knooppuntontwikkeling bushaltes Vaassen en Epe

De Veluwelijn (bus) die door de dorpen Vaassen en Epe rijdt kent een groot aantal in- en uitstappers in beide dorpen. Er is een structureel tekort aan fietsparkeren. Prioriteit ligt bij de realisatie van extra fietsenstallingen bij halte Vaassen-Zuid, als onderdeel van het project reconstructie Apeldoornseweg. Daarnaast is ook het voor- en natransport richting het achterliggende gebied (bijv. Eekterveld) een knelpunt. Hiervoor willen we alternatieve vormen van vervoer aanbieden en mobipunten realiseren.

-

-

-

30.000

C

Veiligere/snelle fietsroute / fietsknelpunten Apeldoorn-Epe

Op het fietstracé Apeldoorn-Epe bevinden zich diverse knelpunten die een goede doorstroming onmogelijk maken. Deze knelpunten staan mobiliteit en toekomstig intensief snelfietsverkeer in de weg. Het gaat hier om de oversteek Eekterweg, rotonde Stationsstraat, oversteek Laan van Fasna etc. Deelname van gemeente Epe aan de realisatie van de snelfietsroute op het voormalig treinpadtracé biedt de mogelijkheid om met veel cofinanciering van provincie en rijk, deze knelpunten op te lossen en een belangrijke impuls te geven aan schone mobiliteit. De nu gevraagde investeringen dienen als reserve om bij te kunnen dragen aan de aanleg van deze snelle fietsroute, met als doel onze fietsers een snellere, veiligere, meer comfortabele, aantrekkelijke en directe route aan te bieden, als duurzaam en gezond alternatief voor de auto.

500.000

1.000.000

 -

-

C

Vitalisering recreatieve fietspaden; traject Woesterbergweg

De afgelopen jaren zijn de fietspaden, die vroeger in beheer waren bij Leisurelands en onderdeel uitmaken van Veluwse fietsknooppuntensysteem, gereconstrueerd met het budget dat Leisurelands heeft meegegeven bij de teruggave van het beheer van deze fietspaden. Sindsdien is meer dan 30 km fietspad gereconstrueerd. Nog bijna 20 km fietspad komt in aanmerking voor reconstructie, waarvan de Woesterbergweg eerste is. Dit traject zou in het verleden worden opgepakt in samenhang met dierenpark Wissel, maar van deze ontwikkeling is geen sprake meer. Dit traject van 2,0 km wordt aangedragen, omdat dit een zeer belangrijke fietsroute is naar het zuiden die met hoge prioriteit moet worden aangepakt, omdat het kwaliteitsniveau ver onder de maat is.

De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve fietspaden RGV

110.000

-

-

-

C

Beheer begraafplaatsen

1. Voor de jaren 2018 en 2020 is in totaal een investering opgenomen van € 100.000 voor de uitvoering van de beheersmaatregelen uit de beheervisie gemeentelijke begraafplaatsen. Het bedrag voor 2018 (€ 70.000) is opgenomen in realisatie, het bedrag voor 2020 resteert nog in dit meerjareninvesteringsplan.

2. In het beleidsplan begraafplaatsen staat dat iedere begraafplaats over een toilet moet beschikken. De huidige toiletten (met name op de oude begraafplaatsen) worden geschikt gemaakt voor gebruik door bezoekers, een aantal toiletten zal moeten worden vervangen vanwege ouderdom. In de aula moet het gedeelte waar de overledene kan worden opgebaard worden opgeknapt. Daarnaast is het keukenblok aan vervanging toe. Hiervoor wordt eenmalig een investering van € 35.000 geraamd (2019).

35.630

30.540

-

-

M

 

Programma 7 Duurzaamheid

vGRP 2016; vervanging vrijvervalriolering / relining

Op basis van verwachting (levensduur) en periodieke inspecties wordt bepaald welke delen van de vrijvervalriolering vervangen/gerelined dienen te worden. Vanuit het vGRP is voor de vervanging per jaar een bedrag beschikbaar. Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.

1.172.410

1.172.410

1.172..410

1.172.410

M

vGRP 2016; vervangen drukriolering (persleiding)

Op basis van verwachting (levensduur) en inspecties wordt bepaald welke delen van de drukriolering vervangen dienen te worden. Vanuit het vGRP is voor de vervanging een gemiddeld jaarlijks gelijkblijvend bedrag bepaald. Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.

157.159

157.159

157.159

157.159

M

vGRP 2016; afkoppelen Krugerstraat / Riebeekstraat

Vanuit het door het waterschap en de gemeente ingezette BRP-traject, opgenomen in het vGRP 2016 wordt verhard oppervlakte afgekoppeld. Tevens wordt hier dan ook het riool vervangen (uit het budget vervanging vrijverval riolering) Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.

569.418

569.418

-

-

M

vGRP 2016; afkoppelen diversen

Vanuit het door het waterschap en de gemeente ingezette BRP-traject, opgenomen in het vGRP 2016 wordt verhard oppervlakte afgekoppeld . Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.

25.883

25.883

25.883

25.883

M

vGRP 2016; Aanpak wateroverlast (bovengronds)

In de komende jaren wordt mede ter verlichting van wateroverlastlocaties verhard oppervlakte afgekoppeld. Er kunnen locaties overblijven waar herprofilering van het maaiveld nodig is en het overtollige water daar te bergen waar het geen overlast veroorzaakt. Hiervoor is voor het jaar 2016 t/m 2020 conform het vGRP 2016 een indicatief bedrag opgenomen. Deze kosten zullen worden gedekt uit de rioolheffing.

25.883

25.883

25.883

25.883

M

 Aanleg bergbezinkvoorziening parkeerplaats Korte Kuipersweg

De realisatie van een bergbezinkvoorziening (€ 500.000) onder de parkeerplaats Korte Kuipersweg stond gepland voor de periode na 2021. Dekking van de kosten zou worden meegenomen met het eerstvolgende GRP. Mede als gevolg van de ontwikkelingen die er zijn m.b.t. de Brezanlocatie en de mogelijke aanpak van de naastgelegen parkeerplaats, wordt voorgesteld deze investering naar voren te halen, zodat de maatregelen integraal in uitvoering kunnen worden gebracht.

509.000

-

-

-

C

Vervanging materialen in pompputten drukriolering

In de jaren '80 is er een grote hoeveelheid leidingwerk, balkeerkleppen en voetstukken aangebracht in de pompputten van ons drukrioleringsstelsel. Deze materialen zijn aan het einde van hun levensduur. Het voorstel is om een bedrag van € 30.000 per jaar tot en met 2020 (looptijd GRP) beschikbaar te stellen om deze materialen gefaseerd te vervangen.

30.540

30.540

-

-

M

 

Programma 9  Bedrijvigheid

 Uitbreiding stroomvoorziening markt Epe

De markt in Epe heeft een goed aanbod door relatief veel kooplieden. De capaciteit van de stroomvoorziening is op dit moment volledig in gebruik. Inmiddels wordt deels al gebruik gemaakt van verleng-kabels. Dit is onwenselijk voor het beeld en veiligheid.
Regelmatig komen verzoeken binnen van nieuwe verkopers. Daarnaast is gestart met het opzetten van een markt voor streekproducten als aanvulling op het huidige aanbod. Uitbreiding van de stroomvoorziening is dan ook zeer wenselijk / noodzakelijk.
Tegenover de geschatte investering van ongeveer € 25.000 staat extra inkomsten (precario) voor potentieel 50m verkoopkramen.
De investering van € 25.000 is geraamd in het meerjareninvesteringplan. De lasten worden gedekt door hogere opbrengsten.

25.000

-

-

-

M

 

Overhead

Vervanging bedrijfsmiddelen; ict investeringen

Betreft reguliere vervanging die noodzakelijk is met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering, gebaseerd op een geactualiseerde planning.
Ingaande 2011 wordt een nieuwe bekostigingsmethodiek gehanteerd voor dekking van de noodzakelijke ict-investeringen. Het jaarlijks benodigde gemiddelde investeringsbedrag wordt gedekt door een in de begroting opgenomen stelpost en door inzet van de ict reserve.

De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve ict.

394.665

394.665

394.665

394.665

M

Masterplan gemeentehuis (uitvoering in 2019)

Onderdeel ICT
Dekking uit reserve ICT

Extra investeringskosten (bij begroting 2019-2022)

Aanvulling i.v.m. duurzaamheidsmaatregelen

In 2017 is een bruto krediet van € 5.702.000 beschikbaar gesteld voor het masterplan gemeentehuis. Uitvoering van dit plan vindt de komende jaren plaats.
Als gevolg van de effecten van marktwerking moet rekening gehouden worden met hogere index voor prijsontwikkeling.
De bruto investering wordt o.a. gedekt door de inzet van de reserve ict.
Om aan het vereiste label C te kunnen voldoen in 2023 moeten er aanvullende duurzaamheidsmaatregelen genomen worden bij de start van de verbouwing. Deze waren niet eerder voorzien. Inspelend op de ontwikkeling van energietransitie, het belang daarvan, de geplande verbouwing nu en vanuit de gemeentelijke voorbeeldfunctie (Gelders Energieakkoord) is het wenselijk maatregelen te nemen gericht op energieneutraal klaar maken van het gemeentehuis.

3.649.454

166.684
-166.684

385.000

720.000

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

C

C

C

C

 

Bijlage 5 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019-2022

Verloop reserves en voorzieningen 2019-2022

Terug naar navigatie - Verloop reserves en voorzieningen 2019-2022

 

Saldo
1-1-2019

Saldo
31-12-2019

Saldo
31-12-2020

Saldo
31-12-2021

Saldo
31-12-2022

 

Algemene reserve

 

90000 Algemene reserve

2.451.656

2.000.786

2.030.797

2.059.229

2.090.117

Totaal Algemene reserve

2.451.656

2.000.786

2.030.797

2.059.229

2.090.117

 

Bestemmingsreserves

 

90002 Bespaarde rente

294.624

478

93.901

645.021

1.225.573

90003 Eenmalige dekkingsmiddelen

6.507.854

4.594.199

1.206.927

646.824

156.527

90007 Ict investeringen

2.438.853

1.988.012

1.611.998

1.340.157

1.020.056

90019 Cofinanciering

41.818

22.571

22.909

23.230

23.578

90022 Mediation bezwaarschriften

5.552

333

338

343

348

90060 Groot onderhoud gem. gebouwen

273.573

201.497

204.520

207.383

210.494

90065 Toekomstbestendige organisatie en huisvesting

289.407

28.116

1.038

1.052

1.068

90085 Duurzaamheid

72.540

39.846

6.443

6.533

6.631

91012 Basis brandweerzorg

19.509

-

-

-

-

92005 Onderhoud wegen

731.675

544.845

353.018

157.960

160.330

92009 Vervanging openbare verlichting

948.951

839.890

723.824

602.976

478.552

92015 Duurzaam Veilig

10.674

10.867

11.030

11.184

11.352

92019 Toeristische Fietspaden

63.409

64.550

65.519

66.436

67.432

92030 Wegverbredingen

58.180

27.227

27.635

28.022

28.442

92035 Overdracht fietspaden RGV

535.588

390.724

351.190

309.895

267.453

92045 Vervanging bruggen

300.296

375.557

70.144

143.662

218.351

93003 Egalisatie winstuitkering Nuon

617.368

581.889

545.346

507.707

468.938

93004 Verkoop 14 aandelen VNB

591.185

488.656

399.975

325.974

267.532

93006 Aflossing achtergestelde lening Nuon

1.888.724

1.888.723

1.888.723

1.888.723

1.888.723

93007 Verkoop aandelen t.b.v. lening Vitens

465.480

310.320

155.160

-

-

93008 Aflossing achtergestelde lening Vitens

1.861.920

2.017.079

2.172.240

2.327.400

2.327.400

94017 Meubilair gymlokalen

5.294

14.961

28.228

42.929

52.869

94030 Asbestsanering scholen

42.459

43.223

43.871

44.486

45.153

94023  Huisvesting onderwijsvoorzieningen

-

420.000

926.300

1.439.268

1.960.857

95003 Restauratie/onderhoud monumenten

61.960

53.775

45.282

45.916

46.605

95007 Onderhoud/vervanging beschadigde laanbomen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

95010 Kunst openbare ruimte

9.835

10.012

10.163

10.305

10.459

95028 Uitvoering Groenstructuurplan

16.641

-

-

-

-

95030 Landschapsversterking

44.430

45.230

45.908

46.551

47.249

95035 Accommodaties 2

107.711

3.847

3.905

3.960

4.019

95018  Renovatie kunst- en natuurgrasvelden

-

300.000

304.500

308.763

313.394

95050 Bosbedrijf

30.462

-

-

-

-

96013 Groot onderhoud pand Apeldoornseweg 85

37.875

20.557

20.865

21.157

21.474

96028 Risico's sociaal domein

5.299.765

4.837.146

4.519.703

4.582.979

4.651.724

96032 Minimabeleid

549.012

150.894

153.158

155.302

157.632

96050 Participatie

1.511.815

1.153.028

804.323

789.584

775.428

96109 BUIG-middelen

2.753.883

886.406

1.045.657

1.206.250

1.370.297

97015 Riolering

50.451

50.450

50.450

50.450

50.450

97020 Afval

490.691

246.942

71.942

71.942

71.942

98032 Structuurvisies dorpscentra

240.033

244.354

-

-

-

98035 Starterslening

300.000

351.400

402.800

454.200

505.600

98043 Egalisatie opbrengst bouwleges

497.278

842.228

1.102.862

1.204.302

1.308.367

98051 LOG Beemte-Vaassen

136.817

139.280

141.369

143.348

145.498

99000 Bouwgrondexploitatie

4.670.835

3.060.910

3.106.823

3.150.319

3.197.574

99005 Organisatieontwikkeling/langdurige ziekte

40.489

142.314

24.372

-

-

99007 Herstel schade nutsbedrijven

61.324

62.428

63.364

64.251

65.215

99010 Egalisatie hondenbelasting

91.848

91.637

91.419

91.194

90.963

99011 Precariobelasting

4.542.457

6.876.308

9.231.538

11.612.866

11.787.059

99020 Dekking Kapitaallasten 

4.908.292

9.257.465

11.996.445

11.997.063

11.987.850

Totaal Bestemmingsreserves

44.530.838

43.732.179

44.159.127

46.789.867

47.508.462

 

Voorzieningen

 

90008 Pensioenen pol. ambtsdragers

3.400.145

3.476.770

3.546.302

3.582.818

3.613.984

90030 Groot onderhoud Streekarchief Epe

102.331

110.077

116.635

124.133

65.510

90050 Groot onderhoud gemeentehuis

386.961

107.030

4.641

94.779

134.551

90055 Groot onderhoud dienstgebouwen

68.690

64.352

80.655

71.032

91.929

91015 Groot onderhoud brandweerkazernes

57.273

71.525

77.873

85.301

99.741

92011 Groot onderhoud bruggen

15.186

31.719

6.124

8.979

26.318

92109 Groot onderhoud openbare verlichting

69.263

59.202

54.847

50.278

4.260

94015 Groot onderhoud gymlokalen buitenzijde

287.991

293.175

297.572

258.110

261.386

94019 Groot onderhoud gymlokalen binnenzijde

150.736

168.206

182.158

185.260

181.997

95103 Groot onderhoud bibliotheekgebouwen

103.234

87.409

78.254

84.494

90.103

96115 Groot onderhoud wijkgebouwen

344.469

353.116

338.800

345.512

342.678

96116 Groot onderhoud St. Crusiusweg 14

94.644

104.641

75.995

82.351

79.673

97004 Begraven

451.474

401.270

349.560

296.299

241.440

97012 Riolering

1.207.131

1.134.669

1.060.033

983.158

903.977

98104 Groot onderhoud Ossenstal

57.695

63.110

66.527

75.033

82.643

98125 Bouwgr.expl. fac. n.t.m. kst. afgesl.proj.

65.437

3.565

3.618

3.669

3.724

98130 Risico's bouwgrondexploitatie

257.301

261.932

265.861

269.583

273.627

Totaal Voorzieningen

7.119.961

6.791.767

6.605.455

6.600.789

6.497.541

 

Bijlage 6 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

Terug naar navigatie - Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

Kasgeldlimiet:

                                                              bedragen in euro

2019

Toegestane kasgeldlimiet

 

In procenten van de grondslag

8,5%

In euro’s (1)

7.645.000

 

Omvang vlottende korte schuld

 

Opgenomen gelden < 1 jaar

5.000.000

Schuld in rekening-courant

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

p.m.

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

p.m.

Totaal vlottende korte schuld (2)

5.000.000

 

Vlottende middelen

 

contante gelden in kas

p.m.

tegoeden in rekening-courant

p.m.

overige uitstaande gelden < 1 jaar

p.m.

Totaal vlottende middelen (3)

   0

 

Toets kasgeldlimiet

 

Toegestane kasgeldlimiet (1)

7.645.000

Totaal netto vlottende schuld (4) = (2) - (3)

5.000.000

Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (1) - (4)

1.645.000

 

Renterisiconorm en renterisico's op vaste schuld:

bedragen in euro

2019

Renterisico op vaste schuld

 

Renteherziening op vaste schuld o/g (1a)

0

Renteherziening op vaste schuld u/g (1b)

0

Netto renteherziening op vaste schuld (1) = (1a) - (1b)

   0

 

Te betalen aflossingen (2)

70.000

 

Renterisico op vaste schuld (3) = (1) + (2)

70.000

 

Renterisiconorm

 

Begrotingstotaal  (4)

89.950.000

Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (5)

20%

Renterisiconorm (6) = (4) * (5)

17.990.000

 

Toets renterisiconorm

 

Renterisiconorm (6)

17.990.000

Rente op vaste schuld (7)

70.000

Ruimte (+) / Overschrijding (-);  (8) = (6) – (7)

17.920.000

 

Renteschema:

bedragen in euro

2019

Rentelasten en rentebaten

 

Externe rentelasten over de korte en lange financiering (1a)

56.600

Externe rentebaten (idem) (1b)

10.000

Saldo rentelasten en rentebaten (1) = (1a) - (1b)

46.600

 

Rente die aan het grondbedrijf moet worden doorberekend

0

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

 0

Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke

 lening voor is aangetrokken, die aan het betreffend taakveld moet worden doorgerekend

 0

 

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

46.600

Rente over eigen vermogen

1.609.000

Rente over voorzieningen

0

 

Totaal aan taakvelden toegerekende rente

1.655.600

Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

1.751.200

Renteresultaat op het taakveld Treasury

95.600

 

Bijlage 7 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

Terug naar navigatie - Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

In de Financiële begroting (deel 3 van de Programmabegroting) is de analyse van de verschillen tussen de begroting 2018 en 2019 per programma opgenomen. Per programma is het verschil in kapitaallasten, urentoerekening en loon- en prijsstijgingen in één post verwerkt.

 

Het totale verschil van alle programma’s wordt als volgt verklaard:

1. Kapitaallasten

Op het totaal van rente- en afschrijvingslasten (voortvloeiend uit het bestaande beleid) ontstaat een voordeel van € 224.000, veroorzaakt door met name:

• € 109.000 voordeel door laatste afschrijving in 2018, vrijval in 2019;
• € 53.000 voordeel door lagere rentelasten als gevolg van daling van de boekwaarde door (reguliere) afschrijving;
• € 62.000 voordeel door overige kleine verschillen (per saldo).

2. Loonkosten

De salariskosten (exclusief toelagen en vergoedingen) zijn ten opzichte van 2018 gestegen van € 10,9 miljoen naar € 11,5 miljoen. De stijging wordt voor € 396.000 veroorzaakt door stijging van de salariskosten (‘prijsverschil’) en voor € 213.000 door toe- en afname van personeel (‘hoeveelheidsverschil’).
Het prijsverschil wordt verklaard doordat de netto loonkosten ten opzichte van 2018 met 3,5% gestegen zijn, waarvan 2,3% was voorzien (stelpost meerjarenbegroting) en door een stijging van de loonkosten in 2018 met 0,1%.
De personeelsformatie is ten opzichte van de begroting 2018 per saldo toegenomen met 1,5 fte. Daarnaast is van enkele functies het salarisniveau verhoogd. De toename van de personele kosten is gedekt door inzet van reguliere budgetten of in de begroting 2018 beschikbaar gestelde middelen (nieuw beleid).

3. Autonome prijsstijging

De autonome prijsstijging van 1,8% leidt tot een nadeel op de programma’s van € 245.000. In de meerjarenbegroting was voor 2019 rekening gehouden met een stijging van 1,7%.
De percentages van de autonome loon- en prijsstijgingen zijn gebaseerd op de indicaties die hiervoor zijn gegeven in de meicirculaire 2018 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (incl. bijstelling als gevolg van structurele doorwerking van het gecorrigeerde percentage voor 2018).
Ingaande 2019 wordt in plaats van het percentage BBP het Imoc (inflatie materiële overheidsconsumptie)-percentage gehanteerd. Toepassing van dit percentage wordt geadviseerd door de VNG, omdat dit het stijgingspercentage is dat ook gehanteerd wordt bij de rijksbegroting c.q. de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

4. Toerekening uren en overhead vanuit de kostenplaatsen

Door de wijziging van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden de kosten van overhead (betreffen met name de kosten van ondersteunende afdelingen, gemeentehuis, ict) met ingang van 2017 opgenomen op een afzonderlijk Programma ‘Overhead’. Het gevolg is een lagere toerekening van kosten (overhead) aan de programma’s. Het betreft in 2019, inclusief nieuw beleid, een totaalbedrag van € 9,7 miljoen (2018: € 8,6 miljoen).

5. Doorbelasting aan investeringen en grondbedrijf

In de begroting 2019 is de toerekening van personeelskosten aan het grondbedrijf en aan investeringen ten opzichte van de begroting 2018 constant gebleven.
Op advies van de provincie wordt de toerekening van personeelskosten aan investeringen en het grondbedrijf gefaseerd afgebouwd door opname van een structurele stelpost in de begroting. Gelet op de realisatie bij de jaarrekening 2017 en de ingeschatte toerekening van personeelskosten in de begroting 2019 is een versnelde opbouw opgenomen vanaf 2019 (budgetprognose, bijlage 1).

Bijlage 8 | Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

Programma / taakvelden

Baten

Lasten

Saldo

 

Programma 1: Opgroeien in Epe

313.517

12.064.265

-11.750.748

4.1

Openbaar basisonderwijs

-

259.196

-259.196

4.2

Onderwijshuisvesting

18.313

1.624.193

-1.605.880

4.3

Onderwijsbeleid en leerling zaken

276.606

1.771.897

-1.495.291

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

98.372

-98.372

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

18.598

835.480

-816.882

6.2

Wijkteams

-

625.148

-625.148

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

5.447.578

-5.447.578

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

632.360

-632.360

7.1

Volksgezondheid

-

770.041

-770.041

Programma 2: Actief in Epe

502.820

4.387.722

-3.884.902

5.1

Sportbeleid en activering

-

710.158

-710.158

5.2

Sportaccommodaties

339.259

1.431.335

-1.092.076

5.3

Cultuur: presentatie, productie, participatie

1.063

515.209

-514.146

5.4

Musea

-

44.455

-44.455

5.6

Media

47.123

628.453

-581.330

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

115.375

1.058.113

-942.738

Programma 3: Zorg en opvang

278.688

10.207.207

-9.928.519

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

21.778

987.605

-965.827

6.2

Wijkteams

-

844.714

-844.714

6.3

Inkomensregelingen

14.637

330.582

-315.945

6.4

Begeleide participatie

-

1.166.649

-1.166.649

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-

965.433

-965.433

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

242.273

4.591.646

-4.349.372

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

480.513

-480.513

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

552.134

-552.134

7.1

Volksgezondheid

-

287.932

-287.932

Programma 4: Leefbaar en veilig

4.487

2.042.040

-2.037.553

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.316

1.800.195

-1.797.879

1.2

Openbare orde en veiligheid

-

153.516

-153.516

7.1

Volksgezondheid

2.171

13.858

-11.687

8.3

Wonen en bouwen

-

74.472

-74.472

Programma 5: Ruimte en wonen

3.205.683

4.406.706

-1.201.024

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

478.168

702.033

-223.865

5.4

Musea

88.798

215.854

-127.055

5.5

Cultureel erfgoed

-

36.117

-36.117

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

87.955

107.270

-19.315

8.1

Ruimtelijke ordening

69.300

1.409.191

-1.339.891

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

1.298.217

1.257.646

40.571

8.3

Wonen en bouwen

1.183.243

678.595

504.648

Programma 6: Epe op orde

1.166.934

6.753.691

-5.586.758

2.1

Verkeer en vervoer

23.496

4.114.639

-4.091.143

2.2

Parkeren

-

23.036

-23.036

2.5

Openbaar vervoer

-

4.795

-4.795

5.5

Cultureel erfgoed

16.048

43.020

-26.972

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

260.117

1.718.203

-1.458.086

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

867.273

849.998

17.275

Programma 7: Duurzaamheid

6.480.829

6.579.496

-98.667

0.64

Belastingen overig

13.338

5.483

7.854

7.2

Riolering

2.745.455

2.351.849

393.606

7.3

Afval

3.710.693

3.121.314

589.379

7.4

Milieubeheer

11.343

1.100.849

-1.089.506

Programma 8: Toezicht en handhaving

106.326

1.232.079

-1.125.753

1.2

Openbare orde en veiligheid

49.593

650.735

-601.142

8.3

Wonen en bouwen

56.733

581.344

-524.611

Programma 9: Bedrijvigheid

7.710

668.067

-660.357

3.1

Economische ontwikkeling

-

107.771

-107.771

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

111.795

-111.795

3.4

Economische promotie

-

170.577

-170.577

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.710

277.924

-270.214

Programma 10: Weer aan het werk

7.235.705

15.832.824

-8.597.119

6.3

Inkomensregelingen

7.235.705

10.031.570

-2.795.865

6.4

Begeleide participatie

-

4.413.547

-4.413.547

6.5

Arbeidsparticipatie

-

874.588

-874.588

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-

513.119

-513.119

Programma 11: Bestuur en organisatie

404.431

3.010.352

-2.605.921

0.1

Bestuur

14.392

1.839.546

-1.825.154

0.2

Burgerzaken

390.039

1.065.009

-674.970

0.8

Overige baten en lasten

-

105.796

-105.796

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

57.050.587

377.757

56.672.830

0.5

Treasury

1.754.109

-120.098

1.874.207

0.61

OZB woningen

4.111.472

254.550

3.856.922

0.62

OZB niet-woningen

1.499.643

63.507

1.436.136

0.64

Belastingen overig

2.507.195

25.231

2.481.965

0.7

Algemene uitkeringen / overige uitkeringen

46.150.338

-

46.150.338

0.8

Overige baten en lasten

-

104.744

-104.744

3.4

Economische promotie

1.027.830

49.823

978.007

Overhead

164.391

9.852.950

-9.688.559

0.4

Overhead

164.391

9.852.950

-9.688.559

Resultaatbestemming

13.137.148

12.635.943

501.205

0.10

Mutaties reserves

13.137.148

12.635.943

501.205

TOTAAL

90.059.255

90.051.100

8.155

 

Bijlage 9 | Berekening EMU-saldo