Inleiding

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Deze programmabegroting is de eerste in de bestuursperiode 2019-2022. Een begroting gebaseerd op de uitgangspunten van het coalitieakkoord 2018-2022 “Sociaal, duurzaam en verbindend!”, de “Toekomstvisie Epe 2030” en de richtinggevende beleidskaders voor de domeinen sociaal, ruimte, economie en bestuur/organisatie zoals beschreven bij de pijlers in de programmabegroting.

Het is een begroting met nieuwe toekomstgerichte impulsen aan de ingezette lijn uit de vorige bestuursperiode. Een groot aantal uitdagingen voor deze bestuursperiode krijgen een vertaling in deze begroting die in alle vier de domeinen van de begroting plaatsvinden, zijnde: sociaal, ruimte, economie en bestuur en organisatie.

Het nieuwe collegeprogramma is opgenomen in deze begroting met de eerste stappen in de uitwerking van het coalitieakkoord.

 

Bij het opstellen van het coalitieakkoord eerder dit jaar is gewerkt met een meerjarig financieel perspectief voor deze bestuursperiode. Vastgelegd is dat de uitkomsten daarvan het vertrekpunt vormen voor het te voeren financieel- en belastingbeleid. Hoofdlijnen zijn verder dat het anticiperend en risicomijdend financieel beleid uit de vorige bestuursperiode wordt gecontinueerd met een aanvulling op een aantal punten en dat de uitvoering van beleid plaatsvindt vanuit een kritische houding gericht op vernieuwing, doelmatigheid en effectiviteit van het voorzieningenniveau. Dit is vertaald naar de voorliggende begroting.

 

Het thema “Vernieuwen en veranderen” blijft ook deze bestuursperiode actueel. Onderwerpen die veel impact hebben zijn onder meer energietransitie/duurzaamheid, implementatie Omgevingswet, realiseren transformatie zorg/ondersteuning, inwonerparticipatie. Dat vraagt van ons als bestuur en organisatie aandacht voor een toekomstgerichte werkwijze, waarin stappen zijn gezet met een programma organisatieontwikkeling en een doorontwikkeling van gebiedsgericht werken.

 

Er ligt een sluitende meerjarenbegroting waarin de financiële hoofdlijnen uit het coalitieakkoord zijn door vertaald. Het eerder geschetste positief financiële beeld is terug te vinden in deze begroting. Met de beschikbare structurele en eenmalige middelen kunnen flinke stappen gemaakt worden in de uitwerking van het collegeprogramma. In alle domeinen zijn voorbeelden van investeringen terug te vinden, zoals voor onderwijshuisvesting in de toekomst, accommodaties in brede zin, energietransitie, infrastructuur en gemeentelijke organisatie en dienstverlening.

Beleidskeuzes 2019

Terug naar navigatie - Beleidskeuzes 2019

Op basis van voorstaande hebben wij de programmabegroting opgesteld en beleidskeuzes gemaakt voor 2019. Naast de hierboven reeds genoemde onderwerpen volgt een selectie daaruit.

 

Op de diverse beleidsterreinen werken we aan een groot aantal uitvoeringsprogramma’s. In het sociaal domein komen plannen in uitvoering voor vernieuwde onderwijshuisvesting. De transformatie in zorg en ondersteuning willen we pilots en initiatieven vanuit de samenleving verder invulling geven. Gestart wordt met de evaluatie van het subsidiebeleid, een toekomstgericht plan voor accommodaties en de uitwerking en start van een stimuleringsregeling jeugd voor lidmaatschap van verenigingen. Bij veiligheid komt er een plan van aanpak voor ondermijning. Binnen het ruimtelijk domein vindt de verdere herstructurering van het centrum van Vaassen plaats. De implementatie van de Omgevingswet start op basis van een koersdocument. Beleidsvisies komen er voor wonen (incl. zorg), cultuurhistorie en bomen. In het openbaar gebied vinden diverse acties plaats aan wegen, bruggen en riolering. Ook vindt er een vervolgstap plaats in de realisatie van een snelle en veilige fietsroute Apeldoorn-Epe. We gaan werken aan de lokale Agenda Cleantech, aan lokale en regionale visies op energietransitie en de uitwerking van de pilot grondstoffeninzameling. Binnen het domein economie willen we komen tot een besluit over uitbreiding van het bedrijventerrein Eekterveld en willen we met verenigingen en organisaties werken aan een plan voor een gemeentelijk ondersteuningsaanbod bij evenementen. Bij het domein bestuur en organisatie willen we diverse activiteiten starten gericht op toepassen van inwonerparticipatie en actieve communicatie met de samenleving. Een start wordt gemaakt met de renovatie van het gemeentehuis. Voor de uitvoering van de raadsagenda zijn middelen beschikbaar.