Pijler: Ruimte

Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Het ruimtelijk beleid ontwikkelt zich in een omgeving die gedomineerd wordt door de natuur en die randvoorwaarden stelt aan de ontwikkelingen daarbinnen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de regionale ontwikkelingen op het gebied van natuur, water en bebouwing. Daarnaast spelen ontwikkelingen van andere overheden een rol.

Voor het ruimtelijk beleid gelden drie hoofdthema’s, te weten:

 1. Profiel gemeente.
  Versterken van de eigen identiteit als een groene gemeente en het streven naar voldoende woon-, werk- en recreatiegelegenheid. De eigenheid van de dorpen en de gemeente Epe als geheel meer profileren, zorg en recreatie als belangrijke speerpuntsectoren, kwalitatief hoogwaardige centra in Epe en Vaassen.

 2. Wonen en leefomgeving.
  Realiseren van een duurzaam woon- en voorzieningenaanbod dat afgestemd is op de samenstelling van de bevolking. Het behouden en versterken van de kwaliteit van bestaande woningen en de directe woonomgeving. Acties richten zich op realiseren van levensloopbestendige wijken, bevorderen samenredzaamheid, ondersteuning sociale netwerken, voldoende betaalbare woningen, vraaggericht bouwen, kwaliteit woonaanbod, bevorderen van de doorstroming, behoud dynamische- en levendige kernen, stimuleren van duurzaam wonen.

 3. Natuur en landschap.
  Behoud en versterking van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden in de gemeente. Acties richten zich op: uitbouwen en versterken van het hart van de identiteit van Epe, het realiseren van de overgang tussen kernen/landelijk gebied en het realiseren van verbindingen tussen de kernen.

In onder andere het Ruimtelijk Structuurplan 2006, de structuurvisies voor de dorpscentra van Epe en Vaassen en de Woonvisie 2013 zijn de thema’s verder uitgewerkt. Het onderdeel economie is een afzonderlijke pijler en is niet opgenomen in de pijler Ruimte.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 2: Duurzame leefomgeving

                                     

Prettig wonen

De samenstelling van de bevolking verandert. Naast vergrijzing ook langer zelfstandig thuis wonen met zorg, meer 1 en 2 persoonshuishoudens, arbeidsmigranten, statushouders. Dat vraagt een gevarieerd woningaanbod dat daarnaast ook rekening houdt met starters, betaalbare huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Het aantal te bouwen woningen dient zo effectief mogelijk ingezet te worden.

Prestatieafspraken:

  1. Er is een toekomstgericht integraal woon-plan (incl. uitvoeringsagenda) waarin de diversiteit aan woonwensen inzichtelijk is gemaakt.
  2. Realiseren van een voldoende aanbod van goedkope/betaalbare woningen in de huur- en koopsector voor alle generaties.
  3. Ondersteunen van ideeën voor innovatieve woonvormen.
  4. Om het nijpende tekort aan woningen op te lossen is er extra inzet op het verkrijgen van meer te bouwen woningen voor onder meer starters, ouderen en wonen met zorg.

 

Kwalitatief goed openbaar gebied

Het openbaar gebied dient toegankelijk en aantrekkelijk te zijn. Dit is van belang voor het leefklimaat, economie en toerisme. Dat vraagt goed onderhouden en veilige wegen, voet-, fietspaden/-routes. Het buitengebied vraagt een verstandige wijze van beheer en ontwikkeling. Klimaatverandering met meer regen en hogere temperaturen grijpt in op diverse onderdelen van onze leefomgeving en vraagt maatregelen voor waterberging, openbaar groen en bomen.

Prestatieafspraken:

  1. Afronden herinrichting dorpscentrum Vaassen.
  2. Kwaliteitsimpuls van de fysieke infrastructuur in dorpen en buitengebied, waaronder wegen en dorpsentrees.
  3. Stimuleren van fietsgebruik met ondersteuning van goede randvoorwaarden daarvoor zoals stalling, goede fietspaden/ fietsroutes, veilig oversteken.
  4. Inzicht in benodigde maatregelen om openbare ruimte beter aan te passen op klimaatverandering.
  5. Voor de implementatie van de Omgevingswet is een koersdocument vastgesteld en een plan van aanpak met daarbij behorende middelen.

 

Stimuleren duurzame ontwikkelingen

Een verdere verduurzaming vraagt ondersteuning op tal van terreinen vanuit een brede invalshoek. Het Gelders Energieakkoord met een belangrijke gemeentelijke voorbeeldrol en inzet op de twee topthema’s energietransitie en circulaire economie vanuit de Cleantech Regio Stedendriehoek zijn van belang. Initiatieven vanuit de samenleving (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven) verdienen ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Versterken van inzet op het stimuleren en ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.
  2. Bijdrage leveren aan maatregelen voortkomend uit de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 gericht op een energie neutrale regio en gemeente Epe.
  3. Een actuele lokale visie, inclusief actieplan, op de brede invulling van duurzaamheid (circulaire economie/energietransitie).
  4. Toezicht en handhaving is versterkt op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 5 | Ruimte en wonen

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen ruimtelijke ordening, grond- en woningexploitatie, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting. Het onderdeel bouw- en woningtoezicht heeft een uitvoerend karakter. De activiteiten voor woningexploitatie zijn erg beperkt.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Omgevingsvisie provincie Gelderland (2014)
 • Regionale Structuurvisie “de Voorlanden” (2009)
 • Ruimtelijk Structuurplan Epe (2006)
 • Groenstructuurplan (2010)
 • Landschapsontwikkelingsplan (2010)
 • Grondbeleid (2013)
 • Woonvisie (2013)
 • Woonagenda (2016)
 • Beleid archeologische/cultuurhistorische waarden (2010)
 • Structuurvisies centra Vaassen en Epe (2010)
 • Structuurvisie Veluweflank (2013)
 • Nieuwe kaders woningbouwinitiatieven (2015)

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen.
 2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud.
 3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed.
 4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Uitwerken van het Landschapsontwikkelingsplan.

1. Faciliteren en ondersteunen van initiatieven.

 2. Ontwikkeling inbreidingsplannen met woningbouw.

2. Afhankelijk van initiatieven.

3.  Opstellen bestemmingsplan bedrijventerrein VMI Epe.

3. Vaststellen bestemmingsplan.

4. Opstellen bestemmingsplan VFP in Vaassen.

4. Ter inzage leggen voorontwerp.

5. Uitvoeren Regionale Omgevingsagenda.

5. Uitvoering projecten betreffende de dorpscentra.

6. Invoeren Omgevingswet.

6. Uitvoeren Plan van Aanpak fase 2.

7. Continueren herstructurering van de dorpscentra Epe en Vaassen.

7. Zie activiteiten 9 en 10 hierna.

Collegeprogramma 2018-2022:  

 8. Er zijn op locaties innovatieve woonvormen gerealiseerd.

8. Ondersteunen van initiatieven.

9. Van het centrumplan Vaassen zijn de fases 1 en 2 gerealiseerd (resp. oostelijk en westelijk deel centrum).

 9a. Afronden uitvoering fase 1 .

9b. Start uitvoering van fase 2.

10. Van het centrumplan Vaassen is het ontwerpplan voor de nieuwe inrichting van het Ireneveld (fase 3) opgesteld.

10. Start overleg en participatietraject met betrekking tot invulling ontwerp fase 3.

11. Een opgesteld koersdocument waarin weergegeven hoe de Omgevingswet wordt geïmplementeerd.

11. Afronden besluitvorming.

12. De Omgevingsvisie is vastgesteld.

12. Opstellen Omgevingsvisie.

13. Het opstellen van het Omgevingsplan is gestart.

13. Start activiteit in 2021.

14. Een actueel bestemmingsplan voor bedrijventerreinen dat flexibiliteit biedt voor diverse vormen van bedrijvigheid.

14. Afronden besluitvorming.

15. De industrieterreinen in gemeente Epe zijn voldoende groot om aan de bestaande lokale behoefte te kunnen voldoen.

15. Start voorbereiding voor de uitbreiding van bedrijventerrein Eekterveld.

Toelichting:

1. Het Landschapsontwikkelingsplan richt zich op het buitengebied in de gemeente. Dat gebied is hoofdzakelijk in eigendom van particulieren.

2. De initiatieven dienen wel te passen in datgene wat in de woonvisie en de woonagenda is vastgelegd.

4. Het initiatief voor de mogelijke start van de bestemmingsplanprocedure ligt bij VFP.

5. De projecten betreffen extra activiteiten aanvullend op de bestaande plannen rond de dorpscentra Epe en Vaassen vallend onder activiteitnummers 9 en 10. Ook zijn in de voorstellen activiteiten uit de economische visie opgenomen gericht op de dorpscentra.

6. Deze wet komt in de plaats van de Wet Ruimtelijke Ordening en bundelt een aantal wetten in het ruimtelijke domein. Naar verwachting treedt de wet in 2021 in werking. De invoering van de Omgevingswet vindt fasegewijs plaats en heeft een meerjarig karakter.

8. In het kader van het scheiden van wonen en zorg, langer zelfstandig thuis wonen en nieuwe ict-technieken zijn experimentele locaties nodig. Hetzelfde geldt voor circulair- en energieneutraal bouwen.

12. Het gaat naast de ambitie ook om de wijze van participatie van inwoners bij de verschillende instrumenten. De basis is het koersdocument, dat de raad eind 2018 vaststelt.

15. Een en ander onder voorbehoud van de ruimte die er geboden wordt in het kader van de regionale programmering bedrijventerreinen. Het besluit tot uitbreiding met Eekterveld IV is opgenomen in programma 9 (lokale economie).

8-15. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 3 en 5 behorend bij het speerpunt “Prettig wonen”, prestatieafspraak 9 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” en prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Ruimte voor bedrijvigheid” uit het coalitieakkoord.

 

Wonen

Portefeuillehouder:
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Uitwerken woonvisie.

1a. Opstellen woon-zorgagenda op basis van de huidige woonvisie.

1b. Prestatieafspraken overeenkomen met de woningbouwcoöperaties op basis van de woonagenda.

1c. Onderzoek naar de ruimtelijke opgaven na 2020.

Collegeprogramma 2018-2022:  

2. Er is een visie op “compleet wonen” in Epe.

2. Opstellen van de nieuwe woonvisie.

3. Met initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt om te komen tot voldoende betaalbare woningen, zowel in de koop, als in de huur.

3. Met initiatiefnemers afspraken maken over een evenwichtige woningbouwprogrammering.

4. Er zijn regionaal afspraken gemaakt over een groter aandeel woningen voor Epe via de regionale Woonagenda.

4. Afronden regionaal overleg en besluitvorming.

Toelichting:

1. De woonagenda, vastgesteld in 2016, geeft de specifieke uitwerking weer van de uitvoeringsparagraaf van de woonvisie. De woonagenda vormt de basis voor de prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties.

1-2. Voor deze activiteit is de Woningwet 2015 van toepassing, waarin nieuwe rollen zijn vastgelegd voor gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties.

2. De nieuwe woonvisie (incl. wonen/zorg) geeft aan waar behoefte aan is in Epe. Deze visie geeft nadere invulling aan de prestatieafspraak uit het coalitieakkoord: “Realiseren van een voldoende aanbod van goedkope/betaalbare woningen in de huur- en koopsector voor alle generaties”.

4. De regionale Woonagenda vloeit voort uit de visie/verordening van de provincie Gelderland en beschrijft de regionale thema’s en opgaven.

2-4. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 1, 2 en 4 behorend bij het speerpunt “Prettig wonen” uit het coalitieakkoord.

 

Ruimte overig

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers / R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Realiseren maatregelenplan cultuurhistorisch beleidskader.

1. Vaststellen geactualiseerd beleidskader.

2. Realiseren snel internet in het buitengebied.

2. Aanleg glasvezel in het buitengebied.

3. Aanpassen gemeentelijk pand de Ossenstal.

3. Onderzoek naar de impact van gewenste aanpassingen en toekomstig eigendom van pand.

Toelichting:

2. “Glasvezel Buitenaf” verzorgt de vraagbundeling op basis waarvan het besluit valt voor de daadwerkelijke aanleg.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten

Bedragen * € 1.000     

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten bestaand beleid

4.367

4.262

3.544

3.544

3.544

3.544

Lasten nieuw beleid

-

-

766

181

196

196

Lasten totaal

4.367

4.262

4.310

3.725

3.740

3.740

Baten bestaand beleid

5.310

2.964

3.236

3.148

2.918

2.918

Baten nieuw beleid

-

-

20

20

20

20

Baten totaal

5.310

2.964

3.256

3.168

2.938

2.938

Saldo

 943

 -1.298

-1.054

-557

-802

-802

 

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Begrotingsjaar

Lasten

2019

2020

2021

2022

Meerjarenramingen:

1. Implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet

220

-

-

-

2. Omgevingsagenda 2.0 (regio Stedendriehoek / vitale centra economische visie)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. Omgevingswet (implementatie: personeel, opleiding, onderzoek, opstellen omgevingsplan)

450

100

50

50

4. Uitbreiding bedrijventerreinen Eekterveld IV

25

25

-

-

5. Uitbreiding en verbouwing Ossenstal

15

p.m.

p.m.

p.m.

6. Strategische aankoop grond t.b.v. compensatie ruimtelijke ontwikkelingen

p.m.

-

-

-

 

Meerjareninvesteringsplan:

Investerings-
bedrag:

       

1. Structuurvisie centra - herinrichting centrum Vaassen

600

42

42

42

42

2. Herinrichting centrum Vaassen; aanvulling investeringskosten bij begroting 2019-2022

1.255

-

-

90

90

3. Verbouw kantoorruimte Tribuut

200

14

14

14

14

 

Totale lasten

766

181

196

196

 

Baten

 

Meerjarenramingen:

1. Verbouw kantoorruimte Tribuut: verhoging verhuurinkomsten

20

20

20

20

 

Totale baten

20

20

20

20

Programma 6 | Epe op orde

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen betreffende het beheer en onderhoud van dat deel van de openbare ruimte dat kan worden beschreven als de bovengrondse infrastructuur en toebehoren. Het gaat dan om de zorg dat de wegen en pleinen, woonstraten en -erven hun functie adequaat kunnen blijven vervullen.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Bomenbeleidsplan (2010)
 • Kader beheer en onderhoud openbare ruimte (BOR) (2006)
 • Wegenbeleidsplan (2013)
 • Beleidsplan bruggen (2013)
 • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2009-2016
 • Parkeerbeleidsplan (2009)
 • Beleidsplan openbare verlichting 2012-2017
 • Fietsnota (2012)
 • Beleidsplan begraafplaatsen (2014)
 • Reclame en lokale Bewegwijzeringsbeleid (2017)
 • Nota Toegankelijkheid openbare ruimte (2017)

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan.

1a. Uitvoeren onderhoud wegen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

1b. Planvoorbereiding herstel/herinrichting Oude Wisselseweg in Epe.

1c. Realisatie bermbeton langs Vemderweg t.b.v. zwaar landbouwverkeer

2. Actualiseren van wegenbeleidsplan.

2. Start actualiseren wegenbeleidsplan.

3. Uitvoeren van beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen).

3. Uitvoeren onderhoud aan bruggen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

4. Uitvoeren van de gemeentelijke fietsnota.

4. Reconstructie recreatief fietspad langs de Woesterbergweg.

5. Realisatie projecten uitvoeringsnota GVVP 2009-2016.

5. Realisatie project herinrichting gedeelte Dorpsstraat/Apeldoornseweg te Vaassen.

6. Actualiseren gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

6. Start met actualiseren van gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).

7. Realisatie projecten uitvoeringsnota parkeerbeleidsplan.

7. Uitvoering activiteiten binnen de gebiedsgerichte aanpak van de wijken Hoge Weerd en Heggerenk.

8. Uitvoeren reclame- en bewegwijzeringsplan.

8a. Uitvoeren Implementatiecontract borden A0 reclame.

8b. Optimaliseren bestaande bewegwijzering  dorpenroute.

8c. Omvormen en saneren utilitaire/recreatieve verwijsborden.

9. Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte.

9. Realiseren uitvoeringsplan.

10. Er is een besluit genomen (regionaal/lokaal) over de aanleg van een veiligere en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn.

10a. Afronden besluitvorming.

10b. Uitwerken ontwerpplan.

Collegeprogramma 2018-2022:  

11. Een opgesteld plan voor een aantrekkelijke inrichting van de dorpsentrees met een uitvoeringsprogramma.

11. Start activiteit 2021.

12. Actualiseren van het uitvoeringsprogramma wegen getoetst op veilig, comfortabel, toegankelijk en passend voor het gebruik.

12. Start activiteit na vaststelling wegenbeleidsplan.

13. Continueren van het duurzaam en veilig inrichten van gebieden.

13. Realisatie wijkverkeersplan Hogeland te Epe.

14. Knelpunten voor fietsers in dorpen en buitengebied zijn in beeld en worden fasegewijs aangepast.

14. Onderwerp komt terug in het geactualiseerde gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

15. Een opgesteld meerjarenprogramma om (recreatieve) fietspaden kwalitatief te verbeteren.

15. Opstellen meerjarenprogramma.

16. OV-haltes zijn voorzien van goede voorzieningen voor fietsers zoals een stalling.

16. Plan voor invulling volgt uit aanpak stimuleren fietsgebruik.

17. Een ontwikkelde aanpak om fietsgebruik te stimuleren.

17. Start activiteit in 2020.

Toelichting:

1b. Realisatie van de plannen staat gepland voor 2020.

2. De actualisatie start nadat er besluitvorming heeft plaatsgevonden over de Omgevingsvisie.

6. De actualisatie start nadat er besluitvorming heeft plaatsgevonden over de Omgevingsvisie.

10. Het college heeft in 2017 de voorkeur uitgesproken dat wanneer er een snelle fietsroute wordt aangelegd, deze bij voorkeur op het tracé van het spoorbaanpad komt te liggen. Voor dit tracé is in 2017 een plan uitgewerkt, met daarbij aandacht voor de inpassing van het fietspad binnen het bestaande landschap, flora en fauna. Partners in dit traject zijn de gemeente Apeldoorn, Cleantech Regio en de provincie Gelderland.

11-17. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 6 en7 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” uit het coalitieakkoord.

 

Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering 2019:

1. Onderhoud Openbare Ruimte.

1a. Beheer Openbare Ruimte (groen en wegen) conform onderhoudsplannen.

1b. Toezicht op de uitvoering van de contracten betreffende de uitbestede taken.

1c. Uitwerken plan van aanpak over de beleving van het onderhoud van de openbare ruimte.

 2. Actualiseren bomenbeleidsplan.

2. Vaststellen geactualiseerd bomenbeleidsplan.

3. Realiseren natuurbegraafplaats.

3. Vaststellen bestemmingsplanwijziging landgoed Welna.

4. Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen.

4. Evaluatie huidige beleidsplan begraafplaatsen.

Collegeprogramma 2018-2022:  

5. Opgesteld uitvoeringsprogramma met maatregelen in de      openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van   klimaatverandering.

5. Start activiteit in 2020.

Toelichting:

1a. Bij vaststelling van het Beeldkwaliteitssysteem Openbare Ruimte (2006) is bepaald dat de centra op hoog niveau en de wijken op minimaal laag niveau worden onderhouden. Als onderdeel van het uitvoeringsplan “Ombuigingen openbare ruimte 2011” is het onderhoudsniveau van de dorpscentra bijgesteld naar niveau basis. Het bosbeheer is gericht op het geïntegreerd samengaan van de functies houtproductie, recreatie en natuur. Door natuurlijke processen te benutten worden deze functies verder ontwikkeld.

1c. Het onderwerp onderhoud openbare ruimte staat op de raadsagenda. Het betreft onderwerpen waarover de raad eerst richtinggevende uitspraken doet (bijv. aanpak, randvoorwaarden) voordat het college het verder uitwerkt.

3. Bij de vaststelling van het beleidsplan Begraafplaatsen gemeente Epe in 2014 is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de verschillende vormen en mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats. Met een amendement is besloten om in de periode 2014-2019 de uitbreiding via minimaal één natuurbegraafplaats te realiseren.

4. In het coalitieakkoord is als specifiek aandachtspunt opgenomen om bij de actualisatie van het beleidsplan begraafplaatsen aandacht te geven aan het onderwerp “gemeentelijke begraafplaatsen met grafrecht voor onbepaalde tijd”.

5. De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 8 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten

Bedragen * € 1.000     

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten bestaand beleid

6.125

6.440

6.584

6.590

6.597

6.604

Lasten nieuw beleid

-

-

273

301

275

300

Lasten totaal

6.125

6.440

6.857

6.891

6.872

6.903

Baten bestaand beleid

1.317

1.189

1.117

1.117

1.117

1.117

Baten nieuw beleid

-

-

50

-

-

-

Baten totaal

1.317

1.189

1.167

1.117

1.117

1.117

Saldo

 -4.808

 -5.251

-5.690

-5.774

-5.755

-5.786

 

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Begrotingsjaar

Lasten

2019

2020

2021

2022

Meerjarenramingen:

1. Bomenbeleidsplan

25

p.m.

p.m.

p.m.

2. Beheerplan bosbedrijf (dekking uit reserve bosbedrijf)

31

-

-

-

3. Beheer Hertenkamp, locatie Dellenweg Epe

6

6

6

6

4. Berekenen BAG gebruiksoppervlakte (wettelijke eis)

67

30

-

-

5. Legionellapreventie gemeentelijke vastgoed

30

-

-

-

6. Asbestinventarisatie gemeentelijk vastgoed

-

50

-

-

7. Aanpassingen aula begraafplaats Norelbos

50

-

-

-

Meerjareninvesteringsplan:

Investerings-bedrag:

       

1. Vervanging bruggen

378

-

21

21

21

2.  Verbeteren verkeesveiligheid en leefbaarheid Zuuk en omgeving (fase 2: flankerende verkeersmaatregelen)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.  Vervanging Openbare Verlichting

1.454

22

44

66

88

4. Vervanging Strooiïnstallatie

236

-

-

32

32

5. Herinrichting gedeelte Oude Wisselseweg, vanaf Klimtuin tot Klaverkamp te Epe

525

-

37

37

37

6. Knooppuntontwikkeling bushaltes Vaassen en Epe

30

-

-

-

2

7. Veilige/snelle fietsroute / fietsknelpunten Apeldoorn-Epe

1.500

35

106

106

106

8. Vitalisering recreatieve fietspaden; traject Woesterbergweg

110

8

8

8

8

9. Beheer begraafplaatsten 2019-2020 *

66

-

-

-

-

 

Totale lasten

273

301

275

300

* De kapitaallasten van deze investeringen zijn (nog) niet geraamd.  Gebruikelijk is dat deze lasten in het jaar volgend op de investering worden geraamd en dan  worden gedekt in de tarieven.

 

Baten

 

Meerjarenramingen:

1. Begraafrechten (ter dekking van uitgaven aanpassingen aula begraafplaats Norelbos)

50

-

-

-

 

Totale baten

50

-

-

-

 

 

Programma 7 | Duurzaamheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de zorg voor het milieu. De belangrijkste onderwerpen uit het programma zijn milieu, afvalverwijdering en de afvoer van (overtollig) regenwater en afvalwater.

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.
 2. Stimuleren lokale initiatieven voor duurzaamheids-ontwikkeling.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Milieu algemeen

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers/ E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Uitwerken Gemeentelijk Rioleringsplan.

1a. Vervangen van riolering op diverse locaties.

1b. Verbeteren riolering (o.a. afkoppelen, aanpak wateroverlast, aanpak grondwateroverlast).

1c. Uitvoeren onderzoeken (o.a. monitoring riolering, staat van de riolering).

2. Realiseren gemeentelijke afspraken in Gelders Energieakkoord.

2a. Uitvoeren jaarplan.

2b. Realiseren duurzaamheidsmaatregelen bij renovatie van het gemeentehuis.

Collegeprogramma 2018-2022:  

3.  Uitgevoerde analyse naar kansen voor maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

3a. Analyse van huidige maatregelen met als resultaat inzicht in de lokale knelpunten.

3b. Met inwoners in gesprek waar zij knelpunten ervaren.

4. Er is een op de doelgroep passende mix van maatregelen beschikbaar om duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving te ondersteunen.

4a. Opstellen overzicht van best practices in Nederland.

4b. Inzet van de duurzaamheidslening.

4c. De leges zijn ‘vergroend”.

4d. Initiatieven van bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen worden gefaciliteerd.

4e. Realiseren van een energieloket.

5. Inwoners en bedrijven zijn geïnformeerd en bewust gemaakt van het treffen van energiebesparende maatregelen.

5. Uitvoeren opgesteld communicatieplan.

6. De Agenda Cleantechregio 2019-2023 is vertaald naar een lokaal uitvoeringsprogramma voor de periode 2019-2023.

6. Opstellen van lokaal uitvoeringsprogramma.

 7. Het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt.

7. Start realisatie uitvoeringsprogramma.

 8. Visie op energietransitie is opgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma en benodigd budget.

8a. Uitvoeren traject inwonerparticipatie.

8b. Vaststellen visie op energietransitie.

9. De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energietransitie Strategie (RES) (2018-2023) is opgesteld.

9a.  Besluiten over de RES.

9b. Start met uitwerken van de Eper bijdrage aan de RES.

10. De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energietransitie en Klimaatstrategie (REKS) (2020-2030) is opgesteld.

10. Start activiteit in 2020.

11. Er is een gemeentedekkend warmteplan opgesteld voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving inclusief uitvoeringsprogramma.

11. Start activiteit in 2020.

Toelichting:

1c. Hierbij wordt ook de huidige capaciteit van ons rioolstelsel in relatie tot de gevolgen van de klimaatverandering   betrokken. Dat geldt ook bij activiteit 3.

4c.   Besluit over vergroening van de leges vindt plaats bij de vaststelling van de begroting.

6. De Agenda heeft ook een relatie met programma 9 “Bedrijvigheid”. Vanwege de centrale thema’s energietransitie en circulaire economie is dit onderwerp in programma 7 “Duurzaamheid” geplaatst.

8. Dit onderwerp heeft ook een relatie met de activiteiten 10 en 11.

9. De RES wordt in 2018 vastgesteld. Het betreft de invulling van maatregelen voor de korte termijn.

10. De REKS betreft de invulling van maatregelen voor de lange termijn.

3-11. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 8 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied”, de prestatieafspraken 6, 7 en 8 behorend bij het speerpunt “Stimuleren duurzame ontwikkelingen” uit het    coalitieakkoord.

 

Afvalinzameling en -verwerking

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Realiseren afvalinzameling en -verwerking.

1. Toezicht op uitvoering dienstverleningsovereenkomst.

2. Een geactualiseerd grondstoffenbeleidsplan.

2a. Uitvoeren van de pilot inzamelen grondstoffen conform amendement uit 2018.

2b. Besluitvorming over grondstoffenbeleidsplan.

Toelichting:

2. De resultaten uit de pilot vormen mede de basis voor de definitieve besluitvorming over het grondstoffenbeleidsplan

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten

Bedragen * € 1.000     

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten bestaand beleid

5.713

6.012

6.242

6.242

6.242

6.242

Lasten nieuw beleid

-

-

388

373

228

243

Lasten totaal

5.713

6.012

6.630

6.615

6.470

6.485

Baten bestaand beleid

6.089

6.130

6.481

6.481

6.481

6.481

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

-

-

Baten totaal

6.089

6.130

6.481

6.481

6.481

6.481

Saldo

 376

 118

-149

-134

12

-4

 

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Begrotingsjaar

Lasten

2019

2020

2021

2022

Meerjarenramingen:

1. Klimaatadaptatie (werkbudget onderzoek en plan)

25

25

-

-

2. Energietransitie:

       

- Gemeentelijk warmteplan Visie Energietransitie

-

60

-

-

- Visie Energietransitie (incl. MER)

90

-

-

-

- Werkbudget voor facilitering maatschappelijke initiatieven

60

60

-

-

- Invoeren "groene" leges

50

50

50

50

- Stimuleringslening; jaarlijks bedrag € 500.000

15

30

45

60

- Personele capaciteit (uitbreiding 1,5 fte)

128

128

128

128

- Regionale Energietransitie (en Klimaat) Strategie RE(K)S

20

20

5

5

Meerjareninvesteringsplan:

Investerings- bedrag:

       

 Gemeentelijk rioleringsplan: 2019 t/m 2022*

         

1. Vervanging vrijvervalriolering / relining *

4.690

-

-

-

-

2. Vervanging drukriolering (persleiding) *

629

-

-

-

-

3. Afkoppelen Krugerstraat / Riebeekstraat *

1.139

-

-

-

-

4. Afkoppelen diversen *

104

-

-

-

-

5. Aanpak wateroverlast (bovengronds) *

104

-

-

-

-

6. Aanleg bergbezinkvoorziening parkeerplaats Korte Kuipersweg *

509

-

-

-

-

7. Vervanging materialen in pompputten drukriolering *

61

-

-

-

-

 

Totale lasten

388

373

228

243

* De kapitaallasten van deze investeringen zijn (nog) niet geraamd. Gebruikelijk is dat deze lasten in het jaar volgend op de investering worden geraamd en dan worden gedekt in de tarieven. Voorbeeld: in de tariefstelling voor de begroting 2019 worden de kapitaallasten van de in 2018 uitgevoerde investeringen verwerkt.
Voor een specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 4.

 

Programma 8 | Toezicht en handhaving

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen vergunningverlening, controle op uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en de algemene plaatselijke verordening. Er bestaat een relatie met programma 4 “Leefbaar en veilig”.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Vergunningverlening/handhaving

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten / B.J. Aalbers / H. van der Hoeve

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

 1. Uitwerken handhavingskader.

1. Uitvoeren jaarplan.

 2. Voorbereiden op wettelijk verbod van asbestdaken.

2a. Middelen en instrumenten ontwikkelen die eigenaren van asbestdaken helpen om deze te saneren.

2b. Uitvoeren asbestinventarisatie gemeentelijk vastgoed.

2c. Saneren van het asbest op en aan het gemeentehuis.

Collegeprogramma 2019-2022:  

3. De handhavingscapaciteit is uitgebreid met een bestuursrechtelijke handhaver.

3. Invullen van de functie bestuursrechtelijke handhaver.

4. De handhavingsinzet op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing wordt geïntensiveerd op basis van een methodiek gericht op stimuleren en controleren.

4. Mogelijkheden onderzoeken binnen de dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst OVIJ danwel via aanpassing.

Toelichting:

1. Het handhavingskader bevat het handhavings- en vergunningenbeleid. Het handhavingsprogramma wordt door het college opgesteld en bevat alle handhavingsactiviteiten en de prioritering daarin. De raad wordt hierover geïnformeerd.

2. Vanaf 2024 geldt een wettelijk verbod van asbestdaken. Verwijdering van bestaande asbestdaken dient voor 2024 plaats te vinden. Het vraagt een lange voorbereidingsperiode.

3-4. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 11 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” en prestatieafspraak 9 behorend bij het speerpunt “Stimuleren duurzame ontwikkelingen” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten

Bedragen * € 1.000     

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten bestaand beleid

995

919

1.020

1.020

1.020

1.020

Lasten nieuw beleid

-

-

212

212

37

37

Lasten totaal

995

919

1.232

1.232

1.057

1.057

Baten bestaand beleid

206

106

106

106

106

106

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

-

-

Baten totaal

206

106

106

106

106

106

Saldo

-789

 -813

-1.126

-1.126

-951

-951

 

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Begrotingsjaar

Lasten

2019

2020

2021

2022

Meerjarenramingen:

1. Toezicht en Handhaving Vitale Vakantieparken

175

175

-

-

2. Veiligheid en handhaving - personele capaciteit

37

37

37

37

 

Totale lasten

212

212

37

37