Pijler: Sociaal

Kenmerken Sociaal Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Sociaal Beleid

Het lokaal sociaal beleid richt zich op het versterken van de sociale kwaliteit van de samenleving en het zelforganiserend vermogen van mensen. Er is sprake van een goede sociale kwaliteit wanneer inwoners zelfredzaam zijn, zij sociaaleconomische zekerheid hebben, de sociale cohesie sterk is en mensen 'erbij horen'. Sociaal beleid richt zich op alle inwoners van de gemeente Epe, met specifieke aandacht voor hen die dat nodig hebben. Jeugd krijgt daarbij extra aandacht.

Om inwoners te ondersteunen en te stimuleren mee te blijven doen is een basisvoorzieningenaanbod nodig dat is afgestemd op onze bevolkingssamenstelling en voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Van de inwoners wordt een actieve bijdrage verwacht in de samenleving/buurt.

Goed sociaal beleid vraagt samenwerking met inwoners, maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties en bedrijven. De gemeentelijke (regie)rol bestaat uit richting/sturing (doelen en resultaten) te geven en te coördineren (afstemming); de uitwerking en uitvoering wordt in grote mate over gelaten aan inwoners, maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties en bedrijven.

Burgerinitiatieven, innovaties, experimenten, een actieve houding en ontwikkelkracht zijn nodig om invulling te geven aan het sociaal beleid. Dat impliceert ruimte bieden (ondernemerschap), zowel aan inwoners als ondernemers.

Het versterken van het zelforganiserend vermogen van inwoners en hun omgeving is de centrale lijn in het beleid. Het overgrote deel van de inwoners (85%) is in staat het eigen leven goed te organiseren.

 

Het sociaal beleid is in drie hoofdlijnen samen te vatten:

 1. Leefbaar
  Mensen zijn in staat het eigen leven goed te organiseren met behulp van eigen talenten en netwerken. Dagelijkse problemen lossen zij zelf of samen met hun naasten op. De sociale infrastructuur ondersteunt die zelfstandigheid. Kern hier is het faciliteren van mensen.

 2. Ondersteuning
  Mensen slagen er soms tijdelijk niet in het eigen leven goed op de rit te houden. Deze groep heeft extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld mensen die in een sociaal isolement verkeren, werkloos raken of problemen met de opvoeding van hun kinderen ervaren. De problemen die zij ervaren kunnen ze niet meer zelf of samen met hun naasten oplossen. Voor hen is 'ondersteuning' beschikbaar met een ambulant en tijdelijk karakter.

 3. Zorg
  Een kleine groep mensen heeft structureel hulp en ondersteuning nodig. Hun problemen zijn langdurig en/of complex van aard. Bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met een psychiatrische stoornis, mensen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, langdurig werklozen en multiprobleemgezinnen. Deze mensen doen vaak een beroep op voorzieningen die door verschillende partners geleverd worden, waardoor afstemming belangrijk is: 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan.

In de Sociale Agenda 2015-2021 is bovenstaande verder uitgewerkt.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 1: Vitale dorpen en buurtschappen

 

Adequate maatschappelijke voorzieningen

De inzet van vrijwilligers en verenigingen vraagt een goede ondersteuning en goede faciliteiten. Van belang zijn goede accommodaties op diverse terreinen zoals sport, welzijn en cultuur. Dichtbij mensen en verenigingen. Ook voor onderwijshuisvesting is dit van toepassing. Het streven is om in ieder dorp een schoolvoorziening te houden.

Prestatieafspraken:

  1. Er is inzicht in en een plan voor spreiding van onderwijs over de dorpen en de financiering van onderwijshuisvesting voor de toekomst.
  2. Voor het uitvoeren van activiteiten door vrijwilligers en verenigingen is een adequaat gemeentelijk ondersteunings-aanbod.
  3. Er is een integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp met aandacht voor multifunctioneel gebruik en financiering.
  4. Er is een stimuleringsregeling voor jeugd van 5 tot 18 jaar voor een financiële bijdrage in het lidmaatschap van een vereniging.

 

Zorg en ondersteuning dichtbij

Voor mensen die zorgvragen hebben, van jong tot oud, dient goed bereikbare hulp en dienstverlening aanwezig te zijn. De inzet is om, vanuit eigen regie en verantwoordelijkheid van mensen, dit dichtbij hen te organiseren en om maatwerk te bieden. Betrokkenheid van familie, buurt, vrijwilligers en mantelzorgers is onmisbaar en zij verdienen indien nodig ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Er zijn nadere afspraken gemaakt met maatschappelijke partners over het bieden van efficiënte en doelmatige zorg op maat mede in verhouding tot algemene voorzieningen.
  2. Continuering van ondersteuning van mantelzorgers.
  3. Er is een versterkte inzet op het voorkomen van zorg- en financieel gerelateerde problemen bij inwoners.
  4. Er is een samenhangende aanpak gericht op de integratie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.

 

Goed leefklimaat

Van bewoners wordt een actieve bijdrage verwacht in de leefbaarheid voor de eigen directe woon- en leefomgeving. Inwoners werken samen aan een betere buurt. Gebiedsgericht werken draagt hieraan bij en krijgt een verdere ontwikkeling. Veiligheid en overlast vormen belangrijke aandachtspunten. De inzet hierbij ligt met name op actieve preventie gericht op het voorkomen van onveilige situaties.

Prestatieafspraken:

  1. Gebiedsgericht werken is volledig geïmplementeerd  in de samenleving en binnen de gemeentelijke organisatie.
  2. Er is een versterkte inzet op preventieve maatregelen voor tegengaan van overlast en onveiligheid in dorpscentra en wijken.
  3. Toezicht en handhaving is verder versterkt door onder meer een effectieve samenwerking van partijen en samenleving in dorpscentra en wijken.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 1 | Opgroeien in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen onderwijs en jeugd in brede zin. Het laatste betreft welzijnsaspecten zoals peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie, jeugd- en jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg.

De voorzieningen gericht op de jeugd maken ook deel uit van het basisaanbod aan voorzieningen waar in programma 2 “Actief in Epe” aandacht aan wordt gegeven. Er bestaat een relatie met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning) en 4 “Leefbaar en veilig” (integrale veiligheid: thema “Jeugd en veiligheid”).

 

Relevante nota's (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota's (kerndocumenten)
 • Beleidsplan Sociaal Domein (2019)
 • Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022
 • Beleidsvisie Onderwijshuisvesting (2011)
 • Actiekader Onderwijs (2017)
 • Regionaal Veiligheidsplan 2016-2019
 • Sociale Agenda 2015-2021
 • Plan huisvesting en integratie statushouders (2016)

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2016 2017 2018 2019
Verwijzingen Halt
Het aantal  verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
48 102 125 90
Kinderen in armoede
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
4% 5% 5%  
Voortijdige schoolverlaters (vo+mbo)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
1,4% 1,7% 1,9%  
Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.
3,3 4,4 3,3  
Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
23 31 31  
Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar).
9,0% 10,2% 9,5% 10,6%
Jongeren met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar).
1,1% 1,3% 1,1% 1,1%
Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (tweede helft van het genoemde jaar).
0,4% 0,4% 0,2% 0,2%
Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
1,0% 1,0% 1,0%  

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen.
 2. Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijsvoorzieningen.

 

Uitkomsten:

 

1. Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen.

 

 

2. Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijsvoorzieningen.

 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Onderwijs

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten:

Uitvoering in 2021

1. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Jeugd Agenda.

1. Afstemming bereiken met maatschappelijke partners over relevante onderwerpen op het gebied van onderwijs, jeugd(zorg), en sport.

2. Uitgevoerd Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2018-2021.

2. Uitvoeren uitvoeringsprogramma OAB 2021.

3. Uitwerken Actiekader Onderwijs.

3a. Opstellen plan voor huisvesting scholen Epe Zuid-West (waaronder de Van der Reijdenschool).

3b.Uitbreiden WG v.d. Hulstschool met twee groepen.

3c. Realiseren huisvesting MBO niveau 2/3.

3d. Voorbereiden renovatie RSG N.O.-Veluwe en start realisatie basisschool de Krugerstee Vaassen.

Collegeprogramma 2018-2022:

 

4. Een samen met schoolbesturen en besturen van voorschoolse en welzijnsinstellingen opgesteld plan voor toekomstbestendig onderwijs in de dorpen en de financiering daarvan.

4. Zie activiteit 3a hiervoor.

Toelichting:

1. De (meerjarige) Lokaal Educatieve Jeugd Agenda is samen met het onderwijs en organisaties rond jeugd opgesteld.

2. Het beleidsplan wordt opgesteld met onderwijs, CJG en voorschoolse voorzieningen. Het wordt jaarlijks uitgewerkt in een activiteitenprogramma waarin de ontwikkelingen, doelstellingen en afspraken voor subsidieverlening opgenomen is voor dat jaar.

3. Het Actiekader Onderwijs (2016) is opgesteld in samenwerking met partners uit het domein onderwijs en jeugd.

4. De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen uit het coalitieakkoord”. De plannen afstemmen met het op te stellen integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport (= activiteit in programma 2). Uitgegaan wordt van een gefaseerde aanpak van het Actiekader Onderwijs.

 

Jeugdzorg

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten o.a. over het CJG.

2. Uitvoeren jeugdgezondheidszorg.

2.  Subsidie-/uitvoeringsafspraken maken over de jeugdgezondheidszorg.

3. Realiseren van de transformatie jeugdzorg.

3. Uitvoeren van het Actieprogramma Sociaal Domein 2019-2022 en de Transformatieagenda (incl. de projecten van “Grip op zorg”).

Toelichting:

3. Het vast te stellen integrale beleidsplan Sociaal Domein omvat de (preventieve) taken vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en onderwerpen als (passend) onderwijs en sociale veiligheid. Dit plan geeft richting aan de uitvoering van dit onderwerp. Deze activiteit staat in programma 3.
Het accent ligt voor 2021 op diverse projecten en activiteiten gericht op preventie, transformatie en ‘grip op zorg’, waarna op basis van de effecten een afweging plaatsvindt over het vervolg.

 

Welzijnswerk jeugd en jongeren

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligers organisaties over de doelstellingen en activiteiten o.a. jeugdwerk.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 11.745 13.973 13.264 13.040 13.019 13.019
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - 132 78 124 124
Lasten totaal 11.745 13.973 13.396 13.118 13.143 13.143
Baten bestaand beleid 447 570 592 592 592 592
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 447 570 592 592 592 592
Saldo -11.298 -13.403 -12.804 -12.526 -12.551 -12.551

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Bijdrage in exploitatie Van der Reijdenschool 40 40 40 40
2 Jongeren gezond op gewicht 54
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Uitbreiding W.G. van de Hulstschool (wettelijke verplichting) 630 38 38 38 38
2 Renovatie St. Bernardusschool Epe 773 46 46
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 132 78 124 124

Programma 2 | Actief in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen welzijn (o.a. sociaal cultureel werk incl. ouderen- en minderhedenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk), sport en cultuur (o.a. bibliotheek, kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening). Daarnaast valt ook het onderwerp accommodaties op de voornoemde terreinen onder dit programma.

De onderwerpen welzijn, sport en cultuur vormen de kern voor het te realiseren basisaanbod aan voorzieningen zoals opgenomen in het lokaal sociaal beleid. De voorzieningen gericht op jeugd (0-18 jaar) vallen binnen programma 1 “Opgroeien in Epe”.

Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken (inzet van voorzieningen, aandacht voor ontmoeting, tegengaan overlast en criminaliteit, kwaliteit van de woonomgeving). Er bestaat een relatie hierbij met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning), 4 “Leefbaar en veilig” (veilige leefomgeving) en 6 “Epe op orde” (openbare ruimte).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicator vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2016 2017 2018 2019
Niet-wekelijkse sporters
Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
47,6%      

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners.
 2. Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.

 

Uitkomsten:

 

1. Het vergroten van de maatschappelijke participatie van inwoners.

 

2.  Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Welzijn

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligers organisaties waaronder Stichting Koppel-Swoe over de doelstellingen en activiteiten.

2. Herijken van het subsidiebeleid.

2a. Consulteren van subsidiepartners.

2b. Actualiseren van subsidiebeleid

3. Afronden project Accommodaties II.

3. Afronden ontwikkelen plan voor Wijkvereniging Oosterhof.

 Collegeprogramma 2018-2022:

 

4. Er is een adequaat ondersteuningsaanbod gerealiseerd voor vrijwilligers en verenigingen in de uitvoering van hun activiteiten.

4. Afronden implementeren maatregelen.

5. Een opgesteld integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport.

5. Opstellen en besluitvorming over toekomstgericht plan voor accommodaties.

6. Er is gestart met de uitwerking van het plan.

6. Start na besluitvorming over het plan.

Toelichting:

2. Dit project levert nieuwe beleidsregels inclusief een nieuw verdeelmodel op.

4. Er bestaat een relatie met het te actualiseren subsidiebeleid en de activiteit in programma 9 betreffende de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en verenigingen in het organiseren van evenementen.

4-6. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 2 en 3 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen” uit het coalitieakkoord.

 

Sport en cultuur

Portefeuillehouder:
R.A.J. Scholten / B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Uitvoeren beleid kunst en cultuur.

2. Uitvoeren activiteiten conform het Uitvoeringsplan “de Kracht van Cultuur”.

3. Bevorderen sportparticipatie.

3. Uitvoeren projecten/activiteiten conform het uitvoeringsplan van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.

4. Inzet van functies buurtsportcoaches en cultuurmakelaar.

4a.  Uitvoeren jaarplan buurtsportcoaches.

4b.  Uitvoeren jaarplan cultuurmakelaar.

Collegeprogramma 2018-2022:  

5. Er is een stimuleringsregeling opgesteld voor jeugd van vijf tot achttien jaar voor het verlenen van een financiële bijdrage in het lidmaatschap van een vereniging.

5. Gerealiseerd.

6. De stimuleringsregeling is geïmplementeerd.

6a. Gerealiseerd.

6b. Evaluatie van uitvoering van de regeling en afweging over vervolg.

Toelichting

2. In het uitvoeringsplan wordt het specifieke aandachtspunt in het coalitieakkoord meegenomen om in aanvulling op de uitwerking van het toeristisch profiel "Epe 100% wildgarantie" te streven naar versterking met voorzieningen op het terrein van kunst en cultuurhistorie.

3. De thema’s uit het Sport- en Beweegplan zijn in samenwerking met lokale partijen vertaald naar een Lokaal Sport- en Beweegakkoord. De gemeente is één van de ondertekenaars van het akkoord. De ondertekenaars van het akkoord zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering.

4. Het betreft activiteiten op het gebied jeugd, jongeren en ouderen (buurtsportcoach) en op het gebied van kunst en cultuur (cultuurmakelaar). Zie ook programma 1 bij het onderdeel “welzijnswerk jeugd en jongeren”.

5. De regeling heeft het karakter van tijdelijke impulsregeling en heeft daarom in eerste instantie een looptijd van 2 jaar.

5-6 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 4.050 4.789 4.085 4.085 4.085 4.085
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - -26 0 0 0
Lasten totaal 4.050 € 4.789 4.059 4.085 4.085 4.085
Baten bestaand beleid 611 506 516 516 516 516
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 611 506 516 516 516 516
Saldo -3.439 -4.283 -3.543 -3.569 -3.569 -3.569

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Dekking Jongeren op gezond gewicht (JOGG) uit restant middelen 'sport- en beweegplan' -26 - - -
 Totale financiële gevolgen voor de lasten -26 - - -

Programma 3 | Zorg en opvang

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen gezondheids-, verslavings- en ouderenzorg. Tevens valt hieronder het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking en het bieden van maatschappelijke opvang (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het algemeen maatschappelijk werk en integratie/inburgering van nieuwkomers.

Het programma richt zich met name op groepen inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn als gevolg van verschillende soorten van achterstand (lokaal sociaal beleid). Kernbegrippen zijn daarbij bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Er bestaat een relatie met de programma’s 2 “Actief in Epe” (welzijnsvoorzieningen), 4 “Leefbaar en veilig” (leefbaarheid) en 10 “Weer aan het werk” (bevordering arbeidsparticipatie).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicator vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2016 2017 2018 2019
Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners.
Een maatwerkarrangement  is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
370 370 350 480

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking.
 2. Realiseren van goede zorg en ondersteuning.

 

Uitkomsten:

 

1.  Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking.

 

2.  Realiseren van goede zorg en ondersteuning.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Maatschappelijke Zorg

Portefeuillehouder: 
C.M. de Waard-Oudesluis / B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Uitvoeren gemeentelijk gezondheidsbeleid.

1. Uitvoeren jaarplan.

2. Realiseren van de transformatie WMO.

 2. Uitvoeren van het Actieprogramma Sociaal Domein 2019-2022 en de Transformatie-agenda (incl. de projecten van “Grip op zorg”).

3. Ondersteunen initiatieven sociale agenda.

3. Uitvoeren van de Transformatieregeling.

4. Instandhouden vervoersysteem basismobiliteit (PlusOV)

4.  Monitoren vervoersysteem basismobiliteit en uitvoeren plan van aanpak basismobiliteit.

5. Realiseren subsidieprogramma.

5. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten, o.a. over onafhankelijke cliëntondersteuning en het algemeen maatschappelijk werk.

Collegeprogramma 2018-2022:  

6. Er vindt een integrale inkoop plaats van Individuele maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen om doorgaande zorglijnen te kunnen realiseren.

6. Gerealiseerd.

7. Er zijn nieuwe algemene voorzieningen gerealiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners.

7. Onderdeel van uitvoering transformatieagenda

8. Instandhouden van een divers aanbod van (preventieve) activiteiten betreffende vrijwillige hulp- en dienstverlening.

8. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

9. Instandhouden van een laagdrempelig steunpunt voor mantelzorgers.

9. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

10. Onderzoek naar een wenselijk ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers.

10. Gerealiseerd.

11. De toegang naar zorg en ondersteuning is verbeterd door een intensievere samenwerking van betrokken partijen.

11. Verbeteracties toegang opstellen en implementeren (in samenhang met project grip op zorg).

12. Er zijn meer op preventie ingerichte voorzieningen waar inwoners dichtbij terecht kunnen voor informatie, advies, ondersteuning.

12. Gerealiseerd.

13. Een geactualiseerde aanpak gericht op de integratie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.

13. Opstellen actueel plan integratie statushouders op basis van de nieuwe Wet Inburgering.

Toelichting:

1. Het betreft onder andere activiteiten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, gezonde (school)omgeving en wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg door GGD NOG.

2. Transformatie-agenda is een uitwerking van de Sociale Agenda. Onder de transformatieagenda vallen ook de onderwerpen: beschermd wonen en maatschappelijke opvang en huiselijk geweld en kindermishandeling. Het accent ligt voor 2021 op diverse projecten en activiteiten gericht op preventie, transformatie en ‘grip op zorg’, waarna op basis van de effecten een afweging plaatsvindt over het vervolg.

3. Deze regeling is erop gericht om lokale initiatieven gericht op transformatie binnen de drie decentralisaties te kunnen laten opstarten.

4. Basismobiliteit betreft maatwerkvervoer (Wmo-, Jeugdwet- en leerlingenvervoer) in de regio omvattende de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Hattem, Heerde, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen). Dit nieuwe vervoersysteem is gestart ingaande 1-1-2017.

6-13 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 2 en 3 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 10.726 11.008 11.821 11.903 12.074 12.282
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - 19 47 7 7
Lasten totaal 10.726 11.008 11.840 11.950 12.081 12.289
Baten bestaand beleid 1.180 267 307 307 307 307
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 1.180 267 307 307 307 307
Saldo -9.546 -10.741 -11.533 -11.643 -11.774 -11.982

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Ontmoetingsnetwerken 8
Dekking vanuit middelen sociaal domein -8
2 Gemeentelijke bijdrage voorliggende voorziening Wmo 40 40
3 OZO verbindzorg 7 7 7 7
4 Dekking Jongeren op gezond gewicht (JOGG) uit middelen 'Gezond in de stad' (GIDS) -28
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 19 47 7 7

Programma 4 | Leefbaar en veilig

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen brandweer, politie, criminaliteit en overlast, crisisbeheersing/ rampenbestrijding, leefbare en veilige leefomgeving. Het programma geeft invulling aan de brede begrippen van leefbaar en veiligheid. Het onderwerp integrale veiligheid valt ook onder dit programma. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 2 “Actief in Epe”, 3 “Zorg en Opvang” en 6 “Epe op orde”. Verder is er een relatie met programma 8 “Toezicht en handhaving”. Binnen dit programma vindt de uitvoering plaats van de diverse leefbaarheids- en veiligheidsaspecten.

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2016 2017 2018 2019
Winkeldiefstal
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
0,9 0,9 1,1  
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.
2,9 4,5 3,2 2,5
Diefstal uit woningen
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
3,1 2,5 2,1  
Vernieling en beschadiging
Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
5,7 5,6 4,3 3,3

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving.
 2. Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken.
 3. Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp.

 

Uitkomsten:

 

1.  Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving.

 

2.  Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken.

 

3.  Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Veiligheid

Portefeuillehouder: 
T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Bevorderen kwaliteit basis brandweerzorg.

1. Uitvoeren conform afspraken VNOG.

2. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid.

2. Uitvoeren actiepunten 2021 uit het uitvoeringsplan integrale veiligheid.

3. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.

3. Uitvoeren jaarlijkse oefeningen/trainingen gemeentelijke organisatie.

4. Uitvoeren lokaal plan van aanpak ondermijning.

4. Uitvoeren jaarplan.

Collegeprogramma 2018-2022  
5. Er is een lokaal plan van aanpak voor ondermijning opgesteld. 5. Gerealiseerd.
6. Er zijn ondermijningsbeelden opgesteld. 6. Gerealiseerd.

Toelichting:

4. Betreft o.a. acties m.b.t. kwetsbare personen, jeugdoverlast, de aanpak van ondermijning en high impact crime, geweld op straat en berovingen.

5. Het plan van aanpak ondermijning District Noord- Oost Gelderland is de basis voor het lokale plan van aanpak. De ondermijningsbeelden (het bundelen van signalen van criminele aanwezigheid en activiteiten in een bepaald gebied) worden verwerkt in de aanpak. 

5-6. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 10 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” uit het coalitieakkoord.

 

Leefbaarheid

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Implementeren werkwijze gebiedsgericht werken.

1. Uitvoeren uitvoeringsplan Gebiedsgericht Werken.

Collegeprogramma 2018-2022:  

2. Er zijn gebiedsopgaven geformuleerd voor alle zeven gebieden binnen de gemeente.

2. Gerealiseerd.

3. De werkwijze van de gemeentelijke organisatie is afgestemd op het gebiedsgericht werken.

3a. Vaststellen notitie “Doorontwikkeling gebiedsgerichte werkwijze”.

3b. Start implementatie maatregelen uit de notitie.

4. Veiligheid vormt een vast onderwerp in de gebiedsopgaven voor ieder gebied.

4. Gerealiseerd.

5. Bij de gebiedsopgaven vindt een integrale aanpak plaats vanuit de deelnemende partijen samen met de inwoners.

5. Gerealiseerd.

6. Toezicht en handhaving vanuit de gemeente neemt deel aan de integrale werkwijze binnen gebiedsgericht werken.

6. Gerealiseerd.

Toelichting:

2-6. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 9, 10 en 11 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 2.151 2.699 2.422 2.422 2.422 2.422
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - -23 -23 -23 -23
Lasten totaal 2.151 2.699 2.399 2.399 2.399 2.399
Baten bestaand beleid 0 2 2 2 2 2
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 0 2 2 2 2 2
Saldo -2.151 -2.697 -2.397 -2.397 -2.397 -2.397

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Bijdrage Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) (taakstelling) -23 -23 -23 -23
 Totale financiële gevolgen voor de lasten -23 -23 -23 -23