Pijler: Bestuur

Kenmerken Bestuurlijke inzet

Terug naar navigatie - Kenmerken Bestuurlijke inzet

De inzet is inwoner- en klantgericht werken. Daartoe is een organisatie opgezet met als hoofdlijnen de dialoog aangaan met inwoners, adequaat inspelen op ontwikkelingen en een klantgerichte dienstverlening. De koers is de organisatie verder te verbeteren en te vernieuwen en toekomstbestendig te maken voor een adequate taakuitvoering.

De opvattingen over de gemeentelijke taakuitvoering zijn: de gemeente meer als regisseur en de uitvoering meer bij inwoners en derden; meer betrokkenheid van en samenwerken met inwoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven; meer gebiedsgericht werken; zakelijk en efficiënt werken; actief mogelijkheden zoeken om de uitvoering in samenwerking met andere gemeenten te doen.

De twee gemeentelijke hoofdtaken zijn het realiseren van maatschappelijke effecten samen met inwoners en partners en het leveren van directe publieke dienstverlening (gemeentelijke diensten en producten). De verbetering en vernieuwing van de organisatie zit in het verder doorontwikkelen van het sturingsmodel “regie” (sturen-leiden-coördineren) en in samenhang daarmee de ontwikkeling van het nieuwe dienstverleningsconcept met ondersteuning van moderne informatie- en communicatietechnologie. Dit leidt tot een nieuwe oriëntatie op het gemeentelijk takenpakket en de samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties.

De vorming en uitvoering van beleid doet de gemeente steeds meer in samenwerking met derden. Vanuit bestuurlijk oogpunt vraagt het heldere gemeentelijke standpunten en rolbepaling (wat wil ik bereiken, hoe doe ik dat en met wie). Van de organisatie vraagt dit een ontwikkeling naar een flexibele, en kwalitatief hoogwaardige, compacte organisatie die effectief en responsief kan opereren.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 4: Verbindende overheid

 

Participeren van inwoners en organisaties

Het betrekken van inwoners, organisaties en bedrijven bij beleidsontwikkeling en –uitvoering vormt een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke werkwijze. Evenals de samenwerking tussen inwonersinitiatieven en het gemeentebestuur. Een belangrijke basis ligt in de visie op de regisserende gemeente. Er vindt een actieve communicatie met de samenleving plaats.

Prestatieafspraken:

  1. Participatie van inwoners, organisaties en bedrijven bij beleidsontwikkeling en –uitvoering is standaard ingebed in de werkwijze van de ambtelijke organisatie.
  2. Voor een actieve communicatie met de samenleving zijn er voldoende instrumenten in het bereiken van doelgroepen en het verkrijgen van informatie.

 

Modern openbaar bestuur

De gemeente dient een goede digitale dienstverlening te bevorderen met een juiste prijs-kwaliteit verhouding voor alle inwoners. Dienstverlening aan huis kan daarbij een onderdeel van het standaardaanbod zijn. Epe is en blijft een zelfstandige gemeente en zoekt de samenwerking met regio-/ buurgemeenten en partners. Het gemeentebestuur heeft een open en verbindende houding naar de samenleving.

Prestatieafspraken:

  1. Er is een modern Klant Contact Centrum waarin alle klanten volgens vastgestelde servicenormen zoveel mogelijk via digitale kanalen geholpen worden.
  2. Er zijn activiteiten ingezet om de verbinding tussen samenleving en gemeente (bestuur en organisatie) te verstevigen, rekening houdend met ieders rol en de daarbij behorende verantwoordelijkheid.
  3. De implementatie van het lopende programma voor organisatieontwikkeling, gericht op de pijlers werknemers en werkproces.

 

Programma 11 | Bestuur en organisatie

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen algemeen bestuur, personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, huisvesting, juridische zaken, communicatie en andere bedrijfsmiddelen zoals post, repro en facilitaire zaken.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Visie Regisserende gemeente Epe (2015)
 • Visie gemeentelijke dienstverlening (2010)
 • Informatie strategie (2013)
 • Strategische visie op communicatie (2015)
 • Nota activerings- en afschrijvingsbeleid (2012)
 • Visie HRM (2019)

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2018 2019 2020 2021
Formatie
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat, per 1.000 inwoners.
4,9 4,9 5,1 5,0
Bezetting
Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is per 31 december, per 1.000 inwoners.
4,6 5,0    
Apparaatskosten Begroot
Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners.
261 292 295 291
Apparaatskosten Werkelijk
Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners.
261 282    
Externe inhuur Begroot
Kosten van externe inhuur voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder een arbeidsovereenkomst of aanstelling, in verhouding tot de totale personeelskosten.
0,6% 0,6% 1,3% 2,3%
Externe inhuur Werkelijk
Kosten van externe inhuur voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder een arbeidsovereenkomst of aanstelling, in verhouding tot de totale personeelskosten.
13,5% 18,8%    
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
83,3% 84,5% 84,8% 86,0%

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Ontwikkelen van een klantgerichte organisatie die gericht is op een snelle, correcte en integere dienstverlening.
 2. Ontwikkelen van een op de samenleving gerichte organisatie die de dialoog aangaat met burgers en flexibel en slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen en behoeftes.
 3. Ontwikkelen van een organisatie waarbij het resultaat voorop staat en alles draait om het willen bereiken van de afgesproken doelen met een efficiënte en rechtmatige inzet van middelen.

 

Uitkomst:

 

1. Ontwikkelen van een klantgerichte organisatie die gericht is op een snelle, correcte en integere dienstverlening.

 

2. Ontwikkelen van een op de samenleving gerichte organisatie die de dialoog aangaat met burgers en flexibel en slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen en behoeftes.

 

3. Ontwikkelen van een organisatie waarbij het resultaat voorop staat en alles draait om het willen bereiken van de afgesproken doelen met een efficiënte en rechtmatige inzet van middelen.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Planning en control

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Verbeteren planning en control cyclus.

1. Implementeren van nieuwe processen en systemen in de planning en control-cyclus.

 2. Uitvoeren jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen en van (onderdelen van) de organisatie-eenheden.

2. Uitwerken van onderzoeksopdrachten ter verlaging van de (overhead)kosten.

Collegeprogramma 2018-2022:  

3. De Verordening hondenbelasting is ingetrokken.

3. Intrekken verordening vindt plaats per 2022.

4. De legesverordening is aangepast (vergroend).

4. Gerealiseerd.

5. Een uitgevoerd onderzoek naar een ander systeem voor toeristenbelasting, waarbij de recreatiesector wordt betrokken.

5. Afronden onderzoek.

Toelichting:

3-5. De activiteiten zijn uitwerkingen van het kader financieel- en belastingbeleid uit het coalitieakkoord.

 

Burger en bestuur

Portefeuillehouder: 
T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2021:
Collegeprogramma 2018-2022:  

1. Een geactualiseerd actieplan voor het toepassen van werkwijzen en instrumenten voor inwonerparticipatie.

1. Gerealiseerd.

2. Inwonerparticipatie is geborgd in de daarvoor in aanmerking komende werkprocessen.

2. De borging is onderdeel van activiteit 6b.

3. Een uitgevoerd onderzoek naar een adequaat instrumentarium voor actieve communicatie met de samenleving.

3. Gerealiseerd.

4. De inzet van een actueel instrumentarium is geborgd in de organisatie.

4. De borging is onderdeel van activiteit 6b.

5. Een gerealiseerd actieplan om verbinding tussen samenleving en gemeente te verstevigen.

5a. Afronden besluitvorming brede beleidsvisie communicatie/inwonerparticipatie.

5b. Opstellen en uitwerken uitvoeringsprogramma

6. Het faciliteren van de uitwerking van de raadsagenda voor deze bestuursperiode.

6. Uitvoeren van het door de raad, in afstemming met het college, opgestelde jaarplan.

Toelichting:

1. De notitie “Inwonerbetrokkenheid en gemeentebestuur” is het resultaat van een heidag van de raad (nov. 2016). Als specifiek aandachtspunt in het coalitieakkoord is opgenomen dat deze notitie de leidraad vormt voor de uitwerking van het thema “Verbindende overheid” uit het coalitieakkoord.

5. De insteek is een gezamenlijk actieplan van raad en college (coproductie). De basis hiervoor ligt in twee beleidsvelden namelijk communicatie en inwonerparticipatie die met elkaar verbonden zijn. In 2020 is besloten om daarvoor een brede beleidsvisie op te stellen die zich richt op deze twee beleidsvelden.

1-6 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 1 en 2 behorend bij het speerpunt “Participeren van inwoners en organisaties”, prestatieafspraak 4 behorend bij het speerpunt “Modern openbaar bestuur” uit het coalitieakkoord.

 

Organisatie

Portefeuillehouder: 
T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Actualiseren van het informatiebeleid.

1. Opstellen en vaststellen nieuw beleidsplan.

2. Uitwerken informatiebeleid.

2. Vaststellen en uitvoeren jaarplan informatiebeleid.

3. Invullen gevolgen Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Uitvoeren jaarplan.

4. Invoeren Wet Generieke Digitale Infrastructuur(WGDI).

4. Uitvoeren project gegevensmanagement

5. Vernieuwing technische apparatuur raadzaal.

5a. Afronden aanbestedingstraject.

5b. Nieuwe apparatuur installeren.

6. Actualiseren nota verbonden partijen. 6. Opstellen van en besluitvorming over geactualiseerde nota verbonden partijen.
Collegeprogramma 2018-2022:  

7. Het programma voor organisatieontwikkeling is geïmplementeerd met als resultaat:

a. de medewerkers zijn getraind invulling te geven aan een ondernemende, op netwerken en samenwerking gerichte organisatie.
b. de organisatie werkt procesmatig voor reguliere taken en projectmatig voor enkelvoudige opgaven
c. het gemeentehuis is toekomstbestendig.

7. Uitvoeren jaarplan.

Toelichting:

2. Het informatieveiligheidsbeleid is een onderdeel in het beleidsplan bij punt 1.

3. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en regelt de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

7. Het programma is opgezet om gestructureerd en in samenhang die inspanningen te realiseren die nodig zijn om de gemeentelijke organisatie sterk en toekomstbestendig te maken. Het programma is onder meer gericht op het personeelsbestand, procesmatig en zaakgericht werken en de werkomgeving (gemeentehuis). In de paragraaf bedrijfsvoering is een verdere uitwerking hiervan opgenomen.
De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 5 behorend bij het speerpunt “Modern openbaar bestuur” uit het coalitieakkoord.

 

Dienstverlening

Portefeuillehouder: 
T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Bewaren van documenten in een e-depot.

1. Voorbereiden van het aansluiten/vormen van een
e-depot.

Collegeprogramma 2018-2022:  

2. Een geactualiseerde visie op dienstverlening inclusief servicenormen is opgesteld.

2. Opstellen visie op dienstverlening en servicenormen.

3. Een geactualiseerd implementatieplan KCC is opgesteld.

3. Start actualisatie implementatieplan KCC.

Toelichting:

1. De gemeente werkt grotendeels digitaal. Deze digitale informatie dient duurzaam en toegankelijk bewaard te worden (archiefwet).

3. De actualisatie van het implementatieplan KCC volgt nadat de visie op dienstverlening inclusief de servicenormen is vastgesteld.

2-3 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 3 behorend bij het speerpunt “Modern openbaar bestuur” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 3.968 3.076 3.302 3.722 4.329 4.950
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 70 45 -1.122
Lasten totaal 3.968 3.076 3.302 3.792 4.374 3.828
Baten bestaand beleid 429 385 404 353 339 484
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 429 385 404 353 339 484
Saldo -3.539 -2.691 -2.898 -3.439 -4.035 -3.344

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Stelpost beleidsintensiveringen - 70 45 45
2 Taakstellende stelpost: noodzakelijke maatregelen - - - -1.167
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - 70 45 -1.122

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen kenmerken zich door hun vrije bestedingsdoel. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de onroerendezaakbelastingen. In het overzicht worden dan ook de baten vermeld die niet reeds in de diverse programma’s zijn opgenomen.

In dit hoofdstuk is eveneens het in de begroting opgenomen bedrag voor ‘onvoorziene uitgaven’ opgenomen.

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2016 2017 2018 2019
Woonlasten éénpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
610 587 544 602
Woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
687 662 620 679
WOZ-waarde woningen
De gemiddelde WOZ waarde van woningen in 1.000 euro.
262 262 275 287

 

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht

De in het onderstaande overzicht vermelde bedragen zijn netto bedragen. Dit houdt in dat op de verkregen baten de daarop betrekking hebbende kosten (zoals direct toerekenbare uren en invorderingskosten) in mindering gebracht.


Bedragen * € 1.000 

 

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lokale heffingen

8.753

8.137

8.133

5.663

6.556

6.693

Algemene uitkering

46.150

48.751

51.271

51.123

51.069

50.549

Dividend uitkeringen

129

166

131

131

131

131

Saldo financieringsfunctie

1.745

1.745

1.444

1.439

1.299

1.299

Overige algemene dekkingsmiddelen

-105

-125

-128

-128

-128

-128

Totaal

56.673

58.674

60.852

58.229

58.928

58.545

Onvoorziene uitgaven

-

-89

-101

-101

-101

-101

 

Lokale heffingen

De belastingopbrengsten in het bovenstaande overzicht zijn opgenomen zonder rekening te houden met de kwijtschelding. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

Algemene uitkering

De Algemene uitkering is gebaseerd op de mei circulaire 2020. Op basis van deze circulaire is een berekening gemaakt waaruit de volgende inkomsten blijken:

 

bedragen * € 1.000

 

2021

2022

2023

2024

Algemene uitkering autonoom

45.967

46.933

47.784

48.390

Integratie uitkering sociaal domein

5.125

5.034

4.962

4.670

Algemene uitkering totaal

51.092

51.967

52.746

53.060

De ontwikkelingen in de algemene uitkering zijn verwerkt in de programmabegroting 2021-2024.

Dividend
Dividend wordt ontvangen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en van Waterbedrijf Vitens.

Saldo financieringsfunctie

Onder het saldo van de financieringsfunctie moet worden verstaan het saldo van (a) de betaalde rente over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant en (b) de ontvangen rente over de uitzettingen inclusief de doorbelasting rente naar de programma’s.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren.

Onvoorzien
Dit bedrag is in de begroting beschikbaar voor uitgaven welke onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. De besteding hiervan vindt plaats in het kader van de voortgangsrapportage. 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 601 738 467 466 606 606
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 -17 -17 -17
Lasten totaal 601 738 467 449 589 589
Baten bestaand beleid 58.591 59.280 61.219 59.307 59.392 59.009
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 -730 24 24
Baten totaal 58.591 59.280 61.219 58.577 59.416 59.033
Saldo 57.990 58.542 60.752 58.128 58.827 58.444

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Afschaffen hondenbelasting (wegvallende uitvoeringskosten) - -17 -17 -17
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - -17 -17 -17
BATEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Teruggave precariobelasting (opbrengst 2018) - -754
2 Afschaffen hondenbelasting: wegvallen baten vanaf 2022 - -68 -68 -68
3 Onroerende Zaak Belasting (OZB) - 92 92 92
 Totale financiële gevolgen voor de baten - -730 24 24

Overhead

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De overheadkosten zijn de kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van de primaire processen van de gemeente. Het uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden (direct toe te rekenen) zijn aan activiteiten, taken en producten uit de programma's 1 t/m 11 en de overige algemene dekkingsmiddelen niet onder de overheadkosten vallen.

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicator vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2018 2019 2020 2021
Overheadkosten Begroot
De overheadkosten zoals begroot op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van lasten (exclusief toevoegingen aan reserve).
11,6% 12,5% 12,2% 10,7%
Overheadkosten Werkelijk
De overheadkosten zoals verantwoord op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van lasten (exclusief toevoegingen aan reserve).
11,7% 12,3%    

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 9.630 10.609 9.588 9.691 9.691 9.621
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - 59 59 59 59
Lasten totaal 9.630 10.609 9.647 9.750 9.750 9.680
Baten bestaand beleid 250 686 117 117 117 117
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 250 686 117 117 117 117
Saldo -9.380 -9.923 -9.530 -9.633 -9.633 -9.563

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Inwonerparticipatie 59 59 59 59
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Vervanging bedrijfsmiddelen; ict investeringen 1.672 110 222 336 451
Dekking uit reserve ICT -110 -222 -336 -451
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 59 59 59 59