Pijler: Economie

Kenmerken Economisch Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Economisch Beleid

Het economisch beleid is gericht  op de opgave om in een aantrekkelijke omgeving het bedrijfsleven zodanig te faciliteren, dat het op termijn sterk genoeg is om autonome economische groei te realiseren en dat het de gemeente Epe voor iedereen op de kaart zet: jong en oud, ondernemer en werknemer, leerling en docent, inwoner en bezoeker, beleidsmaker en bestuurder.

De lokale economie is echter niet maakbaar en de gemeente Epe heeft ‘slechts’ een beperkte invloed op de ontwikkelingen. Hiermee is er vooral een stimulerende, faciliterende en verbindende rol voor de gemeente weggelegd. Partijen in het veld moeten de andere (participerende en uitvoerende) rollen vervullen om samen het economische perspectief voor Epe te verwezenlijken. Iedereen vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Het economisch beleid gaat uit van drie hoofdlijnen (labels): vitaal, slim en uitnodigend. Binnen deze (samengevatte) hoofdlijnen zijn de acties gericht op de volgende beoogde toekomstige situatie:

 1. Vitaal
  Epe is de gemeente waar iedereen een leven lang woont, leert, werkt en recreëert, waar ieders talenten worden erkend en benut en waar vergrijzing juist tot vernieuwing leidt. Jongeren inspireren en worden geïnspireerd. Ouderen en kwetsbaren werken mee.

 2. Slim
  Epe is de gemeente die op slimme wijze het lokale organiserend vermogen opschaalt en aanwendt om de regionale samenwerking te laten renderen. Het lokale bedrijfsleven innoveert, vergroent en lift mee op de groei van het Cleantech cluster. Epe verbindt klein met groot.

 3. Uitnodigend
  Epe is de nummer 1 gemeente van de Veluwe. De kernen trekken toeristen die in de zeer gewilde accommodaties verblijven. De horeca floreert, terrassen zitten vol en evenementen zijn succesvol; ook buiten het seizoen. Er is ruimte voor het nieuwe ondernemen: flexibel, lean, startup en sociaal.

 

Regionaal - lokaal

Naast de lokale inspanningen is Epe ook actief binnen de Cleantech Regio (Stedendriehoek). In de regio wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de Cleantech Agenda tot en met 2020: 4.000 banen in de cleantechsector; energietransitie, leidend tot minder C02 uitstoot; circulaire economie, leidend tot minder afval.

Daarnaast is er arbeidsmarktbeleid, met veel aandacht voor jongeren en zwakke groepen zoals gehandicapten en langdurig werklozen. De profilering en acquisitie als Cleantech Regio wordt verder uitgebouwd waardoor nieuwe bedrijven en talent van buiten de regio kan worden aangetrokken.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 3: Duurzame economie

 

Ruimte voor bedrijvigheid

Om ontwikkeling bij bedrijven en ondernemers mogelijk te maken zijn goede randvoorwaarden nodig, zoals goed ingerichte dorpscentra en moderne en voldoende bedrijventerreinen. Ook een goede regionale samenwerking is daarbij van belang. Toerisme speelt een belangrijke factor in de lokale economie. Evenementen kunnen het Eper toeristisch profiel versterken. Dat vraagt extra ondersteuning.


Prestatieafspraken:

  1. Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven op bedrijventerreinen.
  2. Er is een pakket maatregelen om ondernemers te faciliteren in het starten en het vestigen.
  3. Ondersteunen van het programma Veluwe-op-1 gericht op een kwaliteitsimpuls van het toeristisch product, waaronder vitale vakantieparken.
  4. Voor het organiseren van evenementen door vrijwilligersorganisaties en verenigingen is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod.
  5. Stimuleren van krachtige, (economisch) sterke dorpscentra.

 

Stimuleren duurzame ontwikkelingen

Een verdere verduurzaming vraagt ondersteuning op tal van terreinen vanuit een brede invalshoek. Het Gelders Energieakkoord met een belangrijke gemeentelijke voorbeeldrol en inzet op de twee topthema’s energietransitie en circulaire economie vanuit de Cleantech Regio Stedendriehoek zijn van belang. Initiatieven vanuit de samenleving (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven) verdienen ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Versterken van inzet op het stimuleren en ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.
  2. Bijdrage leveren aan maatregelen voortkomend uit de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 gericht op een energie neutrale regio en gemeente Epe.
  3. Een actuele lokale visie, inclusief actieplan, op de brede invulling van duurzaamheid (circulaire economie/energietransitie).
  4. Toezicht en handhaving is versterkt op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 9 | Bedrijvigheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen lokale economie (waaronder werkgelegenheid, bedrijfsterreinen), agrarische aangelegenheden, recreatie en toerisme. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goed beheer van de openbare ruimte) en faciliterend (informatievoorziening, dienstverlening). Er bestaat een relatie met programma 5 “Ruimte en wonen” (economische aspecten in planontwikkeling en bestemmingsplannen).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2016 2017 2018 2019
Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
636,7 657,4 672,4 673,5
Vestigingen
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
136,3 137,1 139,3 144,5
Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  potentiële beroepsbevolking.
64,9% 66,1% 65,3% 67,0%
Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen.
47,0 47,8 48,4 48,4

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Versterken lokale economie.
 2. Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Epe op het terrein van recreatie en toerisme.

 

Uitkomst:

 

1. Versterken lokale economie.

 

2. Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Epe op het terrein van recreatie en toerisme.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Recreatie en toerisme

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Inzetten stimuleringsbudget recreatie en toerisme.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Uitwerken toeristisch profiel.

2. Uitwerking jaarplan uitvoeringsstrategie.
Collegeprogramma 2018-2022:  

3. Faciliteren  en stimuleren van organisaties en bedrijven in uitvoering van het regionale programma Veluwe-op-1.

3a. Opstellen en uitwerken plan voor realisatie van een ontvangstlocatie voor recreatie en toerisme in Vaassen.

3b. Uitvoeren bestuursakkoord Veluwegemeenten.

3c. Uitwerken plan van aanpak Vitale Vakantieparken

Toelichting:

2. De Stichting Promotie Gemeente Epe heeft een uitvoeringsstrategie toeristisch profiel voor 4 jaar (2018-2021) uitgewerkt.
Een specifiek aandachtspunt in het coalitieakkoord is om in aanvulling op de uitwerking van het toeristisch profiel "Epe 100% wildgarantie" te streven naar versterking daarvan met voorzieningen op het terrein van kunst en cultuurhistorie.

3. Binnen het programma Veluwe-op-1 werken 20 gemeenten samen aan de toeristische versterking van de Veluwe en vitale vakantieparken. Dit onder andere door aanpak vakantieparken, een groot routenetwerk en de toeristische promotie via Visit Veluwe. De activiteiten 1 en 2 dragen ook bij aan de uitvoering van het programma.
De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 3 behorend bij het speerpunt “Ruimte voor bedrijvigheid” uit het coalitieakkoord.
De planvorming voor een ontvangstlocatie wordt betrokken bij de uitwerking van fase 3 herstructurering centrum Vaassen. Een ontvangstlocatie is een goed gekozen parkeerplaats en openbaar vervoerhalte waar bezoekers gastvrij worden ontvangen met een zekere kwaliteit en faciliteiten. Via marketing en toeristische informatie worden bezoekers verleid om daar hun activiteit te starten. Realisatie van zo’n ontvangstlocatie is mede afhankelijk van de provinciale subsidiering en gemeentelijke co-financiering.

 

Lokale/regionale economie

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2021:
Collegeprogramma 2018-2022:  

1. Er is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor startende ondernemers.

1. Gerealiseerd.

2. De behoefte en mogelijkheden naar realisatie van een  fysiek centrum van ondernemen (innovatieve broedplaats) worden onderzocht.

2. Afhankelijk van initiatieven uit de markt.

3. Er is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen voor het organiseren van evenementen om de aantrekkelijkheid van de gemeente te bevorderen.

3. Uitvoeren actieplan

4. Uitvoering van het actieprogramma economische visie.

4a. Uitwerken van actieprogramma.

4b. Actualiseren van actieprogramma.

5. Ondersteuning leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van ondernemers gericht op vitale dorpscentra.

5. Ondersteuning leveren bij uitvoeren actieprogramma’s van ondernemers.

Toelichting:

1. Er is een loketfunctie gerealiseerd door de accountmanager. Ook is de gemeente aangesloten bij het Starterscollectief Veluwe.

2. Onderzoek wijst uit dat de initiatieven uit de markt vooralsnog beperkt zijn.

3. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de door evenementenorganisatoren gewenste ondersteuning. Op basis van dat onderzoek volgt een actieplan.

4. Het actieprogramma is grotendeels uitgevoerd en vraagt om een actualisatie. Daarbij zal ook aandacht zijn voor (de gevolgen van) corona.

5. Voor centrum Epe en Vaassen hebben de ondernemersverenigingen voor beide centra, in afstemming met de gemeente, een toekomstvisie en actieprogramma laten opstellen.

1-5. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 2, 4 en 5 behorend bij het speerpunt “Ruimte voor bedrijvigheid uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 812 1.201 678 678 678 678
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Lasten totaal 812 1.201 678 678 678 678
Baten bestaand beleid 88 8 8 8 8 8
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 88 8 8 8 8 8
Saldo -724 -1.193 -670 -670 -670 -670

Programma 10 | Weer aan het werk

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen die samenhangen met de uitvoering van de Participatiewet. De uitvoeringspraktijk is neergelegd in verordeningen. Er bestaat een relatie met programma 3 “Zorg en opvang” (bevorderen zelfredzaamheid).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2016 2017 2018 2019
Bijstandsuitkeringen
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder (tweede helft van het genoemde jaar).
230,0 231,4 232,4 225,9
Lopende re-integratie-voorzieningen
Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
544,2 167,0 50,3 124,9
Jeugdwerkeloosheidspercentage
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
2% 2% 1%  

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk.
 2. Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners.
 3. Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen.

 

Uitkomsten:

 

1.  Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk.

2. Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners.

3. Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen.

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Verhogen uitstroompercentage participatiewet (voormalig WWB, voormalig WSW en jonggehandicapten).

1a. Prestatieafspraken maken met Werkbedrijf Lucrato over uitstroom en uitvoering regeling oud Wsw-ers.

1b. Samen met FactorWerk realiseren van een werkgeverservicepunt en inzetten op matchen van kandidaten, werkfitheid, geschikte werkplek en scholing.

2. Realiseren van de transformatie Participatiewet.

2a. Lokaal en gebiedsgericht passende dienstverlening aanbieden door o.a. participatie- en re-integratieplaatsen te realiseren.

2b. Verbeteren van de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden naar aanleiding van de resultaten van het experiment ‘Zelf aan het stuur’.

2c. Onderzoek naar een uitvoeringsorganisatie voor project "Maatjestraject".

3. Voor oudere mensen met een bijstandsuitkering de mogelijkheden bezien voor vrijstelling van de sollicitatieplicht indien zij een actieve bijdrage leveren aan vrijwilligerswerk in de gemeente.

3. Afronden besluitvorming.

4. In de gemeentelijke organisatie zijn mogelijkheden gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

4. Samen met werkbedrijf Lucrato een actueel plan van aanpak opstellen en uitvoeren.

Toelichting:

1. Lucrato voert activiteiten uit gericht op het opdoen van werkervaring, het toepassen van groepsgewijze aanpak, werkgeversbenadering en werkgeverschap oud-Wsw, beschut werken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder de Participatiewet vallen en waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar naar werk kunnen. Lucrato werkt hierin nauw samen met gemeente Apeldoorn en Factor Werk.

2. De Transformatie-agenda is een uitwerking van de Sociale Agenda en beleidsplannen Jeugd, Wmo en Participatiewet. Binnen het project ‘Zelf aan het stuur’ is geëxperimenteerd met verschillende werkwijzen en begeleiding van uitkeringsgerechtigden. De resultaten komen in 2020 beschikbaar.
Het project “Maatjestraject” is er op gericht om jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen, weer op een traject te zetten (werk of opleiding). Dit om voortijdig schoolverlaten en een beroep op de jeugdzorg te voorkomen.

3. Dit onderwerp betreft een specifiek aandachtspunt uit het coalitieakkoord voor deze bestuursperiode. In 2020 is gestart met een onderzoek. De resultaten krijgen een vertaling naar een voorstel voor besluitvorming.

4. Het gaat om het onderzoeken waar in de organisatie garantiebanen kunnen worden gefaciliteerd en waar de gemeente Epe verder acties kan ondernemen t.a.v. bewustwording en scholing op dit onderwerp.

 

Inkomensondersteuning

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Financiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties (Stichting Leergeld, Formulierenteam en Voedselbank) die actief zijn voor huishoudens met een laag inkomen en/of schulden.

1. Subsidieafspraken maken met vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Versterken van schuldhulpverlening.

2a. Opstellen preventieplan schuldhulpverlening.

2b. Ontwikkelen en invoeren van een werkwijze voor vroegsignalering en preventie.

Collegeprogramma 2018-2022:  

3.  Instandhouden en versterken van de toegang van de gemeentelijke minimaregelingen: meedoenregeling, schoolfonds en het kindpakket.

3a. Onderzoek naar de toegankelijkheid van de minima regelingen.

3b. Onderzoek naar de doelmatigheid en mogelijkheden van integratie van de gemeentelijke regelingen.

4. Het realiseren van een gemeentelijk noodfonds voor ondersteuning van schrijnende situaties, die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor andere regelingen.

4. Afronden besluitvorming over invoeren gemeentelijk noodfonds.

Toelichting:

3-4. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 7 behorend bij het speerpunt “Zorg en ondersteuning dichtbij” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 14.991 15.652 14.893 14.784 14.729 14.415
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - -40 -40 0 0
Lasten totaal 14.991 15.652 14.853 14.744 14.729 14.415
Baten bestaand beleid 6.780 6.830 6.793 6.793 6.793 6.793
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 6.780 6.830 6.793 6.793 6.793 6.793
Saldo -8.211 -8.822 -8.060 -7.951 -7.936 -7.622

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Project 'maatjestraject' (voortijdig schoolverlaten) 30 30 30 30
Dekking uit structurele middelen participatie -30 -30 -30 -30
2 Dekking Gemeentelijke bijdrage voorliggende voorziening Wmo -40 -40
 Totale financiële gevolgen voor de lasten -40 -40 - -