Richtinggevende uitspraken programmabegroting 2020-2023

 

In de twee hierna volgende hoofdstukken leest u de inhoudelijke en financiële verkenningen voor de periode 2020-2023. Daarnaast is ter informatie in een bijlage een samenvatting toegevoegd van het coalitieakkoord “Sociaal, duurzaam en verbindend!” en de hoofdlijnen van de Toekomstvisie Epe 2030. Van belang bij de perspectiefnota is of de beschreven ontwikkelingen acties verlangen gericht op aanpassing/bijstelling van bestaand beleid of inzet van nieuw beleid. Uit de voorliggende beschreven ontwikkelingen komen 4 richtinggevende uitspraken in beeld die betrokken dienen te worden bij de voorbereiding van de nieuwe begroting. De overige besluitvorming van de raad vindt fasegewijs plaats in de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de beleidsonderwerpen of bij volgende begrotingen, omdat zaken nog niet duidelijk zijn.

Conclusies en richtinggevende uitspraken

Terug naar navigatie - Conclusies en richtinggevende uitspraken

1. Toekomstbestendig onderwijs
Door de demografische ontwikkelingen hebben de betrokken partijen (schoolbesturen, welzijnsorganisaties en gemeente) gezamenlijk een actiekader opgesteld die de ambities voor de toekomst beschrijft. Dit vraagt van alle betrokken partijen inspanningen en investeringen. Voor alle gebieden is in kaart gebracht welke projecten voor de toekomstige onderwijsvoorzieningen in de gemeente Epe er zijn en wat nodig is voor realisatie daarvan. Dit gecombineerd met de voorschoolse en, naschoolse voorzieningen, welzijn, gebiedsgericht werken. De plannen krijgen nog een concretisering. Voor de gemeente is de onderwijshuisvesting een belangrijk aandachtspunt. 
Uitspraak raad: Demografische ontwikkelingen vragen acties van alle betrokken partijen om toekomstbestendig onderwijs te realiseren. Het gezamenlijk opgestelde Actiekader geeft daar inzicht in. Voor de nog nader te concretiseren plannen betreffende onderwijshuisvesting zijn voldoende financiële middelen nodig. Een verdere aanvulling op de eerdere reservering daarvoor betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.

 

2. Plus OV – uitvoering gemeenschappelijke regeling
Voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen verzorgt PlusOV, op basis van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit, de uitvoering van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer voor inwoners die vallen onder de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de verordening Leerlingenvervoer. In oktober 2018 heeft het college besloten, met consultatie van de raad, om de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV met vier jaar te verlengen. De uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling laat een kostenstijging zien die naar verwachting een structureel karakter heeft.
Uitspraak raad: De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer, verzorgt door de vervoerscentrale PlusOV, laat een kostenstijging zien. Kosten beheersende maatregelen zijn in dit kader wenselijk. De financiering van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.

 

3. VNOG – uitvoering gemeenschappelijke regeling
De huidige begroting van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) blijkt niet toereikend voor de uitvoering van de huidige taken. Hierdoor is op basis van het huidige beleid een structureel tekort in de begroting en  meerjarenbegroting. Handhaving van bestaand beleid vraagt extra structurele bijdrage van de gemeenten (Epe: raming € 170.000). De VNOG bereidt een traject voor om beleidsmatige keuzes te maken inclusief bijsturingsmaatregelen om het tekort te beperken.
Uitspraak raad: De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) heeft op basis van het huidige beleid een structureel tekort in de begroting en meerjarenbegroting. Het terugdringen van dit tekort vraagt maatregelen. Inzicht in de mogelijke beleidsmatige keuzes met bijsturingsmaatregelen zijn nodig. De financiering van de gemeenschappelijke regeling VNOG betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.

 

4. Lucrato - uitvoering gemeenschappelijke regeling
Lucrato verzorgt voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde op basis van de gemeenschappelijke regeling (GR) Lucrato de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en dienstverlening vanuit de Participatiewet. Door bezuinigingen van het rijk is de Wsw-bijdrage de afgelopen jaren steeds lager geworden. Met bijsturingsmaatregelen lukt het Lucrato niet het begrote tekort vanaf 2020 volledig te dekken. Het tekort wordt volledig veroorzaakt door een negatief Wsw subsidieresultaat.
Uitspraak raad: Lucrato kan als gevolg van rijksbezuinigingen op de bijdrage vanuit de Wet sociale werkvoorziening de taken niet meer kostendekkend uitvoeren. Het terugdringen van dit tekort vraagt extra maatregelen (uitstroombevordering, voorkomen van instroom) en/of een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De financiering van de gemeenschappelijke regeling Lucrato betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.