Bijlagen

1 | Analyse salariskosten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage wordt een totaalanalyse gegeven van de salariskosten, zoals deze in deze jaarrekening zijn verwerkt. In de financiële analyses van de afzonderlijke programma’s wordt hiernaar verwezen.

Onderstaande analyse heeft betrekking op de geraamde en werkelijke salariskosten, inclusief uitgaven voor inhuur van derden. De salariskosten zijn aan de programma’s toegerekend op basis van de bij de begroting 2020 bepaalde verdeelsleutel, gebaseerd op de tijdsbesteding van medewerkers aan taakvelden c.q. programma’s. Het overzicht is inclusief de salariskosten van de raad en burgemeester en wethouders.

Analyse

Terug naar navigatie - Analyse

De post salarisuitgaven is circa 16,2% van de totale lasten (voor bestemming) van de gemeente.

 

Budgetopbouw
  salariskosten 14.758.000
salariskosten gedekt uit reserves (o.a. organisatieontwikkeling) 438.000
vergoeding voor detachering - 56.000
Totaal budget salariskosten (A) 15.140.000
Bestedingen
  salarisuitgaven 13.188.000
inhuur extern (ivm ziekte, zwangerschap, vacatures, projecten) 2.676.000
storting in de reserve organisatie ontwikkeling/generatiepact 251.000
Ontvangsten
  detacheringsvergoedingen, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof en WAO/UWV gelden -85.000
Totaal bestedingen en ontvangsten (B) 16.031.000
 
Saldo salariskosten (A-B), nadeel -890.000
Reeds aan de raad gemeld in de voortgangsrapportage 2020 858.000
Saldo salariskosten, nadeel -32.000


Het nadelige verschil wordt voor € 16.900 veroorzaakt door een hogere uitkering aan wachtgelden voor wethouders. De overige verschillen laten een nadeel zien van € 15.900.

Toerekening salariskosten aan investeringen en grondbedrijf

Terug naar navigatie - Toerekening salariskosten aan investeringen en grondbedrijf

Van alle salariskosten wordt jaarlijks een deel toegerekend aan investeringen en bouwgrondexploitatie. Deze toegerekende kosten komen daarmee niet ten laste van de reguliere exploitatie. Omdat door deze wijze van toerekenen (personele) lasten worden doorgeschoven naar de toekomst, is een aantal jaren geleden (mede op advies van de provincie) er voor gekozen om in de begroting stapsgewijs een stelpost op te bouwen, waarmee deze toerekening kan worden afgebouwd. Er wordt binnen de organisatie op gestuurd om deze toerekening ook daadwerkelijk te verminderen. Dit heeft geleid tot een daling in de afgelopen jaren, waardoor de exploitatie meer wordt belast.

Effect in 2020
In 2020 heeft dit er toe geleid dat minder uren zijn toegerekend aan grondbedrijf en investeringen dan waarvan bij de begroting was uitgegaan. Het betreft een bedrag van € 166.000. Dit heeft een nadelig effect op het resultaat van de jaarrekening.

2 | Analyse kapitaallasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage wordt een totaalanalyse gegeven van de kapitaallasten, zoals deze in de jaarrekening zijn verwerkt. In de financiële analyses van de afzonderlijke programma’s wordt hiernaar verwezen.

Begroting en werkelijkheid

Terug naar navigatie - Begroting en werkelijkheid
Begrote kapitaallasten (rente en afschrijving) 5.830.000
Werkelijke kapitaallasten (rente en afschrijving) 4.038.000
Saldo (voordeel) 1.792.000
 
Dit voordeel wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door investeringen waarvan de realisatie nog niet is gestart of later is opgestart en nog niet volledig is uitgevoerd dan waarvan in de begroting was uitgegaan. Hiervoor waren in de begroting al wel kapitaallasten opgenomen.

Analyse afschrijvingen op productniveau

Terug naar navigatie - Analyse afschrijvingen op productniveau
De afschrijvingsverschillen doen zich voor op de volgende producten (verschillen groter dan € 25.000):
 
Voordelen:
Wegen 82.000
Verkeer 57.000
Waterkwaliteitsspoor 29.000
Vrijverval riolering 48.000
Gemeentehuis 319.000
Automatisering / ICT 379.000
Totaal Voordeel 914.000

 

Extra afschrijvingen
In 2020 zijn geen extra afschrijvingen gedaan.

 
 

Analyse renteverschil

Terug naar navigatie - Analyse renteverschil

Er is een renteverschil van € 829.000 (voordelig).
Dit wordt voor € 340.000 veroorzaakt doordat in de basis van de begroting nog werd uitgegaan van 3% rente over de activa. In de jaarrekening is gerekend met 2,4% rente.
Voor de verlaging met 0,6% was in de begroting al wel een algemene stelpost opgenomen van € 192.000. Het verschil met de hogere realisatie van € 340.000 is geen reëel voordeel, omdat daar tegenover ook een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten staat.
Het overig renteverschil van € 489.000 is ontstaan door geraamde rentekosten in 2020, waarvoor nog geen daadwerkelijke rentekosten zijn geweest (voornamelijk door een later moment van realisatie).

 

Financiering (renteresultaat)

Terug naar navigatie - Financiering (renteresultaat)

Het verschil tussen de begrote en werkelijke rentelasten/doorberekende rente is € 265.000 nadelig.
De werkelijke (interne en externe) rentelasten zijn in 2020 lager dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden. Door een lagere boekwaarde van de materiële vaste activa is van de totale rentelasten een lager bedrag aan rente via de kapitaallasten toegerekend aan de programma’s. Hierdoor ontstaat een nadelig renteresultaat op het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’.

Meerjareninvesteringsplan (MIP)

Terug naar navigatie - Meerjareninvesteringsplan (MIP)

Het verschil tussen de begrote en de werkelijke kapitaallasten is € 214.000 voordelig.
Dit betreft de in de begroting opgenomen stelposten voor kapitaallasten voor investeringen in het meerjareninvesteringsplan (uitgezonderd het deel waarvan de kapitaallasten gedekt worden door een onttrekking aan de reserve kapitaallasten (€ 214.000); tegenover de lagere kapitaallasten staat een lagere onttrekking aan deze reserve).

Invloed op het saldo van de jaarrekening

Terug naar navigatie - Invloed op het saldo van de jaarrekening

Om te bepalen wat het effect is op het saldo van de jaarrekening wordt het bedrag van € 1.792.000 aangevuld c.q. gecorrigeerd met:

 1. het renteresultaat (zie hierboven): - € 265.000
 2. saldo meerjareninvesteringsplan (zie hierboven): € 214.000
 3. stelpost renteverlaging: - € 192.000
 4. een lagere doorberekening van kapitaallasten van investeringen voor begraafplaatsen en
  riolering; dit voordeel van € 280.000 wordt verrekend met de desbetreffende reserve/voorziening; bij de bepaling van de opbrengst en tarieven bij de volgende begrotingsbehandeling wordt dit
  voordeel betrokken;
 5. het voordeel op kapitaallasten van de ICT investeringen, waarvan de kapitaallasten gedekt
  worden uit de ICT reserve; tegenover de lagere kapitaallasten staat een lagere onttrekking aan de
  reserve ICT (€ 413.000); deze middelen blijven in de reserve beschikbaar voor de geplande toekomstige uitgaven/kapitaallasten;
 6. het voordeel op kapitaallasten van andere investeringen, waarvan de kapitaallasten gedekt
  worden door een onttrekking aan de reserve kapitaallasten (€ 346.000); tegenover de lagere kapitaallasten staat een lagere onttrekking aan deze reserve;
 
Recapitulatie

Het resultaat hiervan is dat de kapitaallasten het saldo van de jaarrekening 2020 positief beïnvloed hebben met € 510.000.

Kapitaallasten overhead

Terug naar navigatie - Kapitaallasten overhead

Een deel van de kapitaallasten komt niet rechtstreeks tot uitdrukking op de reguliere programma’s in de programmarekening. Het betreffen de kapitaallasten van investeringen in de overhead (zoals automatisering, huisvesting, bedrijfsmiddelen). Deze lasten worden verantwoord op het programma overhead.

Afgesloten kredieten

Terug naar navigatie - Afgesloten kredieten
In 2020 zijn er kredieten afgesloten met een positief en een negatief saldo. In deze paragraaf worden de in 2020 afgesloten kredieten waarop een kostenoverschrijding of onderschrijding groter dan € 25.000 heeft plaatsgevonden toegelicht. Met het vaststellen van de jaarrekening stemt de raad in met alle kostenoverschrijdingen.
 
Reconstructie Apeldoornseweg Vaassen.
De kosten zijn € 135.000 hoger uitgevallen ten opzichte van de raming. Dit komt doordat er aanvullende, niet voorziene werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. Dit betrof onder andere het verhelpen van diverse holle ruimtes onder de asfaltconstructie, een lagere categorie zand dat uit het werk kwam wat leidde tot een lagere verrekening van opbrengsten in het werk en het aanpassen en vervangen van kapotgereden goottegels door tijdens het werk passerend vrachtverkeer.
 
Vervanging openbare verlichting 2020
De vervanging van de openbare verlichting wordt gebaseerd op het beleidsplan met als financiële basis de daarin opgenomen budgetten. In de investeringsbegroting is voor elk jaar een gelijk bedrag beschikbaar echter in de praktijk volgt de vervanging en de daarmee gepaard gaande kosten niet hetzelfde jaarlijks gelijkblijvend patroon maar fluctueert per jaar. In 2020 is daardoor minder uitgegeven dan begroot. Echter dat bedrag blijft in de reserve vervanging openbare verlichting, die deze investeringsuitgaven dekt, beschikbaar zodat de tegengestelde cyclus in volgende jaren opgevangen kan worden.
 
Centrumplan fase 1
De kosten voor de uitvoering van fase 1 van het Centrumplan in Vaassen zijn hoger uitgekomen dan begroot doordat er meer kosten gemaakt moesten worden voor bodemsanering dan bekend bij het opstellen van het plan. Het gehele bedrag van de saneringskosten dient conform de verslaggevingsregels in de programmarekening te worden opgenomen (zie de verschillenanalyse bij programma 6). De kosten van de sanering worden gedekt uit de reserve structuurvisie en heeft daarmee geen invloed op het saldo van de jaarrekening.  
 
Rolstoelvriendelijke perrons en herinrichting Oude Wisselseweg
De uitvoeringskosten van deze twee projecten zijn lager uitgekomen van bij de begroting daarvan aangenomen. Via een raadsbesluit (201541) is het overschot van € 38.000 op de aanleg van de rolstoelvriendelijke perrons ingezet voor het project voor de aanleg van de rotonde op de Quickbornlaan-Hoofdstraat. Het overschot op de Oude Wisselseweg van € 60.000 zal binnen datzelfde project worden ingezet gezien de tegenvallende subsidie hiervoor.

3 | Toelichting bij paragraaf Financiering

Kasgeldlimiet

Terug naar navigatie - Kasgeldlimiet
bedragen in euro Begroting 2020 Werkelijkheid 2020
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
Toegestane kasgeldlimiet
In procenten van de grondslag 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
In euro’s (1) 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000
Omvang vlottende korte schuld
Opgenomen gelden < 1 jaar 4.000.000 5.000.000 2.666.000 - -
Schuld in rekening-courant - - - - -
Totaal vlottende korte schuld (2) 4.000.000 5.000.000 2.666.000 - -
Vlottende middelen
Contante gelden in kas - - - - -
Tegoeden in rekening-courant - 3.381.000 4.521.000 3.500.000 2.277.000
Totaal vlottende middelen (3) - 3.381.000 4.521.000 3.500.000 2.277.000
Toets kasgeldlimiet
Toegestane kasgeldlimiet (1) 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000
Totaal netto vlottende schuld (4) = (2) - (3) 4.000.000 1.619.000 -1.855.000 -3.500.000 -2.277.000
Ruimte (+) / Overschrijding (-) =(1) – (4) 3.700.000 6.081.000 9.555.000 11.200.000 9.977.000

Renterisiconorm

Terug naar navigatie - Renterisiconorm
Renterisiconorm en renterisico’s op vaste schuld 2020
bedragen in euro Begroting Rekening
Renterisico op vaste schuld
Renteherziening op vaste schuld o/g (1a) - -
Renteherziening op vaste schuld u/g (1b) - -
Netto renteherziening op vaste schuld (1) = (1a) - (1b) - -
Te betalen aflossingen (2) - -
Renterisico op vaste schuld (3) = (1) + (2) - -
Renterisiconorm
Begrotingstotaal (4) 91.400 91.400
Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (5) 20% 20%
Renterisiconorm (6) = (4) * (5) 18.280 18.280
Toets renterisiconorm
Renterisiconorm (6) 18.280 18.280
Rente op vaste schuld & aflossingen (7) - -
Ruimte (+) / Overschrijding (-); (8) = (6) – (7) 18.280 18.280

Renteschema

Terug naar navigatie - Renteschema
Renteschema 2020
bedragen in euro begroting rekening
Rentelasten en rentebaten
Externe rentelasten over korte en lange financiering (1a) - -
Externe rentebaten (idem) (1b) 8.000 10.000
Saldo rentelasten en rentebaten (1) = (1a) - (1b) -8.000 -10.000
Rente die aan het grondbedrijf moet worden doorberekend - -
Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend - -
Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken, die aan het betreffend taakveld moet worden doorgerekend - -
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente -8.000 -10.000
Rente over eigen vermogen 1.617.000 1.572.000
Rente over voorzieningen - -
Totaal aan taakvelden toegerekende rente 1.609.000 1.562.000
Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 1.741.000 1.465.000
Renteresultaat op het taakveld Treasury -132.000 97.000

Verklaring van gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - Verklaring van gebruikte afkortingen
Afkorting Betekenis
3 D's 3 decentralisaties in het sociale domein
afl. aflossing
ABN-locatie voormalige kantoor van ABN-AMRO Epe
AP autoriteit persoonsgegevens
APV Algemene plaatselijke verordening
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
B.V. besloten vennootschap
BBP bruto binnenlands product
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BIG baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten
BIO baseline informatieveiligheid overheid
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BRP basisregistratie personen
BTW belasting over de toegevoegde waarde
BUIG bundeling van uitkeringen aan gemeenten
ca. circa
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
Covid-19 Corona virus disease
DPIA data protection impact assessments
DSO digitaal stelsel Omgevingswet
DUVO decentralisatie-uitkering vrouwenopvang
DVO dienstverleningsovereenkomst
ED ervaringsdeskundigen
E-depot electronisch depot
EMU Europese Monetaire Unie
etc. etcetera
excl. exclusief
FMI functie mengingsindex
fte fulltime-equivalent
GGD gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGZ geestelijke gezondheidszorg
GRP gemeentelijk rioleringsplan
GVVP gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
GZ-psycholoog gezondheidszorgpsycholoog
Halt het alternatief
HRM human resource management
IBD informatiebeveiligingsdienst gemeenten
i.h.k.v. in het kader van
i.p.v. in plaats van
i.v.m. in verband met
ICT informatie- en communicatie technologie
IHP integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen
IKB individueel keuzebudget
IKC integraal kindcentrum
IMOC inflatie materiële overheidsconsumptie
incl. inclusief
IOAW inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISDN Integrated services digital network
IT informatietechnologie
J-GGZ geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen
JOGG jongeren op gezond gewicht
k kilo (duizend)
KCC klant contact centrum
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
LED light-emitting diode
LEJA Lokaal Educatieve Jeugd Agenda
LOG landbouwontwikkelingsgebied
MBO middelbaar beroepsonderwijs
MIP meerjareninvesteringsplan
mln. miljoen
MJOP meerjarenonderhoudsplan
MTB mountainbike
NEN Nederlandse norm
N.V. naamloze vennootschap
n.v.t. niet van toepassing
NOG Noordoost Gelderland
o.a. onder andere
OAB onderwijs achterstandenbeleid
OMVV Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.
OV openbaar vervoer
OVIJ Omgevingsdienst Veluwe IJssel
OZB onroerende-zaakbelasting
p.m. pro memorie
PGB persoonsgebonden budget
PIA privacy impact analyse
PIOFHA-JC personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, huisvesting, automatisering, juridische zaken en communicatie
PMD plastic, metaal en drankenkartons
PWA Prins Willem Alexander
RE(K)S regionale energietransitie (en klimaat) strategie
RGV voorheen: Recreatie Gemeenschap Veluwe, nu: Leisurelands
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROB Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RSG Rijks Scholengemeenschap Noord Oost Veluwe
RUD regionale uitvoeringsdienst
SAOZ Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken
(s)GGZ (gespecialiseerde) geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
t.b.v. ten behoeve van
TNT-locatie voormalig postkantoor Epe
Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
t/m tot en met
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VFP Vaassen Flexible Packaging B.V.
VIC verbijzonderde interne controle
VMI Veluwse Machine Industrie
VNB Veluwse Nuts Bedrijven
VNOG Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
VO voortgezet onderwijs
VOB vooruitontvangen bedrag
voorz. voorziening
Vpb vennootschapsbelasting
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet Fido Wet financiering decentrale overheid
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WGDI Wet generieke digitale infrastructuur
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
WNT Wet normering topinkomens
WOZ waardering onroerende zaken
WSW Wet sociale werkvoorziening / Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
ww Werkeloosheidswet
WWB Wet werk en bijstand, sinds 1 januari 2015 heet deze wet Participatiewet
ZIN zorg in natura