Financiële samenvatting

 

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen bedraagt € 821.000 negatief (baten en lasten) onderverdeeld in:

  • een nadeel van € 1.178.000 op de lasten en
  • een voordeel van € 357.000 op de baten na verrekening met de bestemmingsreserves.

De afwijkingen van structurele aard zijn zover mogelijk meegenomen in de begroting 2022-2025. Een uitgebreid overzicht is te vinden in het volgende hoofdstuk

Bij het opstellen van de nieuwe begroting (2022-2025) is, bij het vaststellen van de beschikbare ruimte in de algemene reserve, geen rekening gehouden met een eventueel saldo van de voortgangsrapportage 2021.

De effecten van de meicirculaire 2021 worden meegenomen in de 2e voortgangsrapportage 2021. De financiële gevolgen van Corona wordt separaat aangeboden aan de gemeenteraad.