4 | Pijler Bestuur

Effecten en financiële gevolgen
Pijler Bestuur
Periode: dec 2021 / jan 2022
Item Nr. Onderwerp Probleembeschrijving huidige raming 4de corrap
2021 2022 2021 2022
Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?
Belastingen:
1 Precario belasting; markt en nultarief terras De standplaatsen op de markt zijn deels niet bezet a.g.v. corona in 2021. De raad heeft de tarieven i.r.t. de terrassen voor 2021 vastgesteld op €0. Voor 2022 stelt het college voor om de tarieven i.r.t. tot terrassen in ieder geval t/m juni op € 0 vast te stellen, omdat we verwachten dat er vanaf juli geen terrasmaatregelen meer zijn. 34.000 15.000 21.800 -
2 Toeristenbelasting De laatste schattingen zijn dat er als gevolg van de coronamaatregelen er in 2021 minder toeristen overnacht hebben in de gemeente Epe, met als gevolg minder toeristenbelasting. Kanttekening is dat deze schattingen, net als in 2021, het afgelopen jaar sterk fluctueren. In de meicirculaire worden gemeenten vergoed voor de gedorven inkomsten over 2020. 55.000 p.m. p.m. -
3 Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen e.d.; risico van oninbaarheid De praktijk van betalingsregelingen op verzoek is gecontinueerd voor bedrijven. De ervaring van het afgelopen jaar heeft laten zien dat vrijwel alle belastingschuld waarvoor een regeling was getroffen tijdig is afbetaald. Het risico op oninbaarheid lijkt daarmee niet toegenomen. 0 p.m. p.m. -
Personeel:
4 Extra inzet/personeel; communicatie, P&O, JZ In 2021 ging het wekelijks om 16 uur extra inzet vanuit Communicatie en 8 uur vanuit HR. In 2022 verwachten we extra inzet vanuit HR, omdat er werk is blijven liggen door Corona. Inschatting is 16 uur per week. De duur is nog onbekend. Geschat wordt een half jaar. Aanvullend schatten we 16 uur pw voor JZ in. Het afgelopen jaar zijn er veel extra verzoeken gekomen, zoals Wob verzoeken, die mede lijken te komen door corona. 99.840 199.680 99.000 -
5 Extra inzet/personeel; zaakgericht werken Het project zaakgericht werken vraagt een zeer interactieve interne werkwijze. Dit gaat in corona-tijd door, maar vraagt een andere meer tijdrovende werkwijze waardoor het project langer doorloopt en de ondersteuning hiervoor ook. Ook de gebruikersondersteuning van het zaaksysteem vraagt een meer capaciteitsintensieve aanpak. Dit heeft zijn doorwerking in het project. 0 20.000 20.000 -
6 Extra inzet/personeel; digitaal samenwerken Doordat de trainingen voor een groot deel virtueel gegeven zijn, is de implementatie van digitiaal samenwerken minder effectief gebleken en aankomende periode zal extra inzet nodig zijn om de teams en medewerkers op te leiden/te trainen zodat we effectiever slimmer en veiliger digitaal kunnen samen werken, zeker in de periodes waarin een verplicht of dringend thuiswerkadvies van kracht is als gevolg van corona. 0 50.000
7 Extra inzet/personeel; Burgerzaken kosten inhaalvraag Tijdens lockdowns zien we minder inwoners in het gemeentehuis. In de periode na de lockdowns juist meer inwoners. Dit vraagt om extra capaciteit. 0 21.600 21.600 -
8 BABS; inhaalvraag Als gevolg van corona zijn er minder huwelijken in 2020 en 20221 afgesloten. Voor 2022 verwachten we extra huwelijken. 0 p.m.
9 Extra inzet/personeel; Teamleiders Door het langdurig verplicht thuiswerken kunnen teamleiders onvoldoende aandacht besteden aan hun teamleden, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Dit bereikt nu een kritiek punt: zonder extra ondersteuning en uitbreiding van teamleiders kan het werk voor onze inwoners onvoldoende uitgevoerd worden en gaan medewerkers omvallen. 0 395.000
10 Vergoeding inzet gemeentesecretaris VNOG De gemeentesecretaris heeft extra taken verricht voor de VNOG i.r.t. corona. Deze kosten kunnen worden gedeclareerd bij de VNOG. 13.000 p.m.
11 Piketvergoeding communicatie In verband met vragen/verzoeken omtrent corona is aan communicatie voor 2021 een piketvergoeding beschikbaar gesteld t/m september. 4.762 0 3.000 -
12 Administratieve/personele lasten projectgroep corona Sturing en coördinatie van de financiële aspecten m.b.t. corona wordt uitgevoerd door een ambtelijke projectgroep. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2021 (28.000). De administratieve ondersteuning van de projectgroep is voor 8 uur per week in 2021 (10.000). Dit vraagt extra inzet van ambtelijke capaciteit van totaal 38.000,- 38.000 0 38.000 -
13 Controle kosten administratieve verwerking corona uitgaven in de jaarrekening. De kosten gemaakt als gevolg van corona in 2021 c.q. 2022 vragen om extra aandacht bij de opstelling en controle van de jaarrekening in 2021 en 2022. 10.000 10.000 10.000 -
Divers:
14 Inwonerparticipatie; extra kosten (inclusief video conferencing) Door Corona onstaat er behoefte aan een andere vorm van inwonerparticipatie, dit vraagt om andere tooling, ondersteuning, advisering 20.000 10.000 15.000 -
15 Verkiezingen Naar verwachting zullen er extra kosten gemaakt worden voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen. In de algemene uitlkering is hiervoor al een extra compensatie ontvangen. De extra kosten worden vooralsnog gelijk gesteld aan de rijkscompensatie 0 48.392 114.000 -
16 Sneltests personeel Voor medewerks die in verband met hun functie mogelijk een risico lopen op besmetting zijn sneltests ingekocht. 5.950 5.950 6.000 -
17 Voorlichting; informatievoorziening algemeen Diverse voorlichtingsacties. 1.799 2.000
Totaal 282.351 777.622 348.400 0